Herdenken van Het Schot levert nieuwe ruzie op Swiss 'IUfSense r Verkenning De Wever faalt BUITENLAND 9 De eerste verkenning naar een nieuwe Belgische regering is mislukt. Informateur Bart De Wever van de Vlaams-nationa listische N-VA heeft gisteren zijn opdracht teruggegeven aan koning Filip, aldus het pa leis. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) won de verkiezingen in Vlaanderen en op landelijk niveau. Voorman De Wever werd daarop aangesteld als in formateur om na te gaan of een door hem gewenste centrum rechtse regering zonder de so ciaaldemocraten van premier Elio Di Rupo mogelijk was. De Vlaamse christendemocra ten (CD&V) en de Franstalige Doden door explosie winkelcentrum Door een zware explosie bij een winkelcentrum in de Nige- riaanse hoofdstad Abuja zijn ze ker 21 doden gevallen. Dat heeft de Nigeriaanse politie ge meld. De explosie vond plaats om 4 uur 's middags bij Emab Plaza, een van de grootste win kelcentra in Abuja, en veroor zaakte brand. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Abuja is de afgelopen maanden vaker door aanslagen getroffen. In mei kwamen 15 mensen om door een autobom, in april stierven 75 mensen door een aanval op een busstation. liberalen (MR) zagen de voor stellen van De Wever als een goed beginpunt voor verdere gesprekken. De Franstalige christendemocraten (CDH) we zen ze echter af. De CDH heeft zich voor een Waalse regering verbonden aan de PS van Di Rupo. Het is nagenoeg ondenk baar dat de CDH de PS op lan delijk niveau opzij zou schui ven. In 2010 won de N-VA ook en kon de partij ook als eerste na gaan of een regering mogelijk was. Enkele weken later gaf De Wever de opdracht ook terug aan de koning. Het duurde uit eindelijk 541 dagen voordat er een Belgische regering was. Irak: Geen regering van nationale eenheid De Iraakse premier Nouri al-Maliki weigert een regering van nationale eenheid te vor men waarin naast sjiieten ook andere bevolkingsgroepen zit ting hebben. Dat meldde de nieuwszender al-Arabiya giste ren. De Sjiiet Al-Maliki weigert ook om terug te treden. Hij staat onder zware druk een bre dere regering te vormen. Zo zou hij een vuist kunnen vor men tegen de soennitische ter reurbeweging Isis. Die is bezig aan een opmars in het land en zorgt voor een scheuring tus sen sjiieten en soennieten. Het was dan ook niet zomaar een moord. Het schot dat de Oosten rijkse troonopvolger Franz Ferdi nand doodde 'galmde over de he le wereld na', luidt een gevleugeld gezegde. Het was voor Oostenrijk de aanleiding Servië binnen te val len, waarop Rusland de Serviërs te hulp schoot. Omdat alles met alles te maken had in het web van allianties dat Europese leiders had den geweven, viel Duitsland ver volgens België en Frankrijk bin nen. De Eerste Wereldoorlog was een feit. Gavrilo Princip, de tengere jon gen die het schot afvuurde, kon dat allemaal niet overzien toen hij op die 28e juni Franz Ferdinand opwachtte. Het ontbrak hem en zijn medesamenzweerders sowie so aan overzicht. Door een knul lig toeval mislukte de aanslag aan vankelijk. Een handgranaat die de Oostenrijkse aartshertog moest doden stuiterde uit zijn auto en ging af in het publiek. Princip zag het aan en hield zich stil in de commotie. Weg kans. Pas toen de auto terugkeerde van een bezoek aan het stadhuis sloeg Princip als nog toe. Dat stadhuis is zaterdag het cen trum van de herdenking. Het ge bouw is net op tijd gerestaureerd, twee decennia nadat het in 1992, in die andere oorlog die in Saraje vo begon, in brand werd gescho ten door het leger van de Bosni sche Serviërs. Een herinnerings concert, gegeven door het Weens Philharmonisch orkest, moet de wereld oproepen te overdenken wat er een eeuw geleden voorviel in Sarajevo. Zo zijn er zaterdag tal loze vredesmanifestaties. Het Sara jevo van honderd jaar na het uit breken van de Eerste Wereldoor log moet een stad van vrede wor den. Voor een groot deel is dat 'wishful thinking'. De overden king van de eeuw-oude aanslag lijkt voorlopig meer op een dia loog tussen doven. De rol van Princip, een Bosniër van Servische afkomst, is onder werp van felle discussie. Die weer spiegelt de verhoudingen in Bosnië tussen Serviërs en mos lims. De één eert Princip met bloemen, de ander zet hem weg als terrorist. Veel moslims willen Princip niet los zien van de oor log van de jaren '90, een oorlog waar de Serviërs juist niet aan wil len worden herinnerd. Servische vertegenwoordigers hebben afgezegd voor de herden king van zaterdag omdat die een anti-Servisch karakter zou heb ben. Vooral een bordje op het ge wraakte stadhuis, dat herinnert aan de 'Servische criminelen' die het gebouw in 1992 in brand scho ten, valt verkeerd bij de Servische regering. Historici worden er moedeloos van. Hun conferentie over het uit breken van de Eerste Wereldoor log dreigt te worden overscha duwd door het politieke gekibbel. Jakob Find, een joodse Bosniër en diplomaat, waarschuwde onlangs op een rondetafelconferentie voor het vermengen van de herden king en de hedendaagse proble men van Bosnië: „We hebben een controverse over Princip niet no dig. Bosnië heeft al genoeg proble men." C274CT,- COMPLETE BOXSPRING €3380- €3420,- .O BOXSPRINGS MATRASSEN Gogs Outlet: Marconistraat 28a. tel: (0113) 72 41 1 1 Middelburg: Mortiereboulevard 18a, tel: (0118) 60 65 94 W KOOPZONDAG 29 JUNI Ël Kijk en bestel op swisssense.nl DONDERDAG 26 JUNI 2014 BRUSSEL ABUJA BAGDAD door onze correspondent Joost van Egmond SARAJEVO - Sarajevo is er helemaal klaar voor. De stad is komende za terdag even het centrum van de wereld. Als gastheer van de herden king van een moord in 1914. Moord op Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand is zaterdag een eeuw geleden Vertegenwoordigers van Serviërs willen herdenking niet bijwonen gezien 'anti-Servisch karakter' Lifestyle 1918 Lifestyle 110 Sense 165 Nature Vlakke uitvoering 180x21 Ocm Elektrische uitvoering 180x210cm Elektrische uitvoering 180x210cm 12.00-17.00 UUR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 9