Poolse politieke top afgeluisterd door 'steenkoolmaffia' 66 We verkopen T-shirts, maar dat maakt ons geen terroristen 66 Ik verkoop deze voorraad nog, daarna stop ik met deze Isis-shirts 8 BUITENLAND T-shirts met het Isis-logo zijn te koop in een winkel in Istanbul. De eigenaar is verbaasd over de ophef. ISTANBUL - Waar de Isis-winkel zit? De eigenaar van de kleine buurtwinkel in Bagcilar, een ar me en conservatieve wijk in Istan bul, heeft geen idee. Zijn buur man van de telefoonwinkel ook niet. Hij heeft het nieuws wel ge hoord. Hier ergens in de buurt zou een Isis-shop zitten. Een win kel met promotiemateriaal voor de extremistische islamitische ter reurbeweging, die actief is in de burgeroorlog in Syrië en met een snelle opmars in buurland Irak de regeringen in Bagdad en Washing ton ernstig verontrustte. Berucht vanwege de wreedheden, vanwe ge de executies en onthoofdin gen. De ophef in de Tlirkse media was groot, maar in Bagcilar is de win kel bij velen onbekend. Verderop zit een jongen aan de thee. Hij komt uit Syrië, uit Aleppo en weet waar de winkel zit. Hij is ge schrokken van het Isis-shirt in de etalage. „Pas maar op dat ze je hoofd niet afhakken", klinkt het. Een stukje verderop zit inderdaad de winkel. Gesluierde poppen - de gezichten zijn ook bedekt - in lange jurken staan in de etalage. T-shirts hangen er niet. Naast de deur een verwijzing naar een tekst uit de Koran die zegt dat vrouwen zich moeten bedekken. Binnen nog meer jurken, mok ken, buttons en petjes met in het Arabisch: 'Er is geen God dan Al lah en Mohammed is zijn pro feet.' Op een tafel liggen witte en zwar te T-shirts met dezelfde teksten. Op een shirt staat het logo van Isis, de extremistische beweging die een islamitische staat in Irak en Syrië nastreeft. De beweging die nog steeds 80 TXirken, vracht wagenchauffeurs en diplomatiek personeel, in Irak gegijzeld houdt. In de winkel, eigenaar Bilal Ero loglu. Hij wil graag praten. De ver ontwaardiging over de berichten over zijn zaak in de Turkse media is groot. Geen journalist heeft met hem gesproken, klinkt het. „We zijn geen Isis-shop. We heb ben geen banden met deze groe pering", begint hij fel. De opdruk op de bewuste shirts lijkt op het logo van Isis, maar is niet hetzelf de. „De tekst is al eeuwenoud." Hij windt zich op: „We verkopen T-shirts, maar dat maakt ons geen terroristen." Zijn zwager knikt. „Wat we ge meen hebben met Isis is dat we ook moslims zijn. We bidden op dezelfde tijden, maar wij zijn te gen moord." Waarom dan toch deze shirts ver kopen? Waarom promotie maken voor een club die in naam van de islam al zoveel mensen heeft ver moord? Een helder antwoord blijft uit. Het zijn maar shirts, klinkt het nog maar eens. Schoonbroer: „De opbrengst gaat ook niet naar Irak of zo. Isis heeft het geld van die paar shirts echt niet nodig. Het is een van de rijk ste bewegingen van het mo ment", zegt hij. Er klinkt een lich te bewondering door in zijn stem. De politie is dinsdag ook al langs geweest. Alle shirts hebben ze be keken. Erologlu: „We doen niets il legaals." Echtgenote Zehra (27) - volledig bedekt door een boerka - is fel. Ze is boos op de Turkse media en heeft meteen aangifte van smaad gedaan. Ze staat volledig achter de verkoop van de T-shirts. „We zijn geen terroristen." De shirts zouden niet de grote omzetma kers van de winkel zijn. „Ik wil ge woon geschikte kleding aan vrou wen verkopen, maar ik voel me door alle reacties niet meer vei lig" Afgelopen nacht werd de winkel beklad. Op het etalageraam had ie mand 'Hezbollah' geschreven, een verwijzing naar de militant is lamitische groepering in Libanon. Dat Hezbollah sjiitisch is en juist de vijand van het soennitische Isis, is de schrijver blijkbaar ont gaan. Ze hebben het vanmorgen meteen weggehaald. Ondernemer Erologlu zucht. „Wie weet ligt er morgen een raam aan diggelen. Ik ben geen vijand van sjiieten. Ik verkoop deze voorraad nog, daar na stop ik met deze Isis-shirts." Zijn echtgenote kijkt op. Die be slissing is duidelijk nieuw voor haar. Bovendien zouden betrokkenen ook banden hebben met Russi sche maffiosi met invloed in de energiehandel, zo stellen journa listen van een tv-station en een zakenblad op basis van eigen on derzoek. Premier Donald T\isk heeft gisteren in het parlerpent ge zegd dat 'grootschalige kolenhan del' en de situatie in Oekraïne een rol spelen bij de affaire. De af- luisteraffaire is vorige week be gonnen toen het weekblad Wprost opnames naar buiten bracht van persoonlijke gesprek ken tussen verschillende kopstuk ken van de overheid en andere no tabelen in verschillende chique restaurants. Onder andere minis ter Radoslaw Sikorski van Buiten landse Zaken is in verlegenheid gebracht nadat hij zich in schut tingtaai kritisch heeft uitgelaten over de betrekkingen met de Vere nigde Staten. Een manager van een van de res taurants waar de gesprekken zijn opgenomen, Lukasz N., is afgelo pen week al aangehouden, ge volgd door een ober van een an der restaurant. Afgelopen dinsdag kwam daar de aanhouding van za kenman Marek Falenta bij. Dat heeft de zaak in een nieuw dag licht gesteld. Falenta, bijgenaamd 'de kolenkoning', is een van de rijkste mannen van Polen. Hij zou Lukasz N., de opdracht hebben ge geven om de gesprekken op te ne men. De twee kennen elkaar via een andere manager, die op zijn beurt banden met Russische ener giebedrijven en gangsters zou heb ben. Falenta ontkent bij monde van zijn advocaat elke betrokken- heid bij de affaire. De steenkool branche staat al langer bekend als een broeinest van criminele activi teiten, met omkoopschandalen die teruggaan tot het begin van de jaren '90. Deze 'steenkoolmaffia' zou zich sinds enkele jaren bezighouden met de illegale invoer van goedko pe kolen uit Rusland en Ka zachstan om deze in Polen te ver kopen als gecertificeerde kolen van hoge kwaliteit Volgens het za- kenblad Puls Biznesu, dat zelf een onderzoek is gestart nadat de ban den werden aangeboden, wordt deze steenkoolmaffia dwars geze ten door de Poolse overheid. On der druk van het bijna failliete Kompania Weglowa, de grootste steenkoolproducent en daarmee een van de grootste werkgevers in het land, is premier 1\isk een on derzoek gestart naar praktijken rond de invoer van Russisch steenkooL Zo'n tien mensen zijn aangehouden. Door de tapes nu te lekken, zo zou de steenkoolmaffia hopen, zouden de minister van Binnenlandse Zaken en enkele topambtenaren worden ontsla gen. Daardoor loopt het onder zoek naar de steenkoolimport op zijn minst ernstige vertraging op. Isis is door onze correspondent Jessica Maas handel in Istanbul Zehra Erologlu toont de T-shirts die de gemoederen in Turkije bezighouden. De tekst op de shirts is identiek aan het Koranvers dat terreurgroep Isis ge bruikt als logo. foto Nick Ashdown Bilal Erologlu, winkelier Bilal Erologlu, winkelier door onze correspondent Michiel van Blommestein WARSCHAU - De Poolse afluisteraf- faire is het werk van een groep die illegaal steenkool invoert en deze verkoopt onder de noemer 'Poolse steenkool'. Een van de rijkste steen koolmagnaten is al aangehouden. Goedkope kolen worden ingevoerd uit Rusland en Kazachstan om die duur te verkopen in Polen Het lekken van tapes moest koppen laten rollen om een fraudeonderzoek te belemmeren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 8