Tennet houdt vast aan plan tracé Krabbendijke Bus slaat halte over wegens drempel Borsele krijgt vijftig mille van Delta Energy Deltapark verliest strijd windmolens opnieuw - - - w BEVELANDEN en THOLEN 27 Reimerswaal had netbeheerder Tennet gevraagd om dit te onder zoeken. De witte zogeheten Win- trackmasten verspreiden een min der groot magnetisch veld dan de huidige vakwerkmasten. Na uitge breid technisch onderzoek blijkt dat het echter geen optie is om ook de huidige verbinding uit te voeren met Wintrackmasten. Om de capaciteit van de elektrici teitsverbinding tussen Borssele en Tilburg te vergroten, is Tennet al enkele jaren bezig met voorbe reidingen voor een nieuwe hoog spanningslijn. Grofweg van Kapel- Ie tot Rilland wordt deze verbin ding naast de huidige hoogspan ningslijn gebouwd. In januari maakte Tennet bekend dat het tracé ter hoogte van Krab bendijke iets wordt verlegd. Daar door komen de nieuwe stroomka bels verder van Roelshoek, maar dichter bij het dorp te hangen. Dit zorgde voor veel onrust onder bewoners. De gemeente heeft daarop Tennet gevraagd of ook de oude masten in Windtrackmas- ten konden worden uitgevoerd. Dit blijkt onmogelijk. Omdat Wintrackmasten hoger zijn dan vakwerkmasten, moeten de mas ten volgens Tennet vanwege het omvalrisico verder uit elkaar staan. Bij Krabbendijke zorgt dit meteen voor problemen. Het wa terschap staat niet toe dat daar masten in of nabij dijken worden geplaatst, ook zijn er restricties voor het bouwen van masten na bij de ondergrondse buisleiding. Al deze omstandigheden maken het volgens Tennet onmogelijk het door de gemeente geopperde alternatief uit te voeren. De uitkomst van het onderzoek is in de woorden van wethouder Jaap Sinke (SGP) een 'geweldige teleurstelling'. Hij had graag ge zien dat het magnetisch veld enke le meters verder van de bebouw de kom zou komen te liggen. De gemeente gaat nu in gesprek met waterschap Scheldestromen om te kijken of er niet alsnog in de dijk kan worden gebouwd. „Dat is echt, zoals het er nu naar uit ziet, de allerlaatste strohalm." Sinke heeft altijd het standpunt gehuldigd dat het zinniger is om de overlast zoveel mogelijk te be perken. Tegenhouden van de lijn is volgens hem niet reëel. De inwoners van Krabbendijke worden vandaag met een nieuws brief op de hoogte gebracht. Don derdag 3 juli is er een informa tie-avond in dorpshuis De Mei boom. Een actiegroep, die al meer dan 6oo handtekeningen tegen de komst van de nieuwe 38okV-lijn heeft verzameld, heeft dorpsgeno ten opgeroepen om dan van zich te laten horen. Verder is er infor matie over het nieuwe koppelsta tion bij Rilland. Dit is mede no dig vanwege de splitsing van het project. Het deel tussen Borssele en Tilburg wordt eerst aangelegd. Vanaf het nieuwe koppelstation (tussen Zuidhof en de A58) kan de stroom ook naar België wor den geëxporteerd. Dinsdag 1 juli is er ook een infor matieavond in De Stenge in Hein- kenszand. Zowel deze bijeen komst als de avond in de Mei boom beginnen om 19.00 uur. HEINKENSZAND - De gemeente Bor sele krijgt 50.000 euro van Delta Energy voor drie kavels grond bij de Jurjaneweg. Toen de bouw van de tweede kerncentrale nog actueel was, sloot Borsele een overeenkomst met Delta over het gebruik van de drie kavels als werkterrein ten be hoeve van de bouw van die centra le. De grond zou dan worden ge bruikt voor opslag en parkeren. De plannen voor de bouw van de tweede kerncentrale zijn in de ijs kast beland. Daarom kan de over eenkomst voor de medewerking van Borsele nu worden ontbon den. De gemeente heeft op de kavel Jurjaneweg inmiddelseen deel van het toekomstig bosperceel in gericht met onder meer een vij ver die tevens dienst doet als blus- vijver voor het tolplein. De verde re inrichting is dit najaar. Het vervoersbedrijf heeft de halte tijdelijk opgeheven in verband met een 'gevaarlijke' drempel op de Hogeweg. Volgens woordvoer der Hendri Beltman is een stuk wegdek na een drempel zodanig verzakt dat de achterkant van de bus de drempel raakt. Dat zorgt voor beschadigingen aan de bus en mogelijk rugklachten bij chauf feurs. Het probleem is in april aan gekaart bij de gemeente, zegt hij. Goof Tromp, hoofd gemeentewer ken, bestrijdt dat de weg verzakt is. Wel is hij op de hoogte van het feit dat Connexxion problemen ondervindt met de wat steile drempel. Tromp beweert dat de vervoersmaatschappij op eigen houtje besloot de halte voor twee maanden op te doeken. „Het eni ge dat wij hebben gevraagd is om 3 mei, de dag dat de Ronde van Yerseke werd verreden, de halte die dag te laten vervallen." Omdat bij de gemeente geen klachten wa ren binnengekomen, werd pas de ze week opgemerkt dat de halte al die tijd buiten gebruik was. Volgens Beltman was het de be doeling dat mensen van de ge meente en Connexxion samen de situatie zouden bekijken. Vanwe ge allerlei omstandigheden staat deze afspraak pas gepland voor woensdag 2 juli. Dit terwijl de bus volgens informatie ter plekke en op de site van Connexxion van af 30 juni weer zou stoppen op de halte Moerplein. Beltman zegt dat zolang de situatie niet is verbe terd ook de dienstregeling van lijn 27 niet hervat wordt. De bestuursrechters vinden de bouw van de 180 meter hoge windmolens niet in strijd met het bestemmingsplan, nu de gemeen te Veere de digitale kaart van het bouwplan heeft aangepast. Dat vond de Raad al in eerste aanleg en de rechters zien geen aanlei ding om daar in beroep anders over te beslissen. Tijdens de zit ting trok het attractiepark zijn be zwaar tegen het ontbreken van een bodemrapport in. Deltapark gaf ook toe dat Veere niet ver plicht is een hoorzitting te hou den over het welstandsadvies. Bij het hoger beroep bracht Delta park in dat er nog geen keuze is gemaakt voor een type windturbi ne, waardoor de effecten op de omgeving nog onbekend zijn. De rechters laten dit bezwaar buiten beschouwing omdat het hoger be roep alleen de eerdere beslissing van de Raad van State geldt. De rechters verklaarden het hoger beroep daarom ongegrond. ON SELECTED ITEMS DONDERDAG 26 JUNI 2014 door Joeri Wisse KRABBENDIJKE - De 380kV-hoog- spanningslijnen ter hoogte van Krabbendijke kunnen niet volledig uitgevoerd worden met rankere hoogspanningsmasten. De hoop van de gemeente Reimerswaal is nu gevestigd op het waterschap. Deze fotomontage laat zien hoe de noordkant van Krabbendijke eruit komt te zien. Op de voorgrond de Wintrackmasten. fotomontage Tennet door Frank van Cooten door Joeri Wisse YERSEKE - De reden dat Con- nexxion sinds begin mei bushalte Moerplein overslaat berust niet, zo als de gemeente Reimerswaal giste ren meldde, op een misverstand. door Ton van den Nouweland DEN HAAG - De Raad van State heeft gisteren het hoger beroep van Deltapark Neeltje Jans tegen de bouw van negen windmolens op het voormalige werkeiland Neel tje Jans afgewezen. www.bomont.nl BdMdnT SALE DAMES, HEREN KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA, TOMMY HIIFIGER. GEDDES GILLMORE, MARCO POLO. MCGREGOR. GANT GEISHA. M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES. DOMBURG OOSTSTRAAT 1 ETTEN-LEUR WINKELCENTRUM 16 GOES GROTE MARKT 1 MIDDELBURG MARKT 73 RENESSE HOGEZOOM 171 TERNEUZEN NOORDSTRAAT 109 ZOUTELANDE LANGSTRAAT 13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 74