i I - 26 BEVELANDEN en THOLEN Stichting KIO maakt organisatie klaar voor overheveling zorg van rijk naar gemeenten. HEINKENSZAND - Directeur Mary Korten van Stichting KIO in Hein- kenszand raakt niet in paniek door de overheveling van zorg taken van het Rijk naar gemeen ten met ingang van 1 januari 2015. „Ik zit anders in elkaar. Je kunt nu wel van alles gaan roepen maar de tarieven zijn nog niet eens be kend. Ik denk liever in kansen en mogelijkheden. Want die zijn er wel degelijk." Dat vraagt echter wel een andere manier van denken van zorgorga nisaties. Op een andere manier te gen de zorg aankijken - in het ge val van KIO gaat het om intensie ve zorg van mensen met een licha melijke en/of geestelijke beper king - zit Mary in het bloed. Ze begon tien jaar geleden met KIO omdat haar gehandicapte zoon in de volwassenenzorg dreig de terecht te komen. En dat wilde ze niet. Daarom begon ze met de stich ting voor kleinschalige en vraagge stuurde zorg. Inmiddels heeft ze een kleine tachtig medewerkers in dienst en verleent de stichting zorg aan 150 cliënten vanuit diver se locaties. Vanuit die andere ma nier van denken vindt ze bezuini gingen van andere zorgorganisa ties die nu al plaatsvinden, wel wat kort door de bocht. Zo is bijvoorbeeld al behoorlijk ge schrapt in de vervoerskosten, zo dat ouders met een probleem wor den opgezadeld. „Wij maken an dere keuzes. Er zijn immers ook andere mogelijkheden. Wij heb ben al eigen vervoer maar we vra gen bijvoorbeeld aan onze mede werkers cliënten onderweg op te pikken op weg van thuis naar hun werk. Ze nemen de bedrijfs auto gewoon mee naar huis. En wellicht moeten wij de grootte van onze groepen wel uitbreiden van vier naar vijf of zes maar dat is nog steeds goed te doen. En we hebben inmiddels ook samenwer king gezocht met andere partijen. Dat hebben we 'Kracht in Keten- zorg' KIK) genoemd." Aan KIK nemen deel JIPP (een eerstelijns en groepspraktijk in Goes voor onderzoek, behande ling en begeleiding van kinderen/ jongeren en volwassenen), T-Care (zorgverleningsbureau) en Weer werk (een sociale onderneming die zich inzet om mensen met psychische klachten deel te laten nemen aan de maatschappij). „Op die manier verwachten we via korte lijnen goed in te kunnen spelen op diverse hulpvragen die er vanuit gemeenten straks gaan komen." De stichting zoekt ook graag de samenwerking met scho len. In het kader van passend on derwijs wordt van scholen ge vraagd ook kinderen met een be- perking op te nemen. Mary Kor ten is bang dat hierdoor straks een 'vergeten groep kinderen' ont staat. Kinderen die meer zorg en begeleiding nodig hebben dan de school aankan. „Dan krijg je toch een soort van kleine zorginstel ling binnen de school. Dat zou den wij mooi kunnen doen. Geef ons de ruimte om mee te doen. Wij zitten dicht bij dé drie basis scholen van Heinkenszand. De looplijn is er al. Kinderen met een beperking horen er ook gewoon bij." KIO bedenkt ook creatieve oplos singen om niet geheel afhankelijk te zijn van de zorggelden, waarop vanaf 1 januari behoorlijk wordt bezuinigd. Zo ontwikkelt de stich ting commerciële activiteiten. Zo als 'zorgmolen De Blazekop' in Ovezande. KIO gaat de molen commercieel uitbaten. Een mole naar gaat malen en zorgt voor wat educatie, er komt een vergader ruimte, een bed breakfast en een speeltuin. Ook gaat KIO een tweedehands kinderkledinglijn opzetten via een webshop. Mary Korten realiseert zich dat veel ouders nog niet beseffen wat hun allemaal boven het hoofd hangt vanaf 1 januari 2015. Daar is dus nog behoorlijk wat te win nen. Ook de eigen medewerkers maken zich toch wel zorgen. „Ik praat daarom volgende week met ze om de paniek wat weg te ne men." Ga nu naar Sweetdeal.nl en profiteer van deze en vele andere topaanbiedingen! U KIO denkt in nieuwe kansen door Frank van Cooten Stichting KIO in Heinkenszand heeft inmiddels tachtig medewerkers in dienst die zorg verlenen aan zo'n hon derdvijftig cliënten met een lichamelij ke en/of geestelijke beperking. Directeur Mary Korten van Stichting KIO: „Geef ons de ruimte om mee te doen." foto Marcelle Davidse 5-gangen mossel menu bij Restaurant Den Fantast in Middelburg 3-gangen keuze- sweet menu bij Restaurant DEAL De Viking in Westkapelle 5- of 6-gangen sweet culinair verrassings- DEAL menu bij Restaurant Fernando 52% korting 50% korting Lees de voormaarden op sweetdeal.nl Geniet 5 gangen lang van de heerlijkste bourgondische mosselspecialiteiten in ditVlaamsche eetkaffee! Ontdek het lekkerste dat Zeeland te bieden heeft tijdens een geweldig 3-gangen keuzemenu!. Prikkel je smaakpapillen met een luxe 5- of 6-gangen keuzemenu en een gratis amuse van het huis!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 73