I i 1 Goese klokken lagen ooit op bodem IJsselmeer Borsele zoekt aansluiting bij Jeugdsportfonds BEVELANDEN en THOLEN 25 MENDELSSOHN CONCERT GOES - De geschiedenis van het klokkenspel van Goes gaat ver te rug, reeds in 1332 bezit de stad huistoren een klok en een uur werk. Bij de herbouw van de kerk na de brand van 11 september 1618 besluit men het klokkenspel een plek te geven in de nieuw te bou wen toren op het kruis van de kerk. Het is niet bekend wie de maker is van dit spel, met een omvang van ongeveer 23 klokken. In 1762 besluit men een nieuwe beiaard te laten vervaardigen; de opdracht gaat naar een klokkengieter uit Someren, Alexius Petit. Bij het stemmen van de klokken gaat ech ter van alles mis en uiteindelijk is het de Vlaamse klokkengieter Andreas Jozef van der Gheyn die een vrijwel nieuw klokkenspel giet, met gebruikmaking van eni ge door Petit gegoten klokken. Zo komt er in 1766 een beiaard tot stand van 40 klokken. Helaas raakt deze beiaard al snel in verval. In 1823 worden drie klokken door klokkengieter Petit Fritsen vervangen, twee klok ken in 1868 door Van Bergen en in 1887 acht door klokkengieter Se- verinus van Aerschodt. In 1910 plaatst Eijshouts een pianoklavier in de toren. In 1930 vinden er grote herstel werkzaamheden plaats, er komt een nieuw uurwerk. Bovendien komt er een tuimelaarsysteem met stokkenklavier. Een achttal klokken wordt vervangen, Eijs- bouts betrekt die klokken uit de gieterij van de Duitse klokkengie ter Petit Edelbrock. In 1943 wordt de beiaard door de Duit sers gevorderd, maar op weg naar Duitsland laat men het schip zin ken in het IJsselmeer. Na de oor log wordt het schip met de klok ken gelicht en kan de beiaard te rugkeren naar Goes. Maar niet al le klokken hebben het avontuur overleefd, klokkengieterij van Ber gen krijgt de opdracht de beiaard te herstellen en aan te vullen tot 47 klokken. Toch kan deze 'bijeengeraapte' beiaard niet bekoren en in 1965 is er een actie om geld bijeen te brengen voor herstel en nieuwe klokken. Slechts vier klokken blij ven behouden in de nieuwe beiaard, die op 5 mei 1970 in ge bruik wordt genomen. Bron: www.carillontorens.com cfi De tegemoetkoming die via het Fonds Maatschappelijke Participa tie wordt verstrekt van maximaal 161 euro per kind per jaar is onvol doende om zowel de kosten van sportieve, sociale als culturele acti viteiten volledig te bekostigen. Het Borselse college vindt het be langrijk dat ook kinderen van mi nima kunnen sporten en kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van welzijn en cultuur. Daarom wil het college aanslui ten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Zeeland. De doelgroep van beide fondsen zijn kinderen die opgroeien in een ge zin met een inkomen tot maxi maal 120 procent van de bijstands norm. Het maximale bedrag voor contri butie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is 225 euro. Jeugdsportfonds betaalt de contri butie rechtstreeks aan de sportver eniging, of ouders/verzorgers ont vangen een waardebon voor sport attributen die ingeleverd kan wor den bij een winkel waar Jeugd sportfonds mee samenwerkt. Jeugdcultuurfonds geeft kinderen de kans muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te dansen of aan andere culturele activitei ten mee te doen. De maximale vergoeding is 450 euro per kind per jaar. Met beide fondsen wordt een overeenkomst voor de duur van drie jaar aangegaan. Borsele heeft de ambitie binnen drie jaar 150 kinderen gebruik te laten maken van het Jeugdsportfonds en 40 van het cultuurfonds. In het aan bod van het Jeugdsportfonds wil Borsele tevens het behalen van het zwemdiploma A en B opne men. Daarbij is het de bedoeling Borsele wil ook kinderen van minima laten sporten en laten meedoen aan culturele activiteiten. de kosten van de zwemlessen bij het zwembad in Heinkenszand van Sportfondsen Borsele volle dig te vergoeden. Ouders die kiezen voor zwemles sen buiten Borsele kunnen een malig de maximale vergoeding van 225 euro uit het Jeugdsport fonds krijgen en moeten de overi ge kosten zelf betalen. Met de aansluiting bij beide fond sen is een bedrag van ongeveer 30.000 euro per jaar gemoeid. De gemeente betaalt dit bedrag uit het minimabeleid. Er zit voor dit jaar ruim 55.000 euro in deze pot. Dat betekent volgens het college dat er voldoende ruimte is om ook andere initiatieven voor ar moedebestrijding en preventie van schulden te ontwikkelen. Terneuzenaars in Manhuistuin De Vliegende Hollander, muziekvereniging te Terneu- zen, treedt zondag 29 juni op in de wekelijke reeks Manhuistuinconcerten. Het optreden duurt van 12.00 tot 13.15 uur. De toegang is gra tis. De muziek is onder meer van de musical Cats, maar er is ook Klezmer Karnival. Zomeravondconcert van OKK Om de zomerperiode in te luiden houdt OKK morgen avond haar traditionele zo meravondconcert. Het con cert wordt gehouden in de open lucht voor het muziek- lokaal in de Dorpsstraat van Wemeldinge. Er zal bekende en minder bekende muziek te horen zijn. Aanvang 19.30 uur. Open dag paardencoach Warempel, een paarden- coachpraktijk in Kloetinge, houdt zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur een open dag bij Hof Olmenstein aan de Ab- bekinderseweg in Kloetin ge. Er zijn demonstraties te zien van coaching met paar den, maar er zijn ook een kinder- en jeugdtherapeut en een sjamaan aanwezig. Weeldienst: Meer dan overwinnaars A.G.M. Weststrate uit Bieze- ling is zondag voorganger tij dens de jaarlijkse weel- dienst bij de Zwarte Weel aan de Oude Dijk/Grenadier in Biezelinge. Nova Melodi ca en Nova Musica zullen de muziek verzorgen bij de dienst met als thema: Meer dan overwinnaars! Aanvang is om 11.30 uur. Bezoekers dienen zelf iets mee te ne men om op te zitten. Man terug de cel in voor straatroof Een 27-jarige Vlissinger is woensdag op verdenking van een straatroof opgepakt nadat hij net op vrije voeten was gesteld. De man werd op 14 juni aangehouden voor een aantal openstaande boetes. Tijdens fouillering kwam een portemonnee te voorschijn. Deze blijkt nu buit te zijn gemaakt bij een straatroof op Plein 1940 in Middelburg. ZATERDAG 28 JUNI 2014 IN GOES Voor meer info zie: www.zeeuwsvocaalensemble.nl DONDERDAG 26 JUNI 2014 I De ene na de andere klok van het Goese carillon 'zweefde' gisteren door de lucht foto's Marcelle Davidse door Luc Oggel door Frank van Cooten HEINKENSZAND - De gemeente Bor sele wil aansluiten bij het Jeugd sportfonds en Jeugdcultuurfonds Zeeland. GOES WEMELDINGE KLOETINGE BIEZELINGE VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 72