Spiegelhangers om naar huis te kunnen N57 lange tijd gesloten tijdens muziekfestival i 1 I I Raad Veere beslist in oktober over plan kunsttempel Grote Kerk I 24 BEVELANDEN en THOLEN RESTAURATIE Klokkenspel Grote Kerk in Goes is op spectaculaire wijze uit toren getakeld voor broodnodige revisie. Nog twee dagen tot Concert at Sea (CAS) 2014. In tien afleveringen tel len we vanuit diverse invalshoeken af tot het tweedaagse festival los barst. RENESSE - Honderd tot 130 men sen van Traffic Support zijn tij dens het tweedaagse festival in de weer om bezoekers soepeitjes naar het festivalterrein te begelei den en om omwonenden zo min mogelijk overlast van het festival te bezorgen. Marc van Bruchem van Traffic Support is verantwoordelijk voor deze bijzondere klus. „Het is tel kens toch weer spannend. Zeker ook omdat er elk jaar wel iets ver andert. Het strandje aan de zuid kant werd er vorig jaar bijbetrok ken en dan moeten we toch weer van alles bijstellen. We evalueren elk jaar om ons te verbeteren. De fouten komen dan wel bovendrij ven." Traffic Support regelt alweer voor de zevende keer het festival. „We kunnen nu zeggen dat er bijna geen foutparkeerders meer zijn. Ja, dat was in het begin wel an ders." De inwoners van Ellemeet en Scharendijke wonen vlakbij het festivalterrein, „En die plaatsen sluiten we af. Bewoners krijgen spiegelhangers, een soort pasje om naar hun huis te kunnen gaan." Dat werkt goed, zegt Van Bruchem, „ook omdat we samen werken met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Die kijken bij de controle mee of de automobi list echt in Scharendijke woont." Vanaf 19.00 uur vrijdagavond wordt de N57 afgesloten en zater dag vanaf 12.00 uur. „Als iedereen dan de borden met P volgt, word je naar een van de parkeerterrei nen geleid. En daar staan pendel bussen klaar, die continu heen en weer rijden. Je zult nooit lang hoe ven te wachten", verzekert hij Maar liefst zestig grote bussen worden ingezet om bezoekers naar het festivalterrein te brengen en om ze in de vroege uurtjes weer terug te brengen. Z1ERIKZEE - Politie Zeeland meldt dat tijdens Concert at SEA de N57 op de Brouwersdam afgesloten is voor alle verkeer. Niet continu, maar wel lange tijd. Er wordt met de spits rekening gehouden. Vandaar dat op vrijdag de N57 om 19.00 uur dicht gaat, tot uiterlijk zaterdagochtend 28 juni 4.00 uur. Zaterdag is de doorgaande weg af gesloten tussen 12.00 uur tot uiter lijk zondagochtend 29 juni 4.00 uur. De politie adviseert om rekening Waterschapsverkiezingen 2015 te houden met een langere reis tijd van circa 45 minuten. Als de N57 is afgesloten is, kun nen automobilisten de gele omlei dingsborden volgen. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om te reizen via Roosendaal en Bergen op Zoom (A17/A4/A58). De overheid twittert op gezamen lijk account: @EvenementinZld. Daarop kan snel melding worden gemaakt als een incident zich voordoet. #cas2oi4 wordt ge bruikt bij tweets rond het festival. GOES - Het was een bijna surrealis tisch zicht: grote klokken, zwe vend door de lucht, bungelend aan een enorme kraan. Een zeldzaam zicht ook, want het gebeurt niet nog een keer dat het carillon van de Grote Kerk in Goes compleet wordt verwijderd, althans niet de komende halve eeuw waarschijnlijk. Het klokken spel wordt namelijk gereviseerd, als onderdeel van een algehele en hoognodige restauratie van de to ren, die wordt geplaagd door bok tor. Om die grondig te kunnen aanpakken moesten de klokken er uit, en dat leverde een spectacu lair schouwspel op waar menig Goesenaar gisteren even bij bleef stilstaan. De klokken zijn met een op het oog wat gammele vrachtwagen op transport naar 's werelds groot ste klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken Koninklijke Eijs- bouts in het Noord-Brabantse As ten. Het carillon telt 47 klokken van verschillende leeftijden en afme tingen. De jongste klok dateert uit 1969. De grootste - monumen tale - klok met een gewicht van 965 kilo is gemaakt in 1766. In As ten worden de klokken schoonge maakt; ook wordt het ophangme- chanisme gerestaureerd. Voorlo pig zullen de vertrouwde klanken dus niet zijn te horen in de bin nenstad, maar als het goed is klinkt het carillon in het najaar, als het terugkeert, weer letterlijk als een klokje. Want in plaats van de magneethamers te reviseren, is er gekozen voor een ander sys teem voor het (automatisch) spe len van de melodieën. Door dit systeem zal het geluid vrijwel het zelfde klinken als de beiaardier, wanneer die straks op dinsdag middag weer 'live' speelt op het - eveneens vernieuwde - klavier. De klokken worden dan aan de Als het aan wethouder René Mole naar ligt, blijft de gemeente ge bruik maken van de diensten van Ernst Veen en het bureau XPEX, om het plan tot uitvoering te brengen. De raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling nam geïnteresseerd kennis van het plan, dat inmiddels op beden kingen is gestuit bij gevestigde cultuurprogrammeurs in Zee land. Met name Henk Schoute van het Zeeland Nazomer Festival betwijfelt de haalbaarheid van het streven met culturele pro gramma's jaarlijks 90.000 betalen de bezoekers naar de kerk te trek ken. Wat Ernst Veen betreft kunnen eind november 2015 de eerste pro grammatische aanzetten worden gegeven. Maar eerst is de gemeen teraad aan het woord. Die moet akkoord gaan met een investering van bijna 8 ton, waarvan een ze ker deel, klein of groot, uit de ge meentekas. binnenkant geslagen en doordat er geen magneethamers meer no dig zijn is er ook meer ruimte in de toren. Bovendien is slijtage door weersinvloeden verleden tijd en is er dus minder onder houd nodig. Het werk werd gisteren goedkeu- rend gadegeslagen door bestuurs leden van de Stichting Goese Beiaard, die lang heeft aangedron gen op de revisie. Door het werk vinden er dit jaar weliswaar geen zomerconcerten plaats, maar de Stichting wil een evenement ver binden aan de heringebruikname. Half mei zijn al steigers tegen dë kerk geplaatst ter voorbereiding van de werkzaamheden. Het ko mende half jaar wordt er gewerkt aan onder meer het dak en hout werk In december moet de restau ratie van toren en klokkenspel (kosten bijna zeven ton) zijn afge rond. De gemeenteraad beslist in okto ber of wordt doorgegaan met het project dat in het stadje Veere en thousiast is onthaald door onder nemers en culturele instellingen. Volgens Ernst Veen zoeken tal van grote culturele organisaties in Nederland naar plekken als de Grote Kerk om daar 'onderschei dend' te programmeren. Interesse is er bijvoorbeeld al bij het Foto museum FOAM, het Bostheater, Amsterdam Sinfonietta, en moge lijk Oerol. Wat betreft het aantrek ken van toppers uit de beeldende kunst wordt gedacht aan namen als Olaf Eliasson, Anish Kapoor en Daan Roosegaarde. rp iy door Edith Ramakers Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordi gers van de geborgde zetels in de algemene vergadering Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen Ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden (geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. WaterschapScne destromen Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuurs leden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl. Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen 088-2461000 (lokaal tarief) infoiSscheldestromen.nl www.scheldestromen.nl Carillon klinkt straks weer als een klokje door Luc Oggel i De klokken staan klaar voor transport, links de grootste, de ruim negen honderd kilo wegende 'F1' uit 1766. door Henk Postma DOMBURG - De gemeente Veere staat niet onwelwillend tegenover het plan van Ernst Veen om van de Grote Kerk in het stadje Veere een cultuurtempel te maken van natio nale allure.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 71