Kerkdienst koopzondag Ambulance rijdt niet om op adem te komen wegens regelgeving ZEEUWS-VLAANDEREN 25 ke onderneming van Zeeland Sea- Ports en kunstmestfabriek Yara Sluiskil, levert de groeistof CO2 en restwarmte van Yara aan de glastuinbouwers bij Westdorpe. Dat is milieuvriendelijk en, zeker zo belangrijk, Van Adrichem heeft er een contract voor kunnen afsluiten voor vijftien jaar. Dat biedt zekerheid. De bouw van het kassencomplex begon dus officieel eind augustus. Grondwerk was toen al wel ver zet. De Van Adrichems hadden liever eerder willen beginnen, in juli, maar de financiering en het contract met WarmC02 waren nog niet rond. Half januari al zijn in twee dagen alle tomatenplan ten gepoot. „Dat moet in een zo kort mogelijke tijd gebeuren, om dat je dan gelijkmatige planten krijgt", verklaart Bas. „We heb ben die eerste aanplant - die later was dan normaal - vooral met mensen van onze andere vestigin gen gedaan." Klokslag twaalf uur loopt de kan tine vol. Het is pauze. Het perso neel komt uit de kas. Bas vertelt dat er 'nu een mannetje of vijfen veertig aan het werk is'. Direct na rug. De kas wordt einde seizoen leeggemaakt. Het steenwolsub- straat waarop de planten groeien, gaat naar een recyclingbedrijf. En dan begint alles weer van voren af aan, op weg naar het volgende oogstseizoen. De glastuinbouw mag steeds meer over Nederland verspreid zijn, het Westland blijft het cen trum. Telersvereniging Promi nent waarbij Van Adrichem is aan gesloten, zit daar, zoals ook de coöperatie Door. Van Adrichem le vert de tomaten aan Door Part ners die zorgt voor de verkoop en marketing. Duitsland, Polen, Ita lië en Rusland zijn belangrijke af zetmarkten. Slechts tien procent van de tomaten blijft in Neder land. Bas en Sjoerd van Adrichem, de derde generatie tuinders onder de Van Adrichems, hebben zelf het Westland verruild voor Westdor pe. „Lekker dichtbij de tuin", om schrijft Bas het grote, moderne kassencomplex dat nog tot twin tig hectare netto glas kan uit groeien. Wanneer? Steef reageert voorzichtig. „Over een aantal jaar." de aanplant waren dat er vijfen twintig. Van Adrichem werkt vooral met uitzendkrachten. De laatste tijd komen er meer en meer school verlaters en in de zomervakantie worden scholieren verwacht. An der personeel kan dan met vakan tie. De kwekerij zet ook mensen in die bij het vlakbij gelegen Voor- lichtings- en Opleidingscentrum (VOC) van sociale werkvoorzie ning Dethon zijn opgeleid. Bas: „Tot nu toe hebben we er drie ge plaatst, met twee anderen hebben we binnenkort een sollicitatiege sprek." Het oogstseizoen loopt van 1 april tot 1 december. Na 1 augustus loopt de productie langzaam te- Een vesper is een korte dienst. „Wij willen als kerk ook op koop zondagen in het centrum van Ter- neuzen present zijn. Veel mensen stappen niet zomaar even een kerkgebouw binnen, maar de Gro te Kerk ligt natuurlijk in de loop. Daarbij komt ook dat wij als kerk meer naar buiten willen treden. Wij moeten de mensen meer op zoeken", vertelt dominee Hans Becker. Hij gaat zondag om 16.00 uur voor in de dienst. „Het gaat om een moment van rust in de hec- tiek van het bestaan, inclusief het shoppen. Tijdens de dienst is er ruimte voor bezinning, om uit te puffen en tot jezelf te komen. Het thema van de dienst is dan ook 'op adem komen'. In september is er nog een vesper. Daarna wordt bekeken of de dien sten op de laatste zondag van de maand in de Grote Kerk een per manent karakter krijgen. Om patiënten te vervoeren, moes ten de Belgische ambulancebroe ders wachten op hun Nederland se collega's. Dat riep vragen op bij de PvdA. Mulder: „Dat is best een lastige kwestie, maar het heeft te maken met een verschil in regelge ving. De normen in Nederland zijn anders dan in België. Vest rock koos er voor een Belgische ambulance op het terrein te heb ben. Verpleegkundigen moeten een ALS-certificaat hebben, waar mee ze handelingen kunnen doen, die de Belgen juist niét mo gen. Als er dan iets gebeurt, moet er dus een Nederlandse verpleeg kundige bij zijn." Waarom dan een Belgische ziekenwagen? „Het materieel van de ambulance kan wel gebruikt worden", aldus Mul der, die de situatie 'jammer' vindt. „Dan heb je een Belgische vrijwilliger die wil helpen, moet er toch een Nederlandse verpleeg kundige staan die wordt betaald." Veilig op weg naar Reynaertcollege De 275 nieuwe brugklassers die komend schooljaar star ten op het Reynaertcollege in Hulst, krijgen maandag uitleg over de beste en veilig ste fietsroutes. Samen met begeleiders fietsen ze rich ting hun nieuwe school. Daar krijgen ze onder meer een video over verkeersvei ligheid te zien. AARDENBURG Joop Keesmaat verhaalt over de hel Acteur Joop Keesmaat brengt zondag geïmpro viseerde gedeelten van Dan te's 'Inferno' in Inhetheren- huis aan de Sassenstraat in Aardenburg. Keesmaat is be kend van zijn rol als Joop den Uyl in de tv-serie Den Uyl en de affaire Lockheed. Aanvang is om 15.30 uur, toe gang kost 12,50 euro. Schapen scheren op kinderboerderij De kinderboerderij aan de Evertsenlaan in Terneuzen houdt zaterdag het schaap- scheerdersfeest. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur zijn er onder meer demonstra ties schaapscheren, spinnen, vilten en mandenvlechten. Voor kinderen zijn er spelle tjes en activiteiten, zoals schminken en ponyrijden. De toegang is gratis. Paviljoen 't Schor bij programma RTL Deze week heeft RTL4 bij paviljoen 't Schor in Paal op namen gemaakt voor het te levisieprogramma Lifestyle Experience. Deze opnamen worden uitgezonden op zon dag 29 juni om 14.00 uur op RTL4 en op zaterdag 5 juli om 15.10 uur op RTL5. Het paviljoen aan de jachthaven werd in maart geopend. AARDENBURG Rommelmarkt en braderie in centrum Ondernemend Aardenburg houdt zaterdag een braderie en rommelmarkt Die strekt zich uit van de Markt via de Marktstraat, Weststraat en Sint Bavostraat tot in de Brouwerijstraat. De markt is van 7.00 tot 17.00 uur. Wie wil verkopen, kan zich in schrijven via www. rommelmarktaardenburg.nl. Standwerkers op zondagmarkt De zondagmarkt op het Spui- plein in Breskens wordt zon dag aangevuld met een standwerkersconcours. Han delaren proberen op overtui gende en ludieke wijze hun spullen aan de man te breng en. De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur. DONDERDAG 26 JUNI 2014 sAtU** Broers Sjoerd (links) en Bas van Adrichem met hun oom Steef (midden) in de nieuwe tomatenkas van het familiebedrijf bij Westdorpe. foto Peter Nicolai November 2013, kassencomplex Van Adrichem is nog in aanbouw; half ja nuari dit jaar gingen de eerste tomatenplanten er in. archieffoto Peter Nicolai door Raymond de Frel TERNEUZEN - Winkels zijn steeds va ker op zondag open, maar de kerk is op die dag altijd open. Met die gedachte houdt de Protestantse Ge meente op koopzondag voor de tweede keer een vesper in de Gro te Kerk in Terneuzen. door Bob Maes HULST - Vanwege een verschil in re gelgeving tussen Nederland en Bel gië mocht een Vlaamse ambulance tijdens festival Vestrock niet met patiënten rijden. Dat zei burge meester Jan-Frans Mulder tijdens de commissie ABZ. HULST TERNEUZEN PAAL BRESKENS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 67