Bewegen in ziekenhuis om fit naar huis te gaan Hoe kunnen jongeren 0ostburgmet I HillSt bCt33lb33r wonen zes afstanden 24 ZEEUWS-VLAANDEREN NIEUWKOMERS Kwekerij Van Adrichem beleeft bij Westdorpe het eerste teeltseizoen, zaterdag is het open huis in de kas. Eenhoorntocht in Uit de zorg Stel: je bent een zeventig- plusser, hebt een chroni sche aandoening en be landt in het ziekenhuis. Daar moet je een tijdje blijven, bij voorbeeld vanwege een operatie. Dan is er een kans dat jouw lichaam stram raakt van al dat lig gen. Anne Wisse (56) uit Terneu- zen probeert dat te voorkomen. Ze is net als zeventien collega's als fysiotherapeut verbonden aan ZorgSaam. Anne heeft zich gespe cialiseerd in geriatrie, oftewel: hulp aan ouderen. „Zeeuws-Vlaanderen vergrijst, dus krijgt deze doelgroep een steeds groter aandeel (nu al meer dan 25 procent) in de patiëntenpo pulatie. Toen ik in 1982 in het Julianaziekenhuis begon, had ik beduidend minder met ouderen te maken", vertelt Anne. Zodra een oudere in het zieken huis wordt opgenomen, wordt hij gescreend op vier aspecten: de kans op vallen, fysieke beperkin gen, ondervoeding en op plotse linge verwardheid (delier). „Door een ziekenhuisopname heeft een kwetsbare oudere een verhoogde kans op complicaties. Daardoor kan functieverlies ontstaan, wat het lastiger maakt om, eenmaal weer thuis, de draad weer goed op te pakken." Met speciale programma's voor se nioren probeert ZorgSaam, dat heel actief tegen te gaan. Mede daarom kreeg ZorgSaam het keur merk seniorvriendelijk zieken huis. De geriatriedeskundige, fy siotherapeut, diëtist en zorgperso- neel werken nauw samen om ouderen na een ziekenhuisopna me zo fit mogelijk naar huis te la ten gaan. „Vanwege een operatie kun je in bed moeten blijven. Daardoor neemt jouw spiermassa en uithoudingsvermogen af. En ook de kans op doorliggen, verstij ving en longontstekingen is aan wezig. Met oefeningen proberen wij dat voor te zijn. Wij helpen bijvoorbeeld patiënten om op de juist manier in en uit bed te stap pen en geven loop- en even- wichtstrainingen. Dat is trou wens een goede tip: zorg dat je bij een ziekenhuisopname goed schoeisel meeneemt! Op pantof feltjes is het echt lastig lopen!" Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden (geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuurs leden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl. Waterschapsverkiezingen 2015 WESTDORPE - Installateurs zijn bij binnenkomst nog aan het werk. De oogst mag in de nieuwste ves tiging van trostomatenkwekerij Van Adrichem aan de Smitsschor- reweg bij Westdorpe al in volle gang zijn, hier en daar moeten nog wél de laatste puntjes op de 'i' worden gezet. Bas van Adrichem (26), die met zijn twee jaar jongere broer Sjoerd de leiding over het bedrijf heeft, is iets verderop tomaten aan het inpakken. „Ja, dit hoort er ook bij." Hij loopt mee naar de vrijwel lege kantine. Iedereen is aan het werk, ook oom Steef van Adrichem. Hij is in de kantine be zig met papierwerk. Hij staat zijn neven waar nodig bij. Het was hier eind augustus nog een kale vlakte. Geert van Adri chem senior, de grondlegger van het bedrijf in het Westland, mocht onder toeziend oog van on der anderen zijn vier zoons - alle maal firmanten van de kwekerij - officieel de eerste paal slaan. Na De Lier en het Brabantse Steen bergen begonnen de Van Adri- chems aan een nieuw avontuur in het verre Westdorpe. Hoewel, 'avontuur' is een te groot woord. Het glastuinbouwgebied bij Westdorpe is doelbewust als nieuwe vestigingsplaats gekozen. Ontwikkelaar BioGlas was net failliet verklaard. Havenbedrijf Zeeland Seaports vond dat Bio Glas te weinig ondernam en slaag de erin schoon schip te maken door het faillissement van Bio Glas aan te vragen én toegekend te krijgen. „Via de curator van BioGlas zijn Wat voor ons de doorslag heeft gegeven, is dat de grondprijs was gehalveerd. we door een makelaar benaderd", vertelt Steef. „Het was bekend dat wij wilden uitbreiden. Wat voor ons de doorslag heeft gegeven, is dat de grondprijs was gehalveerd. In het Westland en meer glastuin bouwgebieden is dat ook gebeurd. De grondprijs lag overigens nog wel hoger dan die van gewoon ak kerland." Steef noemt geen bedrag, zoals hij ook niet uitweidt over de hoog te van de investering in exact 89.320 vierkante meter glas; een kleine negen hectare. De onderne ming is van de grond gekomen, dat is het belangrijkste. En de re sultaten voldoen, aldus Bas, aan de verwachtingen. Zeeland staat bekend om het rela tief grote aantal zonuren. In de praktijk blijkt dit kloppen. Het aantal zonuren lag in Westdorpe dit jaar drie procent hoger dan in het Westland, laat Steef op zijn laptop zien. „En één procent meer zonuren betekent één procent meer productie", stelt Bas vast met een glimlach. Trots vertelt hij ook dat het be drijf niet eens een gasaansluiting heeft. WarmC02, een gezamenlij- TOMATENKWEEKBEDRIJF VAN ADRICHEM PvdA en SP wezen het college op de spagaat waarin veel jongeren verkeren. „Ze verdienen te veel voor een goedkope huurwoning, maar kunnen geen hypotheek krij gen omdat ze geen vaste baan heb ben, dan wordt het moeilijk", zei Rob Lambert van de PvdA. En ook Ger van Unen van de SP is be zorgd om het 'lage huursegment' vanwege de aanstaande afbouw van de huursubsidie. Reden voor wethouder Jean-Paul Hageman (Algemeen Belang Groot Hulst) 'een vinger aan de pols te hou den', maar niet om het vaststellen van de Woonvisie uit te stellen. Hij benadrukte dat gemeenten vanaf januari 2015 meer zeggen schap krijgen in projecten van wo ningbouwverenigingen. „Dat is wettelijk bepaald. Wij krijgen de regie, met name voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren. We zullen aandringen op woning bouw in de goedkope sector." OOSTBURG - Wandelvereniging Voor de Wind houdt zaterdag de zesde editie van de Eenhoorn- tocht. Deelnemers kunnen kiezen uit routes met een lengte van 6, 10, 15, 20, 26 en 36 kilometer. Er is een rustpunt bij camping De Bon te Hoeve. Starten kan tussen 8.00 uur en 15.00 uur vanaf het ZWin College aan de Baljuw Veltersweg in Oost burg. Finishen kan tot 18.00 uur. Meelopen kost 1,50 euro; leden van een wandelsportvereniging betalen 1,10 euro. Meer informatie is te vinden op www.voordewind.nl. door Raymond de Frel In deze rubriek belichten we de werknemers van locaties van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, een van de grootste werkgevers in de re gio. In deze aflevering fysiothera peut Anne Wisse. Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordi gers van de geborgde zetels in de algemene vergadering ^Scheldestromen Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen 088-2461000 (lokaal tarief) info@scheldestromen.nl www.scheldestromen.nl Glastuinbouw profiteert van meer zonuren I Fysiotherapeut Anne Wisse vindt het leuk om met ouderen te werken. „Ik probeer mij tijdens het werk altijd in de patiënt te verplaatsen." door Harmen van der Werf Steef van Adrichem Tomatenkwekerij Van Adrichem heeft vestigingen in De Lier (West land, 4,8 hectare), Steenbergen (14,9 hectare, begonnen in 1998) en Westdorpe (bijna 9 hectare). Geert van Adrichem sr. legde de grondslag voor het bedrijf in De Lier, waar hij in 1950 begon met het kweken sla, peen, andijvie en bloemkool onder plat glas. door Florence Imandt HULST - Politiek Hulst maakt zich zorgen over het betaalbaar houden van woningen voor jongeren. Dat bleek deze week tijdens een com missievergadering waarin onder meer de Woonvisie behandeld werd. Zonen Geert, Jos, Steef en Loek namen in 1997 de onderneming over van hun vader. Bas en Sjoerd, zonen van Jos, zijn tot nu toe de enige kleinkinderen in het bedrijf. Van Adrichem houdt zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur open huis in het nieuwe kassencomplex bij Westdorpe. Aanmelden kan via loek@kwekerijvanadrichem.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 66