Vaak niet meer dan welgemeend excuus na onterechte aanhouding I I De pik van Louis Scholen schrijven geschiedenis t LI PZC 22 ZEELAND POLITIEHELIKOPTERS We zullen moeten wennen aan vliegende politie boven ons hoofd, is de boodschap. Ook 's nachts. WAKKen! fi donderdag Louis van Gaal heeft een gouden pik. Zegt Arjen Robben. De heer Van Gaal zelf beweert ner gens van te weten, mevrouw Van Gaal is er evenmin van op de hoogte. Maar Robben houdt staande: Louis van Gaal móét over een gouden pik beschikken - hoe vallen de successen van Oranje anders te verklaren? En zo was weer een nieuwsitempje ge boren. Zelden zoveel oeverloos geou wehoer gehoord als de afgelo pen anderhalve week. Radio- en televisiestudio's worden be volkt door hordes commentato ren, analisten en andere deskun digen die precies weten waar om dat ene balletje vooruit ge speeld had moeten worden en dat andere balletje nou juist ach teruit. Het geslachtsdeel van Louis, het gebit van bijtertje Suarez, de krampjes in de kuiten van Kuyt - niets blijft onbesproken. Is er geen nieuws? Geen nood, dan maken we toch nieuws. Dan schakelen we live over naar Bra zilië om van Tom Egbers te ver nemen dat er geen nieuws is. En waarom wordt ons gemeld dat er geen nieuws is? Nogal wiedes, vindt Tom Egbers, geen nieuws is ook nieuws. De heren (inderdaad: allemaal heren, want vrouwen hebben immers geen kijk op het spelle tje?) commentatoren, analisten en andere deskundigen zijn stuk voor stuk overtuigd van hun eigen gelijk. Zo duikt in Stu dio Brasil elke avond een behaar de en bebaarde heer in een oran je vestje op, die ons vanuit een comfortabele Chesterfield fau teuil en met een teckeltje aan zijn voeten op humeurige toon toespreekt; dat het allemaal niks is en zo. En vervolgens staat er weer een ander op die het tegen overgestelde beweert; dat het fantastisch is wat daar in Brazi lië gebeurt Straks is het allemaal voorbij en staan onze jongens weer op Schiphol. Met lege handen. 'Das logisch', zal Johan Cruijff, de eni ge echte voetbalkenner van dit land, zeggen. PS: Benieuwd hoe lang het duurt voordat een verslaggever een gaatje in het douchegordijn van Van Gaal knipt om te controleren of de bewe ring van Robben op waarheid be rust. Iets voor PowNed? De PZC maakt een boek over 200jaar Zeeland in samenwerking met leerlin gen van 74 basisscholen. U krijgt dagelijks een voorproefje. 1842-1843 Dr. C. Steenblok- school Goes VLISSINGEN - Het is vervelend dat mensen wakker liggen, zegt de woordvoerster van de politie Zee land. „Maar de politiehelikopter vliegt echt voor belangrijke za ken. Als we kunnen vertellen waarom, dan doen we dat, maar er zijn gevallen waarbij dat niet kan." Wen er maar aan, is de boodschap die de woordvoerder van de Lan delijke Eenheid - voorheen de KLPD - overbrengt. „De helikop ters maken onderdeel uit van het dagelijkse politiewerk. Het zijn in feite vliegende politieauto's. Vroe ger vlogen de heli's bij speciale ge beurtenissen, op verzoek van de verkeerspolitie of de lokale poli tie. Nu vliegen de helikopters ei genlijk permanent, dag en nacht, ze gaan van melding naar mel ding." Het gevoel dat helikoptervluchten steeds vaker voorkomen klopt. Het vliegen is volgens de woord voerder zo gewoon geworden dat niet eens meer wordt bijgehou den hoe vaak de helikopters opstij gen. „Er zijn natuurlijk wel log boeken, maar er wordt niet pre cies per regio bijgehouden hoe vaak ze vliegen. De aard van de in zet is de afgelopen jaren gewij zigd. Ze zijn eigenlijk permanent in de lucht. Het is natuurlijk een duur middel, daar moet optimaal gebruik van worden gemaakt." Vorige week werd op social media gemopperd over de nachtelijke in zet van de politieheli in Vlissin- gen, maar in het hele land wordt er geklaagd, vooral over nacht vluchten. Het geluid van helikop- Politiehelikopters zijn permanent in de lucht De aard van de inzet is gewijzigd DE HELIKOPTERS VAN DE POLITIE ters is indringend, het kan zelfs bedreigend overkomen. En de po- litiepiloten mogen, in tegenstel ling tot andere helikopters, zo laag vliegen als ze zelf willen. Wie een vraag heeft, wordt verwe zen naar de mededelingen op twitter van het account @politieheli, maar die mededelin gen zijn vaak extreem summier. 'Policeo3 vliegt voor politie Rot terdam', valt er dan bijvoorbeeld te lezen. De politiehelikopter wordt slechts daar ingezet waar de helikopter, aanvullend op het traditionele politieoptreden van toegevoegde waarde is, antwoord de staatssecretaris Fred Teeven eerder op vragen van de SP over de helikopters. Heel veel meer ant woord krijgen burgers niet. Overdag worden de heli's inge schakeld bij ernstige incidenten en zijn er geplande vluchten, 's Nachts vliegt men op verzoek, laat de politiewoordvoerder we ten. „Dus als er echt iets aan de hand is, zoals een overval, een ramkraak of een vermist kind. Na tuurlijk horen mensen 's avonds en 's nachts thuis eerder een heli kopter overkomen dan overdag." UNIVERSITY Advocaat Dirk van der Wulp vindt niet dat de politie er in dit geval met de welgemeende excu ses vanaf mag komen. Zijn cliënt, Allan Frans, heeft schade aan kle ding, gezicht en is bovendien aan getast in zijn goede naam door de onterechte aanhouding maandag op de Markt in Terneuzen. Dat verdient op z'n minst financiële compensatie, aldus de raadsman. De politie kwam in actie op basis van een tip van een beveiliger in een café. Hij wees Frans aan als de aanstichter van een eerdere vechtpartij, die een vuurwapen zou dragen. „Op zich heb je dan voldoende grond voor een aan houding", zegt Van der Wulp. „Maar daarin zou je ook een stuk zorgvuldiger te werk kunnen gaan." Het is al de tweede mispeer deze week in Zeeland. In Domburg werden drie toeristen aangehou den op verdenking van winkel diefstal. Ze leken op de verdach ten die de eigenaar op Facebook had gezet. Onterechte aanhoudin gen komen wel vaker voor, erkent politiewoordvoerder Henk Snep vangers. „Maar er zijn altijd feiten en omstandigheden die de per soon verdacht maken, op basis van eigen onderzoek of getuigen verklaringen. Heel vervelend als achteraf blijkt dat er niets aan de hand is." Wie minder dan zes uur vastzit voor verhoor, moet het doen met een excuus. Voor iedere onterechte dag in verzekeringstel ling staat 105 euro smartegeld. Willem van Dam Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Helikopters zijn vliegende politieauto's door Nadia Berkelder woordvoerder politie De Nederlandse politie heeft acht helikopters: zes lichtere en twee zwaardere. Aan boord is geavanceerde video apparatuur waarmee onder meer ook warmtebeelden kunnen wor den gemaakt. De opnames die door de heli worden gemaakt, kun nen meteen worden doorgestuurd naar de meldkamer. De toestellen staan gestationeerd op de luchthaven Schiphol, op de vliegbasis Volkel en het vliegveld in Rotterdam. De helikopters vliegen meestal op verzoek van regionale politie. Ze worden gebruikt voor allerlei za ken, bijvoorbeeld het opsporen van verdachten van zware delicten of vermiste personen. door Marcel Modde w MIDDELBURG - „Ze hadden ook eerst even simpel kunnen verifië ren of ze de juiste persoon te pak ken hadden, door zijn ID-bewijs te vragen en hem te fouilleren. In plaats daarvan wordt hij uit het niets vastgegrepen, tegen de grond gesmeten en geboeid afgevoerd. Dan sta je gezellig feest te vieren..."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 64