In de Euregiotuinen bij Oostburg komt een boomgaard naar het voorbeeld van Philips Fruittuin als het aan diens eigenaar ligt. Het vervallen ontvangst gebouw moet als fruitwinkel en toeristische uitvalsbasis fungeren. 44 Afzetten duurzaam geproduceerd fruit op de lokale markt past in de visie van duurzaamheid 44 Fruittuin in Oostburg kan prachtige uitvalsbasis zijn voor toeristische fietsers en wandelaars 28 ZEELAND FRUITIGE TOERISTENATTRACTIE Tot voor kort leken de Eu regiotuinen Oostburg nog lang als een molen steen om de nek van de gemeente Sluis te han gen. Financiële verlie zen zijn met veel pijn en moeite weggewerkt, maar de en tree via de zuidwestkant van Oost burg zou nog wel geruime tijd worden ontsierd door een vervallen gebouw en een verwilderd onkruidbos, vrees den bestuurders en burgers. Als de voortekenen niet bedriegen - en de Sluise raadsleden het enthousias me van een Eindhovense ondernemer delen - komen de voormalige Euregio tuinen echter binnen enkele jaren tot grote bloei. Niet door inheemse en exotische planten, maar door fruitbo men. Carlos Faes, eigenaar van Philips Fruittuin in de lichtstad, hoopt vol gend jaar met de aanplant van appel-, peren, pruimen- en notenbomen te be ginnen. Het vervallen paviljoen, dat eerder onder meer was bedoeld als wellnessparadijs, wordt omgebouwd tot ontvangstgebouw. Compleet met restaurantje en vergaderruimten. En met een streekproductenwinkeltje, waarvoor het fruit van eigen kweek de trekker is. Faes is bijna twintig jaar eigenaar van de Philips Fruittuin. Hij breidde de simpele boomgaard in die twee decen nia uit met een boerenlandwinkeltje, een pannenkoekenhuis en een ont vangst- en vergadercentrum. De boom gaard is niet langer alleen een plaats waar fruit groeit, maar ook een recrea tieterrein waar kinderen én volwasse nen tijdens een speurtocht spelender wijs de natuur ontdekken en een pan nenkoek kunnen eten. Bij vertrek ligt het dan voor de hand om nog wat ap- pels en peren uit de tuin en andere op duurzame wijze geproduceeerde streekproducten te kopen. Het in Eindhoven uitgedachte concept is ook toepasbaar in Oostburg, denkt de in Waterlandkerkje geboren en ge togen Carlos Faes. Vele gesprekken met Sluise bestuurders, voormalig wet houder Conny Almekinders voorop, hebben hem nog enthousiaster ge maakt. Faes hoopt dan ook dat de ge meenteraad hem snel groen licht geeft om een fruittuin in Oostburg te begin nen; een tuin op dezelfde leest ge schoeid als zijn bedrijf in Eindhoven. De liefde voor het telen van fruit deed Faes op bij Henk Tazelaar, de man die biologisch appel- en perensap met Ap- pelaere en Perelaere internationale faam bezorgde. Na de fruitteeltschool in Tiel ging Faes naar de universiteit in Tilburg om bedrijfseconomie te stu deren. Binnen twee jaar werd hem dat te theoretisch en zocht hij een baan. Op een vrijdagnamiddag gooide hij een sollicitatie voor bedrijfsleider bij de Philips Fruittuin in de bus. Tot zijn verbazing - en ook een beetje tot zijn schrik - hing de volgende morgen Frits Philips aan de lijn. 'Meneer Frits* werd dé katalysator in Carlos' carrière. Na een werkdag du rend sollicitatiegesprek - direct de maandag na het telefoontje - kon hij een week later in de fruittuin begin nen. „Philips had de fruittuin in 1929 laten aanleggen om werknemers gedu rende de grote crisis aan het werk te houden. D'n Appeltuin van Philips was dan ook al meer dan zestig jaar een begrip in Eindhoven en omstre ken. Maar begin jaren negentig was de tuin behoorlijk in verval geraakt en Philips wilde van de tuin af." Ook Frits Philips vond dat de tuin op eigen benen verder kon. Maar de op initiatief van zijn vader Anton aange legde boomgaard mocht niet verloren gaan. Dus moest 'd'n appeltuin' eerst weer tot bloei worden gebracht vóór Philips hem verkocht. Meneer Frits was buitengewoon gecharmeerd van de dadendrang van Faes, temeer daar het ondernemersplan van Carlos werd ondersteund door een toeristische vi sie van zijn vriendin Anneke. Anneke studeerde vrijetijdsweten- schappen en wijdde haar afstudeer- scriptie aan de recreatieve mogelijkhe den van het fruittuinencomplex. Op haar instigatie kwam er niet alleen een landwinkel met fruit uit eigen tuin en andere streekproducten, maar werd later ook een pannenkoekenhuis gebouwd. Sinds een jaar staat er op 'het erf van Philips Fruittuin ook het Trefpunt Pit (presenteren, informeren, trakteren) waar presentaties kunnen worden gehouden, informatie kan wor den verkregen en feestjes kunnen wor den gevierd. Vóór die Pit, ook uitvalsbasis voor wandelingen door de groene omge ving, er stond, zijn bergen werk ver zet. Carlos en Anneke Faes zijn intus sen een kleine twintig jaar eigenaar van de florerende Philips Fruittuin. Maar de bank had midden jaren negen tig nog niet zoveel vertrouwen in het rendabel maken van de boomgaarden. Pas toen Frits Philips zich er mee be moeide (en garant stond), konden er zaken worden gedaan. Dat 'meneer Frits' terecht vertrouwen had in hun toekomstvisie hebben Car los en Anneke wel bewezen. Het is voor Carlos (46) geen reden om op zijn lauweren te rusten en niet verder te kijken dan het bedrijf in Eindho ven. Mede door familiebezoek volgt hij de zaken in West-Zeeuws-Vlaande- ren nog op de voet. En het begon wél te kriebelen dat er bij Oostburg een stuk grond lag te verkommeren, waar op al tuinen zijn ingericht. Bezoekjes met Sluise bestuurders maakten hem nog enthousiaster. „Er staat al een ge bouw waar een landwinkel, een restau rantje en vergaderruimtes in onderge bracht kunnen worden. Ook zijn er tuinkamers waar, in plaats van plan ten, diverse soorten fruitbomen kun nen worden geplant." De Sluise gemeenteraad weigerde be gin vorig jaar de grond van de failliete stichting Euregiotuinen over te ne men van de Rabobank. Faes hoopt dat de raad de grond nu alsnog wil aanko pen. Hij wil het ontvangstgebouw ko pen en het stuk grond westelijk van het gebouw huren om er een boom gaard van te maken. Van de huurop brengsten kan Sluis het oostelijk deel eventueel inrichten als stadsparkje, zo dat Oostburgers, recreanten en toeris ten een leuke wandeling kunnen ma ken. Carlos Faes weet het zeker: „De Oost- burgse fruittuin kan uitgroeien tot een toeristische uitvalsbasis van for maat." Verlepte Euregiotuin door René Hoonhorst Carlos Faes, fruitteler Carlos Faes laat zien dat vogels van op milieuvriendelijke wijze geteelde appels uit de Phillips Fruittuin houden. Faes wil volgend jaar in Oostburg fruitbomen planten. Carlos Faes, duurzaam ondernemer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 62