bomont Deltapark verliest strijd windmolens opnieuw Goese klokken lagen ooit op bodem IJsselmeer SCHOUWEN-DUIVELAND 27 Buurtbewoners willen dat supermarkt blijft In oktober besluit over kunstplan Veere ON SELECTED ITEMS SCHARENDljKE - Directe omwonen den van de Plus supermarkt in de Dijkstraat in Scharendijke willen graag dat de supermarktketen in vesteert in een verbouwing van het huidige pand in plaats van te verhuizen naar de Boutlaan. Dit staat te lezen in een brief die ze gisteren hebben gestuurd aan het College van B&W. Ze zijn van mening dat de super markt beter kan blijven nu er plannen liggen om op de huidige locatie een woningbouwproject te beginnen. Daarnaast stellen ze dat ook de gemeente en omwo nenden van de nieuwe locatie niet op een verhuizing zitten te wachten. Wat de briefschrijvers betreft kan de Plus op de huidige locatie flink worden vergroot, maar ze willen wel dat de aanpas singen voldoen aan de huidige wetgeving omtrent milieu en AR- BO. Op deze manier hopen ze toe komstige stank- en geluidsover last weg te kunnen nemen en het kavel volledig te benutten. DOMBURG - De gemeente Veere staat niet onwelwillend tegenover het plan van Ernst Veen om van de Grote Kerk in het stadje Veere een cultuurtempel te maken van nationale allure. Het plan is inmiddels op beden kingen gestuit bij gevestigde cul tuurprogrammeurs in Zeeland. Met name Henk Schoute van het Zeeland Nazomer Festival betwij felt de haalbaarheid van het stre ven met een hoogstaande culture le programma's jaarlijks 90.000 betalende bezoekers naar de kerk te trekken. Ernst Veen - eerder verantwoorde lijk voor de programmering van Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam - denkt eind novem ber 2015 de eerste programmati sche aanzetten te kunnen geven. Maar eerst is de gemeenteraad aan het woord. Die moet in okto ber akkoord gaan met een investe ring van bijna 8 ton, waarvan een zeker deel, klein of groot, uit de gemeentekas. De bestuursrechters vinden de bouw van de 180 meter hoge windmolens niet in strijd met het bestemmingsplan nu de gemeen te Veere de digitale kaart van het bouwplan heeft aangepast. Dat vond de Raad al in eerste aanleg en de rechters zien geen aanlei ding om daar in beroep anders over te beslissen. Tijdens de zit ting trok het attractiepark zijn be zwaar tegen het ontbreken van een bodemrapport in. Deltapark gaf ook toe dat Veere niet ver plicht is een hoorzitting te hou den over het welstandsadvies. Bij het hoger beroep bracht Delta park in dat er nog geen keuze is gemaakt voor een type windturbi ne, waardoor de effecten op de omgeving nog onbekend zijn. De rechters laten dit bezwaar buiten beschouwing omdat het hoger be roep alleen de eerdere beslissing van de Raad van State geldt. De rechters verklaarden het hoger beroep daarom ongegrond. www.bomont.nl Het is niet bekend wie de maker is van dit spel, met een omvang van ongeveer 23 klokken. In 1762 besluit men een nieuwe beiaard te laten vervaardigen; de opdracht gaat naar een klokkengieter uit Someren, Alexius Petit. Bij het stemmen van de klokken gaat ech ter van alles mis en uiteindelijk is het de Vlaamse klokkengieter Andreas Jozef van der Gheyn die een vrijwel nieuw klokkenspel giet, met gebruikmaking van eni ge door Petit gegoten klokken. Zo komt er in 1766 een beiaard tot stand van 40 klokken. Helaas raakt deze beiaard al snel in verval. In 1823 worden drie klokken door klokkengieter Petit Fritsen vervangen, twee klok ken in 1868 door Van Bergen en in 1887 acht door klokkengieter Se- verinus van Aerschodt. In 1910 plaatst Eijsbouts een pianoklavier in de toren. In 1930 vinden er grote herstel werkzaamheden plaats, er komt een nieuw uurwerk. Bovendien komt er een tuimelaarsysteem met stokkenklavier. Een achttal klokken wordt vervangen, Eijs bouts betrekt die klokken uit de gieterij van de Duitse klokkengie ter Petit Edelbrock. In 1943 wordt de beiaard door de Duit sers gevorderd, maar op weg naar Duitsland laat men het schip zin ken in het IJsselmeer. Na de oor log wordt het schip met de klok ken gelicht en kan de beiaard te rugkeren naar Goes. Maar niet al le klokken hebben het avontuur overleefd, klokkengieterij van Ber gen krijgt de opdracht de beiaard te herstellen en aan te vullen tot 47 klokken. Toch kan deze 'bijeengeraapte' beiaard niet bekoren en in 1965 is er een actie om geld bijeen te brengen voor herstel en nieuwe klokken. Slechts vier klokken blij ven behouden in de nieuwe beiaard, die op 5 mei 1970 in ge bruik wordt genomen. Bron: www.carillontorens.com DONDERDAG 26 JUNI 2014 BdMdnT SALE DAMES. HEREN KIDS-KLEDING VAN O.A: LASTRAJOMWHILTOER. GEDDES t GIILMORE. MARCO POIO. MCGREGOR, GANT i. GEISHA M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES. DOMBURG OOSTSTRAAT 1 ETTEN-LEUR WINKELCENTRUM 14 GOES GROTE MARKT I MIDDELBURG MARKT 73 RENESSE HOGEZOOM 171 TERNEUZEN NOORDSTRAAT 10» ZOUTEIANDE LANGSTRAAT 13 door Ton van den Nouweland DEN HAAG - De Raad van State heeft gisteren het hoger beroep van Deltapark Neeltje Jans tegen de bouw van negen windmolens op het voormalige werkeiland Neel tje Jans afgewezen. door Luc Oggel GOES - De geschiedenis van het klokkenspel van Goes gaat ver te rug, reeds in 1332 bezit de stad huistoren een klok en een uur werk. Bij de herbouw van de kerk na de brand van 11 september 1618 besluit men het klokkenspel een plek te geven in de nieuw te bouwen toren op het kruis van de kerk. De ene na de andere klok van het Goese carillon 'zweefde' gisteren door de lucht, foto's Marcelle Davidse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 61