Harde kritiek van raad op handelswijze college én Veiligheidsregio I I I 61,50 D I I Wereldvrouwen picknicken 26 SCHOUWEN-DUIVELAND ft* RESTAURATIE Klokkenspel Grote Kerk in Goes is op spectaculaire wijze uit toren getakeld voor broodnodige revisie. 12f75* F Het voorstel stond oorspronkelijk geagendeerd voor vanavond, enke le uren nadat het Algemeen Be stuur van de Veiligheidsregio de begroting al zou hebben goedge keurd. Dat pikten de raadsleden niet en daarom is in allerijl een extra raad belegd. Rabelink ging door het stof en bood excuses aan. „Dit zal niet weer gebeuren." De raadsleden hadden ook kritiek op de Veiligheidsregio zelf. Ge brekkige communicatie en onze kerheid voor de vrijwilligers we gen zwaar voor Wim Dorst (CU). „Als Christenunie hebben we di verse posten bezocht de afgelo pen periode. Het gesprek aangaan met de vrijwilligers laat zien dat er veel onrust bestaat." Dan gaat het over het al dan niet sluiten of verplaatsen van posten maar ook over traagheid van de besluitvor ming. Dorst noemde als voor beeld dat vorig jaar om deze tijd de vrijwilligers met grote spoed gegevens moesten doorgeven om een nieuwe personeelsvereniging op te kunnen richten. Nu, een jaar later, is er nog steeds niets ge beurd. De andere fracties deelden deze kritiek. Omdat de gemeente raad wil dat de zorgen en kritiek ook besproken wordt binnen het Algemeen Bestuur van de Veilig heidsregio, is een amendement gemaakt dat unaniem is gesteund. Daarin staat dat de herschikking van posten (zowel mensen als ma terieel) vooral moeten plaatsvin den vanuit veiligheidsoverwegin gen en niet alleen vanuit bezuini gingen. De raad heeft ook uitge sproken dat de werkvloer (dus in clusief de 1500 vrijwilligers) na drukkelijk betrokken moeten wor den bij de herschikking. GOES - Het was een bijna surrealis tisch zicht: grote klokken, zwe vend door de lucht, bungelend aan een enorme kraan. Een zeldzaam zicht ook, want het gebeurt niet nog een keer dat het carillon van de Grote Kerk in Goes compleet wordt verwijderd, althans niet de komende halve eeuw waarschijnlijk. Het klokken spel wordt namelijk gereviseerd, als onderdeel van een algehele en hoognodige restauratie van de to ren, die wordt geplaagd door bok tor. Om die grondig te kunnen aanpakken moesten de klokken er uit, en dat leverde een spectacu lair schouwspel op waar menig Goesenaar gisteren even bij bleef stilstaan. De klokken zijn met een op het oog wat gammele vrachtwagen op transport naar 's werelds groot ste klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken Koninklijke Eijs- bouts in het Noord-Brabantse As ten. Het carillon telt 47 klokken van verschillende leeftijden en afme tingen. De jongste klok dateert uit 1969. De grootste - monumen tale - klok met een gewicht van 965 kilo is gemaakt in 1766. In As ten worden de klokken schoonge maakt; ook wordt het ophangme- chanisme gerestaureerd. Voorlo pig zullen de vertrouwde klanken dus niet zijn te horen in de bin nenstad, maar als het goed is klinkt het carillon in het najaar, als het terugkeert, weer letterlijk als een klokje. Want in plaats van de magneethamers te reviseren, is er gekozen voor een ander sys teem voor het (automatisch) spe len van de melodieën. Door dit systeem zal het geluid vrijwel het zelfde klinken als de beiaardier, wanneer die straks op dinsdag middag weer 'live' speelt op het - eveneens vernieuwde - klavier. De klokken worden dan aan de binnenkant geslagen en doordat er geen magneethamers meer no dig zijn is er ook meer ruimte in de toren. Bovendien is slijtage door weersinvloeden verleden tijd en is er dus minder onder houd nodig. Het werk werd gisteren goedkeu rend gadegeslagen door bestuurs leden van de Stichting Goese Beiaard, die lang heeft aangedron gen op de revisie. Door het werk vinden er dit jaar weliswaar geen zomercotïcerten plaats, maar de Stichting wil een evenement ver binden aan de heringebruikname. Half mei zijn al steigers tegen de kerk geplaatst ter voorbereiding van de werkzaamheden. Het ko mende halfjaar wordt er gewerkt aan onder meer het dak en hout werk. In december moet de restau ratie van toren en klokkenspel (kosten bijna zeven ton) zijn afge rond. Ga nu naar Sweetdeal.nl en profiteer van deze en vele andere topaanbiedingen! 1 €43rW F ZIERIKZEE - Dertig vrouwen en twintig kinderen hebben gisteren meegedaan aan de picknick van de Wereldvrouwen. Op het scoutingterrein aan de Van Veenlaan in Zierikzee werd gedanst, muziek gemaakt en gegeten. Voor de kin deren waren er Hollandse spelletjes. Het was de 12de keer dat de Schouwse vrouwenorgansiatie op deze manier het seizoen afsloot, foto Dirk-Jan Gjeltema door Melita Lanting ZIERIKZEE - De gemeenteraad uitte gisteravond harde kritiek in de rich ting van burgemeester Gerard Ra- belink. De raadsleden waren boos omdat ze gisteravond een extra vergadering moesten beleggen om nog iets te kunnen zeggen over de begroting van de Veiligheidsregio. Carillon klinkt straks weer als een klokje door Luc Oggel I De klokken staan klaar voor transport, links de grootste, de ruim negen honderd kilo wegende 'F1' uit 1766. f 5-gangen mossel- sweet menu bij Restaurant DEAL Den Fantast in Middelburg 3-gangen keuze- sweet menu bij Restaurant DEAL De Viking in Westkapelle 5- of 6-gangen sweet culinair verrassings- DEAL menu bij Restaurant Fernando 52% korting lees de voorwaarden op sweetdeal.nl Geniet 5 gangen lang van de heerlijkste bourgondische mosselspecialiteiten in dit Vlaamsche eetkaffee! €2^tT 31 50% korting Ontdek het lekkerste dat Zeeland te I bieden heeft tijdens een geweldig I 3-gangen keuzemenu! 50% korting Prikkel je smaakpapillen met een luxe 5- of 6-gangen keuzemenu en een gratis amuse van het huis!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 60