Indexatie: Gepensioneerde is kind van de rekening CDA: Bedrijven weren zieken en ouderen I I I ai KIOLTONS1 MftTtHj slaap square I Anbo: Miljoenen mensen missen 12 procent 6 BINNENLAND COMPLETE 2-PERS00NS ELEKTRISCHE ROXSPRING 26 27 28 GOEDKOOPSTE VAN EÜROPA! r DE HOOGST' rP Dat is het gevolg van de nieuwe spelregels die staatssecretaris Jet- ta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) gisteren heeft gepresenteerd voor de pensioenfondsen. De regels gaan in 2015 in. Pensioenfondsen Klijnsma wil voorkomen dat ouderen de pensioen pot 'leegeten' en zo jongeren duperen. mogen vanaf dan pas gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkings graad van 110 en pas volledig van af een dekkingsgraad vanaf 125. Dat betekent dat een pensioen fonds als Zorg en Welzijn (PZFW) niet had kunnen indexe ren als de regels begin dit jaar wa ren ingegaan. Grote metaalpen sioenfondsen als PME en PMT zouden niet kunnen indexeren omdat hun dekkingsgraad nu flink beneden de 110 ligt. Door de lat hoger te leggen, wil Klijnsma voorkomen dat ouderen de pensioenpot 'leegeten' en zo jongeren duperen. Om alle pen sioenen te kunnen indexeren, ko men de fondsen nu 200 miljard euro te kort. Klijnsma wil de las ten evenwichtig verdelen. De nieuwe regels voorkomen ook dat gepensioneerden fors gekort worden als hun fonds te weinig geld in kas heeft. Fondsen mogen nu tot 7 procent per jaar ineens korten. Fondsen kunnen daar straks tien jaar over doen, dus in stapjes van 0,7 procent per jaar. Een lopende korting kan onge daan worden gemaakt als het fonds in de volgend jaren betere resultaten behaalt. De pensioen premie die werknemers betalen, daalt volgend jaar met 11 procent. Weliswaar zouden de premies stij gen door de nieuwe regels van Klijnsma. Maar omdat het kabi net fïscaalvrij sparen voor het pen sioen sterk aan banden legt vanaf 2015, hoeft er veel minder premie te worden betaald. De nieuwe regels voorko men dat gepensioneerden fors gekort worden als hun fonds te weinig geld heeft. AMSTERDAM - Het duurt nog een week voordat duidelijk wordt wat de pensioenmaatregelen precies betekenen voor gepensioneerden. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, hoopt eind volgen de week met cijfers te komen. Net als het FNV is het ABP bezorgd over de mogelijkheid om lopende pensioenen te indexeren. Volgens Anbo, de grootste ouderenbond, hebben miljoenen gepensioneer den de laatste jaren al 12 procent aan indexatie misgelopen. De ouderenorganisaties zeggen dat gepensioneerden de gevolgen di rect in hun portemonnee voelen. Ze zeggen dat ook de werkenden er last van hebben, omdat ze daar door na hun pensioen ook koop kracht kwijtraken. De Pensioenfederatie gaat nog pre cies uitrekenen wat de gevolgen zijn. De federatie stelt dat de be perktere indexatie-mogelijkhe den per pensioenfonds mogelijk héél verschillend gaan uitpakken. Kerken en kloosters vaker toegankelijk Kerken en kloosters zouden va ker toegankelijk moeten zijn voor publiek dat van de schoon heid en sfeer wil genieten. Dat is één van de punten in de Agen da Toekomst Religieus Erfgoed, die vandaag wordt gepresen teerd in Amersfoort. Kerken en kloosters komen steeds vaker leeg te staan. Daardoor dreigen deze gebouwen, die vaak van cul turele waarde zijn, te vervallen of te verdwijnen. Daar komt een plan van aanpak voor. Aangespoelde bruinvis dood De bruinvis die gisterochtend was aangespoeld op het strand van Texel is kort daarna overle den. Het gaat om een vrouw tje. Ook haar jong was aange spoeld, maar strandwandelaars duwden hem terug de zee in. Hij zwom weg en is niet meer gezien. „Een kalfje alleen heeft in zee geen overlevingskansen", laat opvang Ecomare weten. Waar door de moederbruinvis aan spoelde is niet bekend. DEN HAAG - Het CDA vreest dat be drijven geen mensen met een zwakke gezondheid of ouderen meer in dienst nemen omdat ze opdraaien voor het risico van ziek teverzuim en arbeidsongeschikt heid. Het systeem van werkgevers risico werkt te goed, vooral bij kleinere ondernemers, zei Kamer lid Pieter Heerma gisteren in een debat met minister Lodewijk As- scher (PvdA, Sociale Zaken). Heerma wees erop dat werkge vers bij ziekte twee jaar lang het loon moeten doorbetalen. Daar om selecteren ze strenger 'aan de poort': ze nemen geen mensen meer aan met wie ze risico lopen. Asscher verwees naar een onder zoek dat hij laat doen naar de knel punten die bedrijven ervaren om personeel in dienst te nemen. Dat is eind dit jaar af, verwacht hij. D66-Kamerlid Steven van Weyen- berg vroeg aandacht voor de posi tie van een specifieke groep; men sen die kanker hebben gehad. Zij komen moeilijk weer aan de slag en kunnen zich lastig verzekeren. D66 presenteerde afgelopen week end een actieplan voor deze groep. Zij moeten onder meer ge bruik kunnen maken van een spe ciale polis waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze weer ziek worden. UITSLUITEND GELDIG OP: POCKETGEVEERDE BOXSPRINGS! EP- y door Chris van Alem DEN HAAG - Gepensioneerden kun nen de komende jaren geen of maar beperkte indexatie van hun pensioen verwachten. De achter stand vanwege gestegen lonen en prijzen die niet zijn gecompen seerd, zal wellicht nooit worden in gehaald. AMERSFOORT DE KOOG Donderdag JUNI Vrijdag JUNI zaterdag JUNI «ÜMIfilÜlE 2 EXTRA INGELASTE KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR! Complete 2-persoons boxsprlng voor een ongeëvenaarde stuntprijs! Geheel elektrisch verstelbaar. Leverbaar in prachtige bekleding Duca en diverse breedtematen. 2 Pocketgeveerde boxsprings 2 Powermotoren 2 afstandsbedieningen Drukverlagende comfortschulmmatrassen Matras-stoppers Design hoofdbord blokpotenset m 4) WJ2 PRODUCT i| HB VLP I HP hVb H SïïKS. rMMl'ÜM.1! Wassenaarstraat 45 (centrum) w. van Konijnenburglaan ld khmwiin de Cramer 76 (Woonboul. Heerlen) onuwiufti Mortiereboulevard 12 Beneluxweg 3 (langs A27 afslag 17, naast McDonalds en TUIIp inn) B3 Frankenweg 31 (Woonboul. Oss-Oost) uesDOSCh OFENMGSTUOCN: Donderdag en vrijdag zaterdag zondag 9.30-21.00 uur 9.30-17.00 uur ALTUD GESLOTEN Q GRATIS PARKEREN voor de DEUR bij alle vestigingen j LEUKE KINDERSPEELHOEK bij alle vestigingen CBW-erkcnd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 6