I vMt) m Nature People is verbinding van mens en natuur 'Vriendelijk, zuinig en benaderbaar* SCHOUWEN-DUIVELAND 25 Wedstrijden om Heftruck Cup op Havendagen MENDELSSOHN CONCERT «sSti «r BURGH-HAAMSTEDE - De eerste fa se van CaRe-land is afgerond. Dit project is volledig gesteund door de Europese Unie en had vooral als doel om onderzoek te doen en te inventariseren wat er zoal speelt. In CaRe-land werken ze ven organisaties uit Nederland, Engeland en België samen. Onder CaRe-land hangen vier verschil lende projecten: mogelijkheden voor houtbrandstof, duurzaam toerisme en het verbinden van mensen en bedrijven met de na tuur. TERNEUZEN - Tijdens de Havenda gen in Terneuzen wordt zaterdag voor de tweede keer gestreden om de Zeeuwse Heftruck Cup. Vo rig jaar bleek dat een spectaculai re en spannende gebeurtenis. Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers zo snel mogelijk een parkoers met verschillende behen digheidsoefeningen afleggen. Dat gebeurt met verschillende types heftruck zoals een elektrisch hef truck en een ruwterrein-hef- truck. Aan de wedstrijd mag ieder een van 18 jaar en ouder mee doen. De wedstrijden op het ha venterrein bij de Veerhaven begin nen om half elf. Dat laatste onderwerp heet Natu re People en daarin participeren het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, de provincie Zee land, de Britse vogelbescherming en de provincie West-Vlaande- ren. Binnen Nature People vallen bijvoorbeeld grote projecten als de ontwikkeling van de getijden- centrale, het ontwikkelen van eco- lodges, terugbrengen van tij en wat doen aan de zuurstofloosheid van De Grevelingen en ook het re creatie- en natuurproject Water- dunen in Zeeuws Vlaanderen. Maar er zijn ook kleinere, hele concrete projecten waar de inwo ners en toeristen direct profijt van hebben. Denk aan de aanleg van de mountainbikeroute op de Brouwersdam, de ontwikkeling van een app voor de mobiele tele foon voor het Grevelingengebied en de aankleding van het terrein rond het Inspiratiecentrum op de Brouwersdam. Nature People is bedoeld om on dernemers of burgers met ideeën te koppelen aan netwerken of pro jecten. Een voorbeeld is Green- point Holland Zeeland bij Oude Tonge. Een benzinestation met shop en hotel waar niet alleen de reguliere brandstoffen verkrijg baar zijn maar ook duurzame. Dat wordt geleverd door een agrarisch bedrijf uit de buurt dat veel meer energie produceert dan het zelf nodig heeft. CaRe-land gaat verder met C02-reductie. Niet alleen door op wekking van duurzame energie, maar ook door gedragsverande ring van de mensen en ontwikke ling van duurzame machines. Cijfers waar gemeentesecretaris Marieke van den Heuvel niet van schrikt. „Je weet vooraf dat je niet hoog zal scoren." De gemeente heeft 9000 enquê tes uitgezet onder inwoners, on dernemers en de 4000 twee- de-woningbezitters. Daarvan heb ben rond de 1500 personen het formulier ingevuld en terugge stuurd. Het onderzoek geldt als een nul-meting. Een eikpunt om te werken aan verbeteringen en de eigen ambitie te halen. Die am bitie is dat de gemeente in 2018 wordt gezien als een volwaardige partner. Daarvoor moet er nog wel het een en ander veranderen, blijkt uit de enquête. Zo moeten de ambtena ren meer vanuit de mens denken en minder vanuit de regels. Bur gers geven ook aan graag mee te willen denken, maar in de prak tijk valt deelname aan bijeenkom sten vaak tegen. Daar moet ge zocht worden naar manieren waarop het wel lukt de mensen te betrekken bij onderwerpen die hen raken. Alle op- en aanmerkingen wor den vertaald in concrete verande ringen in de werkwijze. Als alle veranderingen zijn door gevoerd volgt een nieuwe enquê te op dezelfde onderdelen om te controleren of de ambitie (een vol waardig partner zijn) inderdaad gehaald is. Het is niet voor het eerst dat de gemeente kijkt naar de waarde ring door de inwoners en bedrij ven. Er zijn ook al de nodige ver anderingen doorgevoerd. Zo gaan ambtenaren vaak ter plekke kij ken als iemand een plan heeft en is het voor jaarlijks terugkerende evenementen mogelijk een ver gunning voor vier jaar te krijgen. Zorg is thema van Week van Dialoog 'Jouw zorg, mij 'n zorg" is het thema van de Week van de Dialoog, die van 10 tot en met 17 november op Schou wen-Duiveland wordt ge houden. Inwoners kunnen ideeën aandragen rond dit thema. Gesprekstafels staan verspreid door de regio. Info: www.dialoognetwerk- schouwen-duiveland.nl Schoonmaak en toezicht naar WSW Goeree-Overflakkee be steedt de schoonmaak van duinovergangen ook dit jaar uit aan het WSW-bedrijf. Deze medewerkers houden ook toezicht op de parkeer terreinen en helpen bij de vërhuur van elektroscooters. Schouwen-Duiveland be steedt alleen de schoon maak uit aan De Zuidhoek. Improvisaties fluit en orgel in de kerk Het publiek mag verzoekjes aanvragen zaterdagmiddag in de Nieuwe Kerk in Zierik- zee. Dan treden fluitiste Marije Weenink, student aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en de Zierik- zeese pianist en organist Mar van der Veer op. Het im provisatieconcert begint om 16.00 uur, duurt een uur en is gratis toegankelijk. Temeuzenaars in Manhuistuin De Vliegende Hollander, muziekvereniging uit Ter- neuzen, treedt zondag 29 juni op in de wekelijke reeks Manhuistuinconcerten. Het optreden duurt van 12.00 tot 13.15 uur. De toegang is gra tis. De muziek is onder meer van de musical Cats, maar er is ook Klezmer Karnival. Man vastgezet voor straatroof Een 27-jarige Vlissinger is woensdag op verdenking van een straatroof opgepakt nadat hij net op vrije voeten was gesteld. De man werd op 14 juni aangehouden voor een aantal openstaande boetes. Tijdens fouillering kwam een portemonnee te voorschijn. Deze blijkt nu buit te zijn gemaakt bij een straatroof op Plein 1940. De man is opnieuw vastgezet. ZATERDAG 28 JUNI 2014 IN GOES Voor meer info zie: www.zeeuwsvocaalensemble.nl DONDERDAG 26 JUNI 2014 I /yw^wrr WTIT1I i De mountainbikeroute op de Kabbelaarsbank is een van de projecten. Michael Boogerd opende de route in 2013. foto Ronald den Dekker door Melita Lanting ZIERIKZEE - De ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn vriendelijk, zijn zuinig op het ei land en zijn gemakkelijk benader baar. Dat blijkt uit het imago-onder zoek van de gemeente. In dit licht valt het rapportcijfer dat de ge meente krijgt wat tegen. Inwoners en bezitters van tweede huizen ge ven de gemeente een 6,1 en onder nemers blijven steken op een 5,5. ZIERIKZEE OUDDORP ZIERIKZEE GOES VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 59