Spiegelhangers om naar huis te kunnen concert, atSEAT •ƒ--- N57 lange tijd gesloten tijdens muziekfestival I Zeeuwland brengt wachttijd voor urgent woningzoekenden terug I t I I I V 24 SCHOUWEN-DUIVELAND m:s len: 2 EUROPESE UNIE Tweedaagse conferentie in Burgh-Haamstede over behoud en beheer van natuur en landschap. F Nog twee dagen tot Concert at Sea (CAS) 2014. In tien afleveringen tel len we vanuit diverse invalshoeken af tot het tweedaagse festival los barst. RENESSE - Honderd tot 130 men sen van Traffic Support zijn tij dens het tweedaagse festival in de weer om bezoekers soepeitjes naar het festivalterrein te begelei den en om omwonenden zo min mogelijk overlast van het festival te bezorgen. Marc van Bruchem van Traffic Support is verantwoordelijk voor deze bijzondere klus. „Het is tel kens toch weer spannend. Zeker ook omdat er elk jaar wel iets ver andert. Het strandje aan de zuid kant werd er vorig jaar bijbetrok ken en dan moeten we toch weer van alles bijstellen. We evalueren elk jaar om ons te verbeteren. De fouten komen dan wel bovendrij ven." Traffic Support regelt alweer voor de zevende keer het festival. „We kunnen nu zeggen dat er bijna geen foutparkeerders meer zijn. Ja, dat was in het begin wel an ders." De inwoners van Ellemeet en Scharendijke wonen vlakbij het festivalterrein, „En die plaatsen sluiten we af. Bewoners krijgen spiegelhangers, een soort pasje om naar hun huis te kunnen gaan." Dat werkt goed, zegt Van Bruchem, „ook omdat we samen werken met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Die kijken bij de controle mee of de automobi list echt in Scharendijke woont." Vanaf 19.00 uur vrijdagavond wordt de N57 afgesloten en zater dag vanaf 12.00 uur. „Als iedereen dan de borden met P volgt, word je naar een van de parkeerterrei nen geleid. En daar staan pendel bussen klaar, die continu heen en weer rijden. Je zult nooit lang hoe ven te wachten", verzekert hij Maar liefst zestig grote bussen' worden ingezet om bezoekers naar het festivalterrein te brengen en om ze in de vroege uurtjes weer terug te brengen. ZIERIKZEE - Politie Zeeland meldt dat tijdens Concert at SEA de N57 op de Brouwersdam afgesloten is voor alle verkeer. Niet continu, maar wel lange tijd. Er wordt met de spits rekening gehouden. Vandaar dat op vrijdag de N57 om 19.00 uur dicht gaat, tot uiterlijk zaterdagochtend 28 juni 4.00 uur. Zaterdag is de doorgaande weg af gesloten tussen 12.00 uur tot uiter lijk zondagochtend 29 juni 4.00 uur. De politie adviseert om rekening Waterschapsverkiezingen 2015 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden {geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuurs leden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl. te houden met een langere reis tijd van circa 45 minuten. Als de N57 is afgesloten is, kun nen automobilisten de gele omlei dingsborden volgen. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om te reizen via Roosendaal en Bergen op Zoom (A17/A4/A58). De overheid twittert op gezamen lijk account: @EvenementinZld. Daarop kan snel melding worden gemaakt als een incident zich voordoet. #cas20i4 wordt ge bruikt bij tweets rond het festival. BURGH-HAAMSTEDE - Een interna tionaal gezelschap is de afgelopen twee dagen bij elkaar gekomen in Burgh-Haamstede om de eerste fa se van CaRe-Land af te ronden. CaRe-Land is een verzamelnaam voor vier grensoverschrijdende projecten op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. De projecten lopen in Nederland, Bel gië, Frankrijk en Engeland. In alle projecten staat een betere bescher ming, behoud en beheer van na tuur en landschap centraal. Giste ren was de afsluitende conferen tie met projectleiders, internatio naal bekende deskundigen en een enkele bestuurder. Zet zoveel deskundigheid op het gebied van duurzaamheid bij el kaar en bijna automatisch ont staat een somber beeld van de toe komst van de aarde. Vijf voor twaalf is gepasseerd, de baby's die nu geboren worden zullen met de gevolgen van de opwarming van de aarde te maken krijgen. „We lopen niet in de pas om de opwarming van de aarde te kun nen stoppen", zei Jacqueline Cra mer, oud-minister en hoogleraar duurzaam innoveren. „Internatio naal is geaccepteerd dat we twee graden kunnen stijgen, maar daar zitten we al bijna aan." Cramer pleit onder andere voor overscha keling op duurzame energie. „We hebben de kennis al in huis", zei ze. Als er geen ingrijpende wijzigin gen komen in het huidige gedrag van de mens, zal de opwarming wel tot 6 graden kunnen stijgen en dan ontstaan niet te beheersen problemen zoals overstromingen en grote gebieden waar geen voed sel meer verbouwd kan worden terwijl de wereldbevolking wel sterk groeit, schetste Bill Day, on der andere werkzaam geweest bij internationale hulporganisaties. Cramer pleitte niet alleen voor duurzame energie. Ze wil ook overschakelen op een biobased economy én kringloopeconomie. Het moet gewoon worden om her bruikbare grondstoffen te nemen. „Geef voorkeur aan duurzaam ge produceerde grondstoffen. Werk samen in ketens, alleen kan je het niet oplossen." Volgens Cramer kan de samenleving deze ontwik kelingen prima aan,. „Maar we moeten wel vernieuwen. Niet al leen technisch, maar ook in de manier waarop we organiseren. Dan kunnen we grote sprongen maken. We kunnen heel veel. Hui zen energieneutraal maken, ver voermiddelen die op duurzame energie rijden. Waar we naartoe moeten is kijken dat we deze 'stand-alone' innovaties omvor men tot nieuwe systemen. Het is een organisatievraagstuk" aldus Cramer. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013. Directeur Antoine de Ceuster: „Sinds drie jaar kunnen woning zoekenden zichzelf urgent verkla ren. Over hoe om te gaan met het begrip urgent zijn overal in het land commissies in het leven ge roepen. Zeeuwland vindt dat men sen niet te veel moeten verlangen als zij snel willen wonen. In feite heb je dan niets te kiezen. Men sen die op deze manier urgent zijn, helpen wij binnen een half jaar aan een woning." Zeeuwland bracht vorig jaar het aantal urgent woningzoekenden ook terug van 124 naar 73. De Ceuster: „En dat kan nog lager. Er ligt hier niemand op straat. Het aantal werkelijk schrijnende geval len ligt tussen de 20 en 30." Uit het jaarverslag blijkt verder dat Zeeuwland vorig jaar 358 huurcontracten sloot. Vijf huizen gingen naar zorginstellingen, 5 naar vluchtelingen en 8 naar sta tushouders. Schouwen-Duive- land voldoet daarmee nog niet aan zijn verplichtingen. De ge meente huisvest 36 asielzoekers en dat zijn er volgens de landelij ke norm 17 te weinig. Zeeuwland stond vorig jaar in het teken van de reorganisatie. Veer tien mensen verloren hun baan. Zes hebben ander werk gevon den, twee zijn nog werkloos en twee 60-plussers kunnen met WW en een ontslagvergoeding hun pensioen halen. Verder gaat er een studeren, een zit nog in het bemiddelingstraject, een heeft een andere functie gekregen en een 60-plusser liet zich ont slaan om een jongere collega aan het werk te houden. door Edith Ramakers V TJSS&'i ■- Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordi gers van de geborgde zetels in de algemene vergadering WaterechapSd MfclMtl UUMtl Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen 088-2461000 (lokaal tarief) infod>scheldestromen.nl www.scheldestromen.nl Initiatieven in str i j d tegen de opwarming door Melita Lanting iuumm I Dagvoorzitter Helga van Leur overhandigt aan wethouder Arend-Jan van der Vlugt aanbevelingen voor het vervolgproject, foto Dirk-jan Gjeltema door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - Woningbouwvereni ging Zeeuwland heeft de gemiddel de wachttijd voor mensen die drin gend een huis zoeken terugge bracht van 12 naar 6,9 maanden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 58