Kamer morrend akkoord met EU-chef Juncker Wel warm weer, toch geen bloedbad op de voorruit Poetslied, spaarles en sponsorsnoep sjtsksss; BINNENLAND 5 Hoe kan het ook anders, na zo'n warme eerste helft van dit jaar. De gemiddelde temperatuur in De Bilt is in de eerste zes maan den 10,1 graden, 2 graden hoger dan normaal. 2014 kan het warm ste jaar worden dat ooit is geme ten, denkt weeronline.nl. Het aantal meldingen van blauw alg blijft tot dusver beperkt tot een handjevol. In Urk, Coevorden en Krimpen aan de Lek is blauw alg aangetroffen. Hooikoortspa tiënten beleven volgens allergiera- dar.nl een gemiddelde klachten score. Het uitblijven van regen verhindert wel dat de pollen van grassen, weegbree en zuring neer slaan. Maar het voorspelde insecten bloedbad op de voorruiten van au to's blijft aan het begin van de zo mer vooralsnog uit. De muggen zijn minder talrijk dan voorzien. In sommige regio's wordt zelfs een dramatische teruggang in het aantal wespennesten gemeld. Volgens Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit met als expertise de effecten van klimaatverandering op de leefom geving, wijst een rondgang langs bestrijdingsdiensten uit dat soms 80 tot 90 procent van de wespen nesten is verdwenen. Als oorzaak noemt hij de intense regenbuien van eind mei. In Dren the, Overijssel, Noord-Brabant, het noorden van Limburg en de len van Gelderland viel in enkele dagen 160 tot 200 millimeter re gen. Heftig onweer en een felle wind heeft wespen ver weggebla zen van hun koningin. Van Vliet erkent dat de wespenverwachting niet is uitgekomen. „Dit soort vragen krijg ik ieder jaar", zegt hij. „Het zijn logische vragen. Je kunt van sommige in secten soms ernstig ziek wor den." Zijn universiteit is betrokken bij websites als allergieradar.nl en te- kenradar.nl, waar hinder door pol len en teken wordt gemeten. Hij noemt het 'complex' om de rela tie te voorspellen tussen het weer en de overlast van pollen, algen en insecten. Volgens Gert van Maanen, hoofd redacteur van vakblad Bionieuws, zijn natuurvoorspellingen net zo betrouwbaar als weersverwachtin gen: „Langer dan drie dagen voor uit kijken is lastig." Daarvoor zijn ecologische processen te variabel. Zijn er bijvoorbeeld veel wespen, dan is de kans groot dat meer na tuurlijke vijanden opduiken. Van Maanen verwijst naar natuur voorspellingen rond ganzen en ko nijnen, waarbij gevreesd werd dat ze bedreigd zouden kunnen wor den. Het konijn staat als een 'ge voelige' soort op de rode lijst van kwetsbare dieren. „Maar die konij nen hebben dit voorjaar wel mijn volkstuin kaal gevreten." Het CDA is ook voor Juncker, die DEN HAAG - Het hoge woord is er- behoort tot de christendemocrati- uit: Nederland steunt Jean-Claude sche familie. Juncker als nieuwe voorzitter van Wie Nederland naar Brussel de Europese Commissie. Veel oppo- stuurt is nog onduidelijk. De sitiepartijen in de Tweede Kamer PvdA is 'aan de beurt' om een eu- 'zijn echter tegen hem. Ook voor- rocommissaris te leveren. De standers zijn erg zuinig over de naam van minister Jeroen Dijssel- kandidaat. bloem (Financiën) doet in Den Haag hardnekkig de ronde voor Als het vanavond tijdens een bij- de post van vaste Eurogroepvoor- eenkomst van Europese regerings- zitter of commissaris monetaire leiders op een stemming aan- zaken, die toezicht houdt op natio- komt, stemt minister-president nale begrotingen. Dijsselbloem Mark Rutte voor Juncker. Het ka- heeft een kandidatuur nooit hele- binet vertrouwt erop dat de maal uitgesloten. Op vragen over Luxemburgse ex-premier voortva- een mogelijke overstap naar Brus- rend aan de slag gaat met de Ne- sel zei hij gisteren: „Zoals ik derlandse prioriteitenagenda voor steeds zeg: ik heb al een baan. de Europese Unie. Dat zei Rutte Sterker nog ik heb er twee, een gisteren tijdens het debat over de hier en een in Brussel. Ik zou het EU-top. prima vinden als die situatie zo De premier belde afgelopen vrij- blijft. We moeten niet te veel spe- dag lange tijd met Juncker. „Ik culeren van tevoren." denk dat hij de voor Nederland be- Hoewel Nederland zelf zwaar in- langrijke zaken gaat uitvoeren", zet op een economische post zou zei Rutte gisteren tijdens het de- ook minister van Buitenlandse Za- bat over de EU-top in de Tweede ken Frans Timmermans kansheb- Kamer. Even daarna: „Juncker is ber zijn om Hoge Vertegenwoordi- een vriend van Nederland. Ik ben ger voor buitenlandse zaken te gesteld op die man." worden. De Europese regeringsleiders ko- V - men vanavond bijeen in leper om de start van de Eerste Wereldoor- log te herdenken. Tijdens een di- UlJSS0IDIO0lTI ner bespreken ze daarna de agen- da voor Europa van de komende 11133Kt 0XCUS0S jaren. Waarschijnlijk wordt Jun cker dan, of een dag later, voorge dragen als voorzitter van de Euro- Minister Jeroen Dijsselbloem (Fi- pese Commissie. nanciën) heeft spijt van opmerkin- Verschillende oppositiepartijen gen die hij heeft gemaakt over de in de Tweede Kamer zijn tegen Jean-Claude Juncker. Hij noemde Tm Gert-Jan Segers: „Het is de ver- voorzitter vijf maanden geleden keerde man op de verkeerde plek. op tv een 'verstokt roker en drin- sort bij de avondvierdaagse. Als Als iemand business as usual uit- ker\ Dijsselbloem ging daar giste- school moet je goed opletten hoe straalt^ is hij het." D66-Kamerlid ren alsnog diep voor door het je daarmee omgaat." Gerard Schouw: „Hij is de droom- stof. „Het waren ongelukkige uit- Scholen hebben met het bedrijfs- kandidaat van zeer weinigen." spraken, te lichtzinnig gedaan", leven afspraken gemaakt over ver- Coalitiepartijen steunen het kabi- zegt Dijsselbloem er nu over. Dat antwoorde sponsoring. Zo mag net in de stem voor Juncker, zij heeft hij Juncker destijds ook met een samenwerking de ontwikke- het morrend. WD'er Mark Ver- een gezegd. Voor hem was daar- ling van kinderen nooit schaden. heijen: „De commissievoorzitter mee de lucht geklaard. Of dat De reclameregels die de industrie moet zich committeren aan de voor Juncker ook geldt, moeten zichzelf via de Reclame Code prioriteiten. Daar gaat het om." journalisten Juncker maar vragen. Commissie heeft opgelegd, laten PvdA-Kamerlid Marit Maij: „Het Dijsselbloem zal dat zelf nog eens 'voorlichting' toe. zou zomaar kunnen dat de heer bij de Luxemburger checken. UTRECHT - Een poetslied, een pren tenboekje over de poetsmanne tjes, stickers van de tandenpoes: scholen die het lespakket van de GGD's over mondhygiëne bestel len, krijgen er een hele berg les materiaal bij. Inclusief tandenbor stels en tubes tandpasta van be kende merken. Scholen worden overstelpt met educatieve programma's, zegt Harm van Gerven van de PO-Raad, de vereniging van basis scholen. Over wilde dieren (van WNF), techniek, sparen en geld verdienen (van o.a. de banken): noem een onderwerp en er ligt een gratis lespakket over klaar. „De meeste zijn afkomstig van maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële bedrijven bieden lespaketten aan", zegt Van Gerven. „En dan heb je nog de lo kale supermarkt die snoep spon- DONDERDAG 26 JUNI 2014 als lespakket door Gerard den Elt WAGENINGEN - Biologen en weer- voorspellers wisten het na de op één na warmste winter in driehon derd jaar zeker. Het behaaglijke voorjaar zou Nederland omtoveren tot een hemel voor insecten en een hel voor hooikoortspatiënten. De blauwalg zou de zwemmers dwarszitten. Het uitblijven van regen ver hindert wel dat de pollen van grassen, weegbree en zuring neerslaan. Heftig onweer en een felle wind heeft wespen ver weggeblazen van hun koningin. door Niels Klaassen en Laurens Kok Juncker de agenda goed invult."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 5