If II ié ii ii tt Zeeuws Lef en Eleos onderdak bij Zorgstroom Deltapark verliest strijd windmolens opnieuw f VOOR DE BESTE SERVICE WALCHEREN 25 MENDELSSOHN CONCERT Vlissinger vastgezet voor straatroof EEN MONTEUR AAN HUIS NODIG? Middelburg Maakt Muziek op Markt Het muziekevenement Mid delburg Maakt Muziek is za terdag voor de tweede keer te vinden op de Markt in Middelburg. Tijdens het eve nement treden verschillen de muziekverenigingen uit de gemeente op, zoals Brass Band Middelburg en Fanfare ONDA Nieuw- en Sint Joos- land. De concertenreeks be gint om 13.00 en duurt tot 16.30 uur. Wijkdag in Paauwenburg De Wijkdag Paauwenburg houdt zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur een wijkdag in de Vlissingse wijk onder het motto: Paauwenburg in be weging. In en rond het Majo raat aan de van Hogendorp- weg zijn stands te vinden van onder meer sportorgani saties. Er is ook een contai ner waar wijkbewoners hun rommel kunnen storten. Scheldekat zoekt pleeggezinnen De stichting Scheldekat, die zwerfkatten opvangt in Vlis- singen, zoekt pleeggezinnen voor (aanstaande) moeder poezen en kittens. De katjes worden in een gezin ge plaatst om ze te laten wen nen aan het wonen in een huis. Belangstellenden kun nen zich aanmelden per e-mail: info@scheldekat.nl Afscheidsdienst Wongsosemito Pastors Angelo en Haidy Wongsosemito uit Rotter dam houden zondag een af scheidsdienst in het kerkge bouw aan de Kerklaan 19 in Vlissingen. Dit omdat ze zich definitief met hun ge zin in Suriname willen gaan vestigen. Angelo woonde enige tijd hier in de omge ving. Aanvang 14.30 uur. Sponsortocht levert ruim 18.000 euro op De negentiende wandel tocht die maandag op Wal cheren gehouden werd door Stichting Dorcas heeft 6.050 euro opgeleverd. Dit bedrag wordt door het ministerie nog verdrievoudigd tot 18.150 euro. Het geld is be doeld voor de Hiv/aids we zen in de wijk Bole in Addis Abeba in Ethiopië. ZATERDAG 28 JUNI 2014 IN GOES Voor meer info zie: www.zeeuwsvocaalensemble.nl MIDDELBURG - Bij het woonproject aan de Gerbrandylaan in Middel burg zijn drie organisaties betrok ken: Zorgstroom, Zeeuws Lef en Eleos. Zorgstroom is een zorgorganisatie die tal van diensten verleent en ei gen wooncomplexen heeft. Eén er van is het complex Gerbran dylaan (bouwjaar 1970-1971) dat bestaat uit tachtig woningen. Zo'n zestig appartementen wor den nog bewoond door ouderen. De minimumleeftijd voor de wo ningen is 55 jaar, maar veel bewo ners zijn een stuk ouder. Doordat er appartementen leeg kwamen te staan, kwam er letter lijk ruimte voor een nieuwe doel groep. Burgemeester Harald Bergmann verricht vandaag, donderdag, de officiële opening van de tien wo ningen van Zeeuws Lef in het complex Gerbrandylaan. Stichting Zeeuws Lef is een initia tief van ouders voor hun volwas sen kinderen met een normale in telligentie en een vorm van autis me. Iedere bewoner huurt zelf een appartement van Zorg stroom. Voor gemeenschappelijk gebruik hebben de bewoners van Zeeuws Lef een gezamenlijk appartement met terras beschikbaar. Hier wordt op de meeste dagen onder meer gezamenlijk gegeten. De zorg wordt verleend door samen werking met Stichting Woon- droom Zorg. Steeds is er één bege leider beschikbaar. Eleos biedt op gereformeerde grondslag geestelijke gezondheids zorg. Aan de Gerbrandylaan zet ten jongeren een stap naar volle dig zelfstandig wonen. Eleos heeft naast de deur een ves tiging van Toevlucht, een christe lijke beschermende woonvorm met locaties in Kapelle, Middel burg en Wemeldinge. Van hieruit kan aan de acht tot tien 'Eleos-be- woners' in het complex aan de Gerbrandylaan begeleiding wor den geboden. Idee achter het 'samenwonen' is dat de jongeren de ouderen ook kunnen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen. De ouderen kunnen de jongeren weer bij staan, maar dan wellicht meer met raad dan met daad. Nog een voordeel is dat door het onderling contact problemen eer der worden gezien waardoor hulp sneller geboden wordt. Ook willen Zorgstroom, Eleos en Zeeuws Lef gezamenlijke activitei ten ontwikkelen. Daar hebben de ouderen behoefte aan sinds er door de bezuinigingen veel 'wel zijn' is verdwenen. Of, zoals een bewoonster zei: „Er is hier echt niets meer te doen." De bestuursrechters vinden de bouw van de 180 meter hoge windmolens niet in strijd met het bestemmingsplan nu de gemeen te Veere de digitale kaart van het bouwplan heeft aangepast. Dat vond de Raad al in eerste aanleg en de rechters zien geen aanlei ding om daar in beroep anders over te beslissen. Tijdens de zit ting trok het attractiepark zijn be zwaar tegen het ontbreken van een bodemrapport in. Deltapark gaf ook toe dat Veere niet ver plicht is een hoorzitting te hou den over het welstandsadvies. Bij het hoger beroep bracht Delta park in dat er nog geen keuze is gemaakt voor een type windturbi ne, waardoor de effecten op de omgeving nog onbekend zijn. De rechters laten dit bezwaar buiten beschouwing omdat het hoger be roep alleen de eerdere beslissing van de Raad van State geldt. De rechters verklaarden het hoger beroep daarom ongegrond. MIDDELBURG - Een 27-jarige Vlis- singer is woensdagmorgen op ver denking van een straatroof opge pakt nadat hij net op vrije voeten was gesteld. De man werd op 14 juni aangehouden voor een hand jevol openstaande boetes. Tijdens een fouillering kwam een porte monnee te voorschijn. Deze blijkt nu buit te zijn gemaakt bij een straatroof op Plein 1940. De man is opnieuw vastgezet. ELECTRO avaelectro.nl avakeukens.nl DONDERDAG 26 JUNI 2014 MIDDELBURG VLISSINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN MIDDELBURG door Ton van den Nouweland DEN HAAG - De Raad van State heeft gisteren het hoger beroep van Deltapark Neeltje Jans tegen de bouw van negen windmolens op het voormalige werkeiland Neel tje Jans afgewezen. Franciena Matthijsse (79), Lisa Horsman (19), Matthijs Breugem (19) en Sjaan Nijsen (93) wonen allemaal in het complex Gerbrandylaan. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 25