Spiegelhangers om naar huis te kunnen N57 lange tijd gesloten tijdens muziekfestival Raad Veere beslist in oktober over plan kunsttempel Grote Kerk SEA© 44 Ik had er geen 44 Ik vind het een 24 WALCHEREN e= COMPLEX GERBRANDYLAAN Een bejaardencomplex van Zorgstroom in Middelburg biedt nu ook onderdak aan jongeren. Nog twee dagen tot Concert at Sea (CAS) 2014. In tien afleveringen tel len we vanuit diverse invalshoeken af tot het tweedaagse festival los barst. RENESSE - Honderd tot 130 men sen van Traffic Support zijn tij dens het tweedaagse festival in de weer om bezoekers soepeitjes naar het festivalterrein te begelei den en om omwonenden zo min mogelijk overlast van het festival te bezorgen. Marc van Bruchem van Traffic Support is verantwoordelijk voor deze bijzondere klus. „Het is tel kens toch weer spannend. Zeker ook omdat er elk jaar wel iets ver andert. Het strandje aan de zuid kant werd er vorig jaar bijbetrok ken en dan moeten we toch weer van alles bijstellen. We evalueren elk jaar om ons te verbeteren. De fouten komen dan wel bovendrij ven." Traffic Support regelt alweer voor de zevende keer het festival. „We kunnen nu zeggen dat er bijna geen foutparkeerders meer zijn. Ja, dat was in het begin wel an ders." De inwoners van Ellemeet en Scharendijke wonen vlakbij het festivalterrein, „En die plaatsen sluiten we af. Bewoners krijgen spiegelhangers, een soort pasje om naar hun huis te kunnen gaan." Dat werkt goed, zegt Van Bruchem, „ook omdat we samen werken met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Die kijken bij de controle mee of de automobi list echt in Scharendijke woont." Vanaf 19.00 uur vrijdagavond wordt de N57 afgesloten en zater dag vanaf 12.00 uur. „Als iedereen dan de borden met P volgt, word je naar een van de parkeerterrei nen geleid. En daar staan pendel bussen klaar, die continu heen en weer rijden. Je zult nooit lang hoe ven te wachten", verzekert hij Maar liefst zestig grote bussen worden ingezet om bezoekers naar het festivalterrein te brengen en om ze in de vroege uurtjes weer terug te brengen. ZIERIKZEE - Politie Zeeland meldt dat tijdens Concert at SEA de N57 op de Brouwersdam afgesloten is voor alle verkeer. Niet continu, maar wel lange tijd. Er wordt met de spits rekening gehouden. Vandaar dat op vrijdag de N57 om 19.00 uur dicht gaat, tot uiterlijk zaterdagochtend 28 juni 4.00 uur. Zaterdag is de doorgaande weg af gesloten tussen 12.00 uur tot uiter lijk zondagochtend 29 juni 4.00 uur. De politie adviseert om rekening Waterschapsverkiezingen 2015 te houden met een langere reis tijd van circa 45 minuten. Als de N57 is afgesloten is, kun nen automobilisten de gele omlei dingsborden volgen. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om te reizen via Roosendaal en Bergen op Zoom (A17/A4/A58). De overheid twittert op gezamen lijk account: @EvenementinZld. Daarop kan snel melding worden gemaakt als een incident zich voordoet. #cas20i4 wordt ge bruikt bij tweets rond het festival. MIDDELBURG - Sjaan Nijsen vraagt het nog eens: „Hoe oud ben je nou Matthijs? Negentien? Eén, ne gen. Dat is bijna het omgekeerde van mijn leeftijd: negen, drie." Sjaan en Matthijs Breugem wo nen allebei in het wooncomplex Gerbrandylaan in de Middelburg. Matthijs krijgt een steuntje in de rug van Eleos, Sjaan van het steun punt van Zorgstroom. Franciena Matthijsse (79) heeft ook een jonge buur: Lisa Hors man (19), die via Zeeuws Lef in het complex woont. Ze weet dat Lisa een poes heeft. „Maar ik zie de kat de laatste tijd niet zo vaak." Lisa vertelt dat haar huisdier ge opereerd is. „Hij moet nog even in de bench blijven." Sjaan woont dertien jaar in het oordeel over. Het leek me in elk geval beter dan leegstand complex, Franciena al zestien jaar. Ze weten nog goed dat er wacht lijsten bestonden voor de aanleun woningen. Ze werden in de jaren zeventig gebouwd, min of meer in de schaduw van het Jacob Rog geveenhuis. Maar de tijden zijn veranderd. In het Roggeveenhuis wonen sinds jaar en dag studenten. De wacht lijst voor de aanleunwoningen be staat niet meer. 'Huisbaas' Zorg stroom zag dat aan de Gerbran dylaan steeds meer woninkjes leeg bleven staan. Dat bood kan sen aan Eleos en Zeeuws Lef. Bei de organisaties houden zich bezig met huisvesting voor jongeren die enige begeleiding nodig heb ben bij het op zichzelf wonen. Met Zorgstroom kwamen Eleos en Zeeuws Lef overeen dat in to taal zo'n twintig leegstaande wo- prettig idee dat er altijd iemand in de buurt is ningen voor jongvolwassenen be schikbaar kwamen. Matthijs vindt dat hij geluk heeft met zijn nieuwe stek. Hiervoor woonde hij op een steenworp af stand in de beschermde woon vorm van Eleos. De verhuizing naar zijn nieuwe stek was een vol gende stap. Zelfstandig, in zijn eigen huis, verantwoordelijk voor zijn eigen uitgaven, maar met de zekerheid van ondersteuning. „Ik heb eigenlijk nog geen begelei ding nodig gehad, maar ik vind het een prettig idee dat er altijd ie mand in de buurt is." Lisa woonde nog thuis in Zierik- zee. Zij heeft dankzij Zeeuws Lef een eigen plek gevonden aan de Gerbrandylaan. En al komt ze van Schouwen, er woont genoeg fami lie in de omgeving om zich snel thuis te kunnen voelen in Middel burg. Zeeuws Lef heeft één apparte ment ingericht als gezamenlijke ruimte. Lisa: „Hier eet ik bijna el ke dag. Het is gezellig en ook een stuk goedkoper om samen te ko ken en te eten." De aankondiging dat de jeugd er aan kwam zorgde bij sommige ouderen eerst voor wat ongerust heid. De dames Nijsen en Mat thijsse hadden daar geen last van. „Ik had er geen oordeel over. Ik dacht: ik zie het wel. Het leek me beter dan leegstand", zegt Sjaan. Francien knikt instemmend. Sjaan: „Die jongen bij mij op de gang heeft zich keurig voorge steld toen hij hier kwam wonen." Hinder van de jongeren hebben ze niet ondervonden. „Nee hoor", lacht Sjaan. „Ik denk dat hij eer der last van mij heeft als ik televi sie kijk. Ik zet hem nogal hard." Als het aan verantwoordelijk wet houder René Molenaar ligt, blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van Ernst Veen en het bureau XPEX, om het plan tot uitvoering te brengen. De raads commissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling nam geïnteresseerd kennis van het plan, dat inmid dels op bedenkingen is gestuit bij gevestigde cultuurprogrammeurs in Zeeland. Met name Henk Schoute van het Zeeland Nazo mer Festival betwijfelt de haal baarheid van het streven met een hoogstaande culturele program ma's jaarlijks 90.000 betalende be zoekers naar de kerk te trekken. Wat Ernst Veen betreft kunnen eind november 2015 de eerste pro grammatische aanzetten worden gegeven. Maar eerst is de gemeen teraad aan het woord. Die moet akkoord gaan met een investering van bijna 8 ton, waarvan een ze ker deel, klein of groot, uit de ge meentekas. De gemeenteraad be slist in oktober of al dan niet wordt doorgegaan met het project dat in het stadje Veere enthou siast is onthaald door onderne mers en culturele instellingen. Volgens Ernst Veen zoeken tal van grote culturele organisaties in Nederland naar plekken als de Grote Kerk om daar 'onderschei dend' te programmeren. Interesse is er bijvoorbeeld al bij het Foto museum FOAM, het Bostheater, Amsterdam Sinfonietta, en moge lijk Oerol. Wat betreft het aantrek ken van toppers uit de beeldende kunst wordt gedacht aan namen als Olaf Eliasson, Anish Kapoor en Daan Roosegaarde. door Edith Ramakers Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordi gers van de geborgde zetels in de algemene vergadering Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden (geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. waterschapScheldestromen Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuurs leden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl. Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen 088-2461000 (lokaal tarief) info@scheldestromen.nl www.scheldestromen.nl Wonen met steunt j e voor jong en oud door Theo Giele Sjaan Nijsen (93) Matthijs Breugem (19) door Henk Postma DOMBURG - De gemeente Veere staat niet onwelwillend tegenover het plan van Ernst Veen om van de Grote Kerk in het stadje Veere een cultuurtempel te maken van natio nale allure.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 24