'Het leek Mogadishu wel met die helikopter' Oplichtersechtpaar maakte meer slachtoffers Wennen 'IWee jaar cel voor lastpak is te veel' commentaar ZEELAND 23 VLISSINGEN - Barend de Lange werd er wakker van, vorige week maandag: boven zijn huis hing een helikopter, slecht verlicht. „Hij vloog in de buurt van de Ko- ningsbrug, ik kon niet zien dat hij van de politie was." Eerder op de avond had er ook al een helikopter rondgevlogen bo ven de stad. De heli was dus wel van de poli tie, bleek de volgende dag. Omdat de politie over de reden van de vluchten zelf geen mededelingen deed, stelde De Lange - die ge meenteraadslid is voor de PvdA - vragen aan de burgemeester van Vlissingen. Of er een verklaring voor de twee vluchten van die nacht was, wilde hij weten; of de politie zich aan regels moet hou den en of er meer van dit soort vluchten te verwachten zijn. De antwoorden bleven vaag. „Ik kan geen informatie geven", zei burgemeester Letty Demmers tij dens de afgelopen raadsvergade ring. Dat had met het onderzoek te maken. „De helikopter vloog in Vlissingen voor de Landelijke Een heid." In een notitie schreef ze dat het 'goed is te realiseren dat de inzet van de politieheli deel uitmaakt van de activiteiten van de politie om de omgeving veili ger te maken'. „Met dat antwoord kan ik eigen lijk niks", zegt De Lange. „Ik vind dat de politie best verantwoor ding mag afleggen over de inzet van zo'n heli. Ze kunnen wel zeg gen dat het geheim is, maar de po litie is een overheidsinstantie, dus ik zou toch wel willen weten waar dat voor nodig is." De nachtvluchten veroorzaken veel onrust: mensen worden er wakker van, het is 's nachts ondui delijk van welke organisatie de donkere heli is. „Het kan zijn dat de acceptatie minder wordt, maar ik heb toch het idee dat er vaker gevlogen wordt", zegt De Lange. „En dat zorgt voor overlast. Het leek Moga dishu wel die nacht. Mochten er nog meer van dit soort inciden ten zijn, dan wil ik het wel door spelen naar onze fractie in de Tweede Kamer." Verschillende ondernemers, mel den aan deze krant soms tot dui zenden euro's te zijn benadeeld. De werkwijze is telkens vergelijk baar. Met aangrijpende verhalen over een ziekte en een zoon die onlangs overleden is proberen ze sympathie te winnen. Zodra het op betalen aankomt, beginnen de smoesjes. Op deze manier heeft het echtpaar een auto en dure meubels 'gekocht' en in diverse hotels en andere logies overnacht. De praktijken van de 74-jarige man en de 70-jarige vrouw kwa men aan het licht toen de eigena ren van hotel KOM afgelopen weekend op sociale media de na men en foto van het echtpaar ver spreidde. Daarmee willen ze ande re ondernemers waarschuwen. Niet alleen ondernemers uit Zee land en West-Brabant, maar ook gewone burgers zijn de dupe wor den van het echtpaar. Een 80-jari- ge inwoonster van Bergen op Zoom, die haar naam niet in de publiciteit wil, dacht haar apparte ment van ruim vier ton aan het echtpaar te hebben verkocht. „Ze wilden het kopen op voorwaarde dat ze er met een maand in kon den. Dat was voor mij niet zo'n probleem, ik had al een optie om een zorgbungalow te kopen." Drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst, heeft de Berg se haar nieuwe woning gekocht. „Op dat moment is de wettelijke bedenktijd verlopen", zegt ze. Al vorens de koop officieel bij de no taris zou worden beklonken, zou een aanbetaling van tien procent moeten zijn overgemaakt. „Met al le mogelijke smoesjes heeft hij dat niet betaald. Ze zouden het he le bedrag wel ineens betalen." Uiteindelijk betaalden ze hele maal niets. Het opgegeven woon adres in Goes bleek het adres van een voorbeeldwoning van een pro jectontwikkelaar te zijn. Onder tussen was het slachtoffer al ver huisd. „Ik heb altijd gezegd dat ik pas een nieuwe woning koop, zo dra mijn oude huis verkocht was. Ik heb een goed pensioen, maar daarmee kan ik niet maandenlang hoge dubbele lasten betalen. Op een gegeven moment moet ik naar de voedselbank." Omdat de 'koper' de verplichtin gen niet nakwam, heeft de Bergse recht op ruim 40.000 euro. Advo caten en deurwaarders ontraden haar een lange en dure procedure te beginnen omdat van het echt paar geen geld is te verwachten. Vroeger zette de poli tie alleen in uitzon derlijke gevallen een helikopter in. Tegen woordig zijn de politiehelikop ters vrijwel constant in de lucht. Ook 's nachts. Vooral die nachtvluchten veroorzaken overlast. De reactie van de poli tie op klachten van burgers is kort samengevat: wen er maar aan. Dat is een goed te verdedi gen opstelling. De burger wil immers een veilige leefomge ving. Inzet van helikopters kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar dat betekent niet dat de klachten van de bur gers straffeloos genegeerd kun nen worden. De burger zal ver storing van de nachtrust accep teren als er een goede verkla ring komt voor de inzet. En die weigert de politie in de regel te geven. Ook achteraf vindt geen verantwoording plaats. Deze houding zal leiden tot kriti sche reacties en dito vragen in het parlement. Komt er geen verantwoording, dan is er geen legitimatie voor de grootschali ge inzet van helikopters. De rechtbank in Middelburg leg de J. in maart een ISD-maatregel op. Die komt erop neer dat de Goesenaar twee jaar moet zitten en intussen aan zijn verslavings- en psychische problemen werkt. Van april tot en met december vo rig jaar kwam J. verschillende ke ren met de politie in aanraking. Opgeteld bij zijn strafblad en zijn problematische persoonlijke situa tie, redenen genoeg om hem ISD op te leggen, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM bedreigde J. een portier van discotheek El Toro, vernielde hij de blouse van een agent en hing hij rond op het ter rein van Emergis en in zorgcen trum Ter Weel, terwijl hem de toegang was ontzegd. Ook over trad hij twee keer een stadsver bod. Een ouderwetse verbanning, noemde Koppen het verbod dat J. kreeg om zich in Goes op te hou den. Die 'verbanning' is ten on rechte opgelegd, zo heeft de recht bank achteraf geoordeeld. Daar om kan J. niet worden veroor deeld voor overtreding ervan, zo redeneert de advocaat. Het hof doet uitspraak op 9 juli. DONDERDAG 26 JUNI 2014 De politiehelikopters vliegen eigenlijk permanent, dag en nacht, foto Peter Hilz/HH door Joeri Wisse BERGEN OP ZOOM - Het uit Goes af komstige echtpaar dat zonder af te rekenen wilde vertrekken uit een hotel in Sint-Maartensdijk heeft nog meer slachtoffers gemaakt. Door de praktijken van het echtpaar zit een vrouw van 80 met torenhoge dubbele maandlasten opgescheept. DEN BOSCH - De 41-jarige R. J. uit Goes is een lastpak, maar dat is nog geen reden hem twee jaar op te sluiten. Daar kwam het pleidooi op neer dat zijn advocaat Guy Kop pen gisteren voerde voor het ge rechtshof in Den Bosch.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 23