Kerk steekt drie miljoen in windmolen Cruise last-minutes l Kabinet kan leven met tribunaal waar multinationals overheden kunnen dagen. Veel claims vanuit Nederland cruisekorting StipreiZen.nl ECONOMIE 15 BUITENLANDSE HANDEL Havendagen Terneuzen L nu v.a. 10 dagen Engeland Spanje, Portugal Frankrijk nu v.a Tot £75 extra - DEN HAAG - Minister Lilianne Plou- men (PvdA, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) is voorstander van de komst van een handelstribunaal waar bedrij ven Nederland of andere staten aan kunnen klagen, buiten de ge bruikelijke rechtsgang om. Zo'n tribunaal - in vaktermen: In vestor-State Dispute Settlement (ISDS) - is onderdeel van onder handelingen over een vrijhandels verdrag tussen de EU en de VS. Critici menen dat het instrument lidstaten beperkt in hun beleids vrijheid. Wanneer zij wetten in voeren die belangen van buiten landse bedrijven schaden, gaan bedrijven via ISDS een schadever- DEN HAAG - In Nederland geregis treerde bedrijven zijn zeer actief in het ter verantwoording roepen van staten. In 6i van de 568 beken de gevallen is de eiser een in Ne derland gevestigde onderneming: dat is meer dan 10 procent. Alleen Amerikaanse bedrijven stapten vaker naar een speciale handels rechtbank. Dat blijkt uit het World Investment Report van VN-organisatie Unctad. De hoge score van Nederland is onder meer te verklaren door de vele brievenbusmaatschappijen die ons land herbergt. goeding claimen, is de vrees. Be kend voorbeeld is de zaak van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall tegen Duitsland. De verwachting is dat Vattenfall honderden mil joenen euro's gaat eisen, omdat Duitsland heeft besloten dat het alle kerncentrales binnen haar landsgrenzen wil sluiten. Een an der bekend voorbeeld is de zaak van sigarettenfabrikant Philip Morris tegen Australië, in reactie op nieuwe rookwetgeving. Ploumen deelt de zorgen die over dit soort zaken bestaan, stelt ze in een brief die gisteren naar de HALDERBERGE - Het Apostolisch Ge nootschap, een kerkgenootschap met ongeveer 16.000 aanhangers, investeert 3 miljoen euro in een windmolen. De windmolen is on derdeel van windpark Laaksche Vaart in West-Brabant. Het genoot schap neemt alle stroom af die de windmolen levert. Op de windmo len komt het logo van de kerk te staan. „Wij willen mensen inspire ren om zorg te dragen voor mens en natuur. Alles wat leeft komt voort uit een ondeelbaar geheel en we zijn ten diepste verbonden met 27 28 29 JUNI 2014 1 1 - Tweede Kamer ging. Maar door de ISDS-regeling goed vorm te ge ven, kunnen de nadelen en risi co's worden geminimaliseerd, stelt ze. Ploumen baseert zich op een onderzoek naar de mogelijke effecten van ISDS op Nederland. De Kamer had daar om gevraagd. De minister gaat zich inspannen om de toegang tot het tribunaal zo veel mogelijk te beperken. Ook moet de ISDS-regeling tussen Eu ropa en de VS transparanter wor den dan al bestaande tribunalen. In de studie naar de effecten van ISDS wordt verder gesteld dat de nadelen overdreven worden. Zo komt het bij andere tribunalen zelden voor dat algemene wetge ving van landen wordt betwist. In de gevallen waarin dat gebeurt, krijgen overheden meestal gelijk. Ook claimen bedrijven uit de VS niet vaker dan Europese onderne mingen (zie kader). Volgens Ploumen zorgt het'tribu- naal voor meer bescherming en ze kerheid voor buitenlandse inves teerders. Vooral ook wanneer Ne derlandse bedrijven in de VS inves teren. „Nu is het zo dat een Neder lands bedrijf dat geschaad wordt door discriminatoire maatregelen van een Amerikaanse overheid, z'n recht alleen bij een Amerikaan se rechtbank kan halen. Een onaf hankelijk, gespecialiseerd tribu naal is beter toegerust om dergelij ke zaken te behandelen." VRIJHANDELSVERDRAG elkaar en ook afhankelijk van el kaar. Activiteiten om mensen te in spireren tot een duurzame levens- houding.zouden niet ten koste mo gen gaan van de natuur. Daarom willen we graag CO2 -neutraal aan wezig zijn", meldt het genootschap op zijn website. Aanvankelijk wilde de kerk zelf een molen kopen. Energiebedrijf Eneco, dat met het Genootschap sa menwerkt, achtte dat risico te groot voor zo'n kleine organisatie. Nu leent de kerk het bedrag aan het energiebedrijf uit. zie stipreizen.nl/crmes DONDERDAG 26 JUNI 2014 Multinational mag claimen door Sander van Mersbergen I Tegenstanders protesteren In Brussel tegen het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. foto HH Ralf Mackenbach 3 I Meevaren mei snelle H/B's Het betwiste handelstribunaal is onderdeel van het vrijhandelsak koord waar de Europese Unie en de Verenigde Staten al meer dan een jaar over onderhandelen. Het akkoord moet er toe leiden dat bedrijven uit beide landen makkelijker toegang hebben tot de wederzijdse markt. Onnodige barrières en importtarie ven moeten verdwijnen. Gevolg daarvan: extra economi sche groei. In de EU 0,5 procent en in de VS 0,4 procent, stellen de onderhandelaars. Er is ook weerstand tegen de on derhandelingen. Ze zouden er op gericht zijn om wetgeving die con sumenten beschermt uit te hollen, ten faveure van multinationals. brochure en... geen reserverings- kosten! juli t/m sept. per 4-sterren MSC Opera vertrek vanuit IJmuiden incl. alle maaltijden aan boord o.a. Vigo, Lissabon, Bilbao en Southampton én... €75 extra korting per boeking. normale 2-16-30 aug. V" per 4-sterren-plus MSC Orchestra y inclusief busreis incl. alle maaltijden aan boord o.a. Kopenhagen, Gdansk, Helsinki en St. Petersburg boek online of bel «A. met 088 70 70 600 «911M reiren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 15