Blok doelwit van woede ondernemers IN HET NIEUWS 3 DE CETUIGE EN ZIJN VERKLARINGEN de bij de politie dat de criminele getuige schulden zou hebben bij ongeveer zestien mensen en dat hij niet geliefd is in het wereldje. De Tilburger zou gokverslaafd zijn, klinkt het. Deze hoofdverdachte verklaart dat hij zelf een jaar of tien gele den uit de drugswereld stapte. „Het is nu veel te schimmig, veel te gevaarlijk. Pikken, rippen van elkaar, schieten." Of de bedrijfsleider niet geliefd was in het wereldje is nauwelijks te controleren. Dat hij het in elk geval nu niet meer is, laten advo caten van andere verdachten regel matig weten. Hij verklaarde im mers niet alleen over zijn eigen or ganisatie. „Van zeven of acht van de zestig henneporganisaties in Tilburg kan ik zo vertellen hoe ze eruitzien", zegt hij in het strafdos sier. Wat er in de rechtszaal van zijn verklaringen overeind blijft, zal blijken tijdens de verdere rechts gang. De zaak wordt waarschijn lijk pas in 2015 behandeld. Het Openbaar Ministerie is om commentaar gevraagd, maar heeft niet gereageerd. neel. De getuige kwam - zoals zo velen voor en na hem - 'toevallig' in het wereldje terecht. Hij had aan het begin van de eeuw een schildersbedrijf en deed ook wei eens iets voor de hennepfamilie. Hij schilderde bijvoorbeeld pan den waarin een wiethok had ge staan om zo de illegale activitei ten te verbloemen. Toen zijn hoofdopdrachtgever voor zijn normale schilderklussen failliet ging, raakte hij in de pro blemen. Zijn latere baas bij de hennepbende schoot te hulp. Hij leende de schilder 40.000 euro en dat kon hij sneller terugverdienen als hij voor hem zou gaan werken. De schilder ging panden zoeken die voor wietteelt geschikt waren. „Dat gaat gewoon via Funda." Hij sprak met makelaars om te zien in hoeverre zijzelf of de eigenaars van de panden 'creatief waren. Daar mee werd bedoeld dat ze akkoord zouden gaan met incourante ma nieren van betaling en het plaatsen van wietkwekerijen. Hij ging wiet- hokken bouwen in die panden en kreeg de verantwoordelijkheid over talloze wietkwekerijen. „We hadden in die tijd van 2003 tot 2006 altijd twaalf kwekerijen tege lijk, soms tien, soms veertien." Zelf hield hij er nooit veel aan over, zo verklaarde hij. Hij had evenwel ook nooit geldproblemen. Hij moest wel zijn schuld terugbe talen. „Die heb ik al tien keer terug betaald, maar altijd was er wel het excuus van een rip waarvoor ik verantwoordelijk was." De Tilburger hield zich als be drijfsleider ook bezig met het aan trekken van nieuw personeel. Dat gebeurde op dezelfde manier waarop hij was aangetrokken. Er werden klussers gezocht, stuka doors bijvoorbeeld, elektriciens, stoffeerders. Die kregen eerst klei ne klusjes, maar konden steeds meer doen. „Als je een pand op knapt, kun je een wiethok bou wen ook. Als je dat doet, kun je wel hennep vervoeren ook." De vader van de familie verklaar- ven. Laagbetaald werk, zoals schoonmaak, catering en beveili ging, is in het verleden massaal uitbesteed. Overheidsinstellingen en bedrijven beschouwden het niet als hun kerntaak. 'De markt' zou die taken efficiënter en dus goedkoper kunnen uitvoeren. Ge volg van die tendens is dat schoonmakers, cateringmedewer kers en beveiligers nu vaak een flexbaantje hebben dat weinig ze kerheid biedt. In het regeerakkoord is daarom af gesproken dat zulke mensen ge woon weer in dienst zullen wor den genomen. De Rijksoverheid moet daarin het goede voorbeeld geven. Dat houdt in dat de laagste loonschalen, waar nu bijna nie mand meer in zit, weer worden opengesteld. In het regeerakkoord is echter ook afgesproken dat de overheid fors moet inkrimpen. Het klinkt tegen strijdig om laaggeschoold perso neel dan weer ambtenaar te ma ken. Dat erkent minister Blok, zegt zijn woordvoerder. „Ener zijds zijn deze belangen tegenstrij dig. Maar het openstellen van de laagste loonschalen biedt ook mo gelijkheden om ambtenaren die elders overtollig zijn, toch aan het werk te houden." Het is niet de bedoeling dat een boventallige beleidsambtenaar straks de wc's van zijn collega's moet gaan poetsen, zegt de woordvoerder van de minister, die zelf op vakantie is. „Die stap is te groot. We gaan in eerste in stantie proberen mensen te her plaatsen in vergelijkbare functies. Denk aan een gevangenisbewaker die elders bij de overheid een nieuwe baan krijgt als beveiliger." Op die manier hoopt het kabinet uiteindelijk ook goedkoper uit te zijn. Minister Blok laat momen teel onderzoeken wat het 'inbeste- den' van werk oplevert. Hij zal zijn conclusies eind dit jaar naar de Tweede Kamer sturen. Ondernemers in de schoon maak-, catering- en beveiligings branche zijn echter nu al woest. Ze vinden dat de overheid hun werk afpakt. Ze hebben Blok boze brieven gestuurd waarin zij waar schuwen voor het verlies van dui zenden banen. Eerder dit jaar klaagden de werkgeversorganisa ties MKB-Nederland en VNO- NCW al dat het gunnen van op drachten aan overheidsorganisa ties oneerlijke concurrentie vormt voor private bedrijven. Als commerciële bedrijven het werk goedkoper én tegen dezelfde kwaliteit kunnen doen als de over heid, mogen zij het blijven doen. Dat schreef minister Blok eerder deze maand in een brief aan de beveiligingsbranche. Ook wees Blok erop dat hij juist weer ande re activiteiten gaat uitbesteden in het kader van het streven naar een kleinere en efficiëntere over heid. Tot 2018 moeten er bij de Rijksoverheid 12.000 tot 18.000 ba nen worden geschrapt. De gemeenten hebben geen af spraken gemaakt over het inbeste- den van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar het is wel een tendens dat gemeenten minder werk uitbesteden en steeds meer taken zelf oppikken, zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeen ten (VNG). „In plaats van mensen te ontslaan, kan het voordeliger zijn om ander werk voor ze te creëren." ZATERDAG 27 JULI 2013 van Tilburg en zijn verrader Op basis van de verklaringen van de getuige zijn in de afgelopen elf maanden zeker 30 verdachten uit de Tilburgse hennepwereld opge pakt. Mogelijk zelfs veel meer. Rechtszaken tegen deze mensen lopen nog. In augustus 2012 werd een hele fa milie opgepakt - die onder meer 1,5 miljoen in de tuin begraven had - en nog een kleine tien ver dachten. In november werden drie elektriciens die hielpen bij de wiet- kweker, in de boeien geslagen en in mei van dit jaar werden twee makelaars met nog twaalf verdach ten opgepakt. Daarnaast kon de politie met de getuigenissen andere dossiers plaatsen in de Tilburgse drugswe reld. Daaronder een aanhouding in september 2011 van twaalf knip pers en de zoon van de bovenge noemde familie, die samen met zijn vader de leiding gaf aan het 'imperium'. Er zijn veel namen en families ge noemd van mensen in Tilburg die de politie nauwlettend zal zijn gaan volgen. De getuige - tevens verdachte - hoopte door zijn verklaringen mo gelijk worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogram ma. Dat zou niet zijn doorgegaan, omdat hij te weinig verklaarde, al dus zijn advocate. Hij heeft altijd hoop gehouden dat justitie hem kon helpen. Na augustus 2012 is hij zich, op aanwijzing van zijn advocaat, va ker gaan beroepen op zijn zwijg recht Op dit moment verblijft de getui ge met zijn gezin op een geheime locatie. Mogelijk in Nederland, mo gelijk in het nabije buitenland. Hij moet immers voor justitie makke lijk bereikbaar blijven. Justitie heeft op 24 april van dit jaar ontkend dat er ooit een deal is geweest en ook aangegeven dat hij niet onder speciale bescher ming staat, maar zegt wel: „Hij heeft uitvoerige verklaringen afge legd. Als dat risico's oplevert, ne men wij onze verantwoordelijk heid." Op 19 april kwam zijn advocate Marielle van Essen naar buiten met het verhaal over de niet nage komen deal. Zij wil gaan pleiten dat alle verklaringen van de man door misleiding tot stand zouden zijn gekomen, dat de politie niet op deze manier had mogen wer ken. Als de rechtbank daarin zou mee gaan, kunnen de verklaringen als niet rechtsgeldig worden be schouwd. Bewijs dat rechtstreeks voortvloeit uit die verklaringen is dan evenmin rechtsgeldig. Advocaten denken dat er in dat ge val niet genoeg bewijs is om hun cliënten te veroordelen. Het duurt nog zeker een jaar voor de recht bank überhaupt een besluit neemt over de rechtsgeldigheid van die verklaringen. Politie-agenten vielen bij een drugsactie in augustus 2012 diver se Tilburgse panden binnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 3