Broodjeszaak Subway gelast sluiting Zeeuwse vestigingen, werknemers ernstig gedupeerd Overstekende padden hebben weer steuntje in de rug nodig BEVELANDEN en THOLEN 27 Hardrijders gepakt bij wegwerk A58 Leren enten in het Fruitteeltmuseum IVN-excursie en cursus over bomen Frank Westerman in bieb Tholen WOENSDAG 6 MAART 2013 Ex-werkneemsters Shanna Bloemberg (links) en Nastya Lutsenko voor de inmiddels gesloten broodjeszaak aan Plein 1940 in Middelburg, foto Lex de Meester door Theo Giele MIDDELBURG - Elke zaterdagoch tend ging de 15-jarige Nastya Lut senko van Vlissingen naar Middel burg om te werken bij broodjes zaak Subway. Eind januari kwam daar een einde aan toen Subway Nederland de eigenaar beval de drie vestigingen in Middelburg, Vlissingen en Goes te sluiten. De vijftienjarige scholiere wacht nog altijd op 200 euro achterstal lig salaris. Voor iemand die een paar euro per uur verdient zijn dat behoorlijk wat uurtjes die an ders aan studie of sport besteed hadden kunnen worden. Nastya heeft een maand of vijf bij Subway gewerkt. De laatste maan den kwamen de betalingen steeds later. Op het laatst kregen de me dewerkers volgens haar helemaal geen geld meer. „Onze baas zei dan het geld nog wel zou komen. Maar uiteindelijk hebben we niets gekregen." Drie weken heeft haar vader vergeefs geprobeerd contact te krijgen met de voorma lig werkgever van zijn dochter. Shanna Bloemberg werkte gemid deld 40 uur per week bij de brood jeszaak. Zij zegt nog meer dan dui zend euro tegoed te hebben. Bij het UWV kan ze niet aankloppen omdat haar werkgever niet failliet is verklaard. En het haar voorge spiegelde fulltime contract heeft ze nooit gekregen. Subway werkt volgens de franchi- se-formule. De franchisegever, in dit geval Subway, bouwt de merk naam op, stelt het aanbod samen, ontwerpt het winkelinterieur en verzorgt de marketing. De franchi senemer bezit of huurt een win kel, trekt personeel aan en ver koopt aan het publiek. Op Face- book liet Subway Nederland op 17 januari weten: „Helaas moeten wij mededelen dat de franchisene mer zich niet volgens richtlijnen van Subway gedraagt." Vier dagen later meldde Subway Nederland dat de zaken in Middelburg, Vlis singen en Goes gesloten waren. De activiteiten in Goes waren toen al eerder gestaakt. Subway Nederland weet van de problemen met de betaling van de werknemers van de Zeeuwse franchisenemer. „Betaling is ech ter de verantwoordelijkheid van de lokale franchise-nemer. Sub way Nederland kan zich hier niet direct mee bemoeien. Het is voor ons lastig om hierin juridisch be trokken te raken", zegt Peter Mompalao de Piro, woordvoerder van Subway Nederland. De eige naar van de Zeeuwse zaken is niet voor commentaar bereikbaar. RILLAND De politie heeft maandag tussen 10.10 uur en 10.40 uur gecontroleerd op snel heid op de Rijksweg A58 ter hoogte van Rilland. Aan bei de zijden van de weg waren op dat moment wegwerk zaamheden. Vier automobi listen zijn bekeurd voor har der rijden dan het maxi mum van 70 km/u. De snel ste reed 37 km/u te hard. KAPELLE Wie zijn eigen fruitboompje wil kweken, kan zaterdag 16 maan terecht in het Fruit teeltmuseum in Kapelle. Daar wordt voorgedaan hoe je op een wilde onderstam een gecultiveerde soort kunt enten. Deelnemers mo gen dat zelf ook doen. De entmiddag duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Opgave: info@jruitteeltmuseum.nl GOES IVN houdt deze maand een cursus met een excursie over bomen in het MEC aan de Kattendijksedijk 23 in Goes. De cursus op 12 maart behandelt de theorie van groei en bloei en de beteke nis voor de mens. De excur sie is op 16 maart. De kosten zijn 8,50 euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk: ivn@zeelandnet.nl THOLEN De veel bekroonde schrijver Frank Westerman komt woensdag 13 maart in de bi bliotheek in Tholen. Hij spreekt daar over zijn werk en signeert boeken. Wester man schreef onder meer De Graanrepubliek, El Negro en ik, Ararat en Dier, Boven- dier. De bijeenkomst in de Bibliotheek Oosterschelde begint om 20.30 uur. Entree kost 12,50 euro. door Annemarie Zevenbergen DOMBURG - Paringsdrift gaat de padden dezer dagen weer parten spelen. Het water lonkt, maar de weg ernaartoe is voor velen een do delijke. Talloze amfibieën laten het leven, geplet door auto's. Paddenoverzetacties moeten de beestjes veilig naar de andere kant van de weg helpen. Padden doen dat, in tegenstelling tot hun broeders de kikkers, op het ge makje, blijven tussendoor vaak ook even hangen op het warme as falt. Donderdag gaan vrijwilligers aan de slag aan de Domburgse weg even buiten de bebouwde kom van Domburg. In Vrouwen polder, ter hoogte van Duinoord aan de Fort den Haakweg, is alles al gereed. De overzetacties zijn even simpel als doeltreffend. Zet een stuk gaas van zo'n halve me ter hoogte in de wegrand en graaf plastic emmers in tot het maai veld, om de tien tot vijftien me ter. De pad loopt tegen het gaas, zoekt verder en belandt in zo'n emmer. Elke dag maakt een vrij willigers een emmerrondje en zet de 'gevangen' padden veilig over. Freek Wisse coördineert de actie in Vrouwenpolder: „Stichting Landschapsbeheer Zeeland zet voor ons het gaas. Zij hadden vori ge week tijd, dus het staat er nu al. We hebben nog geen padden gevangen, ik verwacht vannacht de eerste. Wij doen dit nu een jaar of twintig. We hebben een re cord gehad van 1200 in 2005. Afge lopen jaar zaten we op 230. Er is geen peil op te trekken. Ik vraag me alleen af: waar blijven die pad den?" In Vrouwenpolder steekt de pad over naar de vijver bij Duinoord. Henk Remijn van de Natuurvere- niging Walcheren is de drijvende kracht achter de Domburgse ac tie: „De avondtemperatuur gaat omhoog. Als er nu ook regen komt, steken ze massaal over. Ze komen uit het bosgebied en gaan naar de grote vijver bij villa Duin vliet. We zetten zo'n 200 meter af met gaas." De Polredijk tussen Vrouwenpol der en Veere heeft ook oversteek- plekken. Daar waarschuwen bor den voor overstekende padden. Henk Remijn houdt zich al twee decennia bezig met het overzetten van padden aan de Domburgse weg nabij Villa Duinvliet, foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 51