Eén speeltuin in elk dorp Oren en ogen van de havens 20 Hulst honoreert wensen van zestal basisscholen 'Met een reflecterend hesje word je gezien' Feestje voor vrijwilligers dinsdag 4 december 2012 Hulst doekt meeste speelterreintjes op door Eugène Verstraeten hulst - Het grootste deel van de speelgelegenheden in de gemeente Hulst wordt opgedoekt en in plaats daarvoor komen er in de wijken en dorpen één of twee gro te speeltuinen terug. Dat is het beleid dat burgemeester en wethouders van Hulst voor de komende jaren ten aanzien van speelvoorzieningen willen hante ren. Als de gemeenteraad en mee instemt komt er eerst een proef in Kloosterzande en in Sint lansteen. Volgens B en W staan het onder houd en de vervanging van de be staande speelvoorzieningen zwaar onder druk. In de praktijk komt het er op neer dat onherstelbare speeltoestellen worden verwijderd en dat er niets voor in de plaats komt, omdat er te weinig geld is. Aan de andere kant vragen dorps- en wijkraden en ook inwoners de gemeente wel om te zorgen voor goede speel voorzieningen in de woonbuur ten. Dat komt immers de leefbaar heid van een wijk of dorp ten goe de. Er zijn in de gemeente Hulst 72 speelgelegenheden met daarin zo'n 350 speeltoestellen. De totale vervangingswaarde van deze toe stellen bedraagt, inclusief hekwerk en ondergrond-verbeteringen, een miljoen euro. „Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 15 jaar, houdt dit in dat met de huidi ge beschikbare budgetten, binnen 5 jaar driekwart van alle speeltoe stellen verdwenen zal zijn", voor spelt het college. Daarom moet het anders. Eén of twee grote kwalitatief goede speel tuinen per wijk of dorp. Voor de allerkleinsten blijven er dichtbij huis nog wel een paar kleine speel toestellen. De nieuwe beleidslijn geeft de mogelijkheid om het hui dige aantal van 72 speelterreintjes terug te dringen. Dat bespaart vol gens B en W op termijn ook be- heerkosten. De proef wordt in Kloosterzande en Sint Jansteen gehouden, omdat het onderwerp 'speelvoorzienin gen' tijdens de jaarvergaderingen van de dorpsraden in die plaatsen steevast aan de orde komt. De ge meente heeft op de begrotingspost 'nader te concretiseren beleidsvoor nemens' geld achter de hand om voor 60.000 euro aan nieuwe speel toestellen te kopen. hulst - De gemeente Hulst hono reert de wensen die zes basisscho len voor volgend jaar hebben inge diend met betrekking tot hun huis vesting. Basisschool De Ark in Hulst mag het schoolplein herstraten en de kapotte fietsenberging herstellen. Ook in Clinge moet het school plein van de St. Bemardusschool gedeeltelijk herstraat worden. Bo vendien moet er een nieuwe bevei ligingsinstallatie komen. De huidi ge kan niet meer hersteld worden. Op Ter Duinen in Kloosterzande moet de beveiligingsinstallatie eveneens worden vervangen, van wege het samengaan met de San- deschool. Bij de Reynaertschool in Hulst is een uitbreiding van de fiet senstalling nodig en moeten er twee extra toiletten komen. Ge klust wordt er ook op de St. Jozef school in Nieuw-Namen. Op het programma staan het vervangen van rijwielstaanders, gedeeltelijk herstraten van het schoolplein, herstel van cv-leidingen en een nieuwe beveiligingsinstallatie. De Brug in Hulst kan tochtstrippen van ramen vervangen en het hang- en sluitwerk nazien. door Hans Tabbers De PZC brengt in de serie Vrijbuiters portretten van mensen die kiezen voor een leven in de buitenlucht, op land of water. Vandaag: toezichthouder havens. Twee medewerkers van Zeeland Seaports staan bij de kade van Broom- chemie in' Terneuzen, ze bekijken de beton nen rand onderzoekend. „Waar schijnlijk een melding van scha de", veronderstelt toezichthouder Peter Hamelink, terwijl wij passe ren. Een rondrit door het gebied van Zeeland Seaports in Terneu zen, langs kades en havenbedrij ven. De scheepvaart controleren met de auto, vanaf de wal? Jawel, dat is het grote verschil met het patrouil levaartuig RWS 88 van Rijkswater staat. Het werkgebied overlapt ge deeltelijk. De bevoegdheid om boe tes uit te delen bij overtredingen ontbreekt. Het toezicht op de voor schriften betekent echter hetzelf de: de alerte ogen en oren zijn voor de centrale, van waaruit alle activiteiten in de haven worden ge coördineerd. Peter Hamelink (37) uit Hoek is een van de twee toezichthouders, samen met David Kruijshaar, beur telings een week in Vlissingen of Terneuzen. In Zeeuws-Vlaanderen is het werkgebied van havens en de zij-aftakkingen van het kanaal naar Gent voor rekening van Zee land Seaports. Het hoofdvaarwater is het domein van Rijkswaterstaat, die ook de ligplaatsen aanwijst voor Zeeland Seaports. Peter maakt zijn rondje. Ligplaat sen controleren, de beschikbare in formatie actualiseren. Is de lading bekend? Wie is de eigenaar? Op zijn laptop heeft hij het laatste overzicht en hij kan dat bijstellen indien nodig. De situatie aan de kade wordt kri tisch bekeken. Ligt er afval, achter gelaten na laden of lossen? Bedrij ven bezoeken. Worden voldoende veiligheidsoefeningen gehouden? Toezicht op lading en overslag. En op de naleving van de ISPS-code, de voorwaarden van de Internatio nal Ship and Port Security, waar aan alle zeevaart in de havens moet voldoen sinds de aanslagen van 11 september. Zijn er veilige hekwerken? Staat iemand aan de gangway, zodat niemand ongezien van of aan boord kan gaan? De handhaving van de Havenveror dening vergt enige souplesse, maar soms moeten de teugels worden aangetrokken. „Voor de Beurtvaart- haven bestaat een zogenaamd ge doogbeleid", verklaart Peter. „Som mige jachtjes liggen er al jaren." Drijvend pension Black Pearl, een Bed and Breakfast, wordt ook ge doogd. Mensen die gestopt zijn met varen en hun schip te koop zetten eveneens. „Wij willen daar aan paal en perk stellen. De regels zijn aangescherpt, zodat wij ande re schippers aan een plek kunnen helpen." Een van de voorwaarden: ze moe ten uit Terneuzen komen. Peter toont twee nieuwe stroom- kasten die aan de Beurtvaartkade in Terneuzen zijn geplaatst. De oude leverde elektriciteit na beta ling met muntjes van 50 cent en werd dan ook vaak opengebroken. Nu kunnen schippers telefonisch afrekenen. Geen contanten meer, die vandalen kunnen verleiden. Waarom voor dit leven gekozen? Peter, geboren en getogen in Ter neuzen, heeft geen nautische ach tergrond, bekent hij onmiddellijk. Hij koos voor een opleiding con structie bankwerker, want er was veel werk in de metaal. Na zijn mi litaire dienstplicht kwam hij bij een zonweringsbedrijf terecht, via een buurman. Elf jaar heeft hij daar gewerkt. Tijd voor iets an ders. Hij solliciteerde in 2006 als kanton nier bij Zeeland Seaports, verant woordelijk voor de technische staat van kaden en wegen. Hij moest beginnen op 1 mei, maar het werd een dagje later. Op 30 april was zijn tweede dochter gebo ren. Alle begrip. Drie jaar werkte hij voor de techni sche dienst. Hij wilde verder, volg de een nautische cursus van de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI). „Best pittig." Peter zag zijn kans toen de baan van toezichthouder vier jaar gele den vrij kwam. Interessanter en het verdient meer. Extra opleidin gen volgden. Het diploma gevaarlij ke stoffen heeft hij op zak. „Ik ben Met de hesjesactie wil de werkgroep Verkeersouders extra aandacht schen ken aan het beter zichtbaar zijn in het verkeer. foto Camile Schelstraete door Eugène Verstraeten sint jansteen - Vooral in de don kere najaarsperiode kun je als jeug dige fietser of voetganger in het verkeer maar beter goed gezien worden. Daarom houdt de werk groep Verkeersouders van de basis school Inghelosenberghe in Sint Jansteen deze week een hesjesac tie. Ze hebben de ouders opgeroe pen om hun kroost met een reflec terend hesje naar school te sturen. Het was gisterochtend dan ook een kleurig tafereel met al die gele en oranje kledingstukken. Meer dan de helft van de 240 leerlingen kwam met een hesje naar school. „Een mooie start", vindt Edy de Witte die namens de leerkrachten in werkgroep zit. „Dat aantal zal nog wel groeien." Aan de hesjesac tie is namelijk een competitie ver bonden. Iedere dag wordt elke leer ling met een reflecterend hesje ge teld. De leerkrachten houden een lijst bij die ze aan het eind van de week inleveren. De groep die pro centueel de hoogste score heeft krijgt de verkeerswisseltrofee. De Witte: „Bij eerdere acties zagen we dat de kinderen de hesjes ook droegen als ze bijvoorbeeld naar de voetbal of hockey fietsten. Dat betekent dat zo'n actie dan toch re sultaat heeft." hulst - De vrijwilligers van Stich ting Welzijn Hulst worden vrijdag 7 december extra in het zonnetje gezet tijdens de nationale dag van de vrijwilliger. „Deze vrijwilligers zijn onmisbaar in de gemeente Hulst, want ze zetten zich belange loos in voor de ander en zij maken daadwerkelijk het verschil in de sa menleving", zegt Mariska Sijs, coördinator Steunpunt Vrijwilli gerswerk. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd bij La Place voor een feestelijke ochtend. Sijs: „La Place en Morres Wonen werken samen met Stich ting Welzijn Hulst aan de organisa tie van deze ochtend en laten zo zien dat zij ook als bedrijf maat schappelijk betrokken zijn."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 58