Treinen Kippenstal bedreiging voor planten in natuurgebied De Schommeling 19 Fast ferry Terneuzen Piet Vogelaar dinsdag 4 december 2012 middagritten Terneuzen-Hulst. In de middag komt er een nieuwe sneldienstrit Axei-Sas van Gent (lijn 13/613) die een snellere ver binding geeft naar Westdorpe en Sas van Gent. In de weekenden rijdt er sinds jaar en dag een bus rechtstreeks vanuit Goes via de Westerscheldetunnel en het busstation Terneuzen naar Gent, lijn 20. Dat verandert vanaf 9 december. Er komt een directe dienst op zaterdag en zondag tus sen Middelburg en Gent, lijn 50. Veel busverbindingen in met name West-Zeeuws-Vlaanderen krijgen andere vertrek- en aankomsttij den, omdat de tijden van het veer Breskens-Vlissingen wijzigen. De fast ferry moet zo goed moge lijk aansluiten op de treindienstre geling van de Nederlandse Spoor wegen. Die zijn bepalend voor alle andere vormen van openbaar ver voer. C De trein op de Zeeuwse lijn - en dan verder naar Amsterdam-Cen traal - gaat vanaf 9 december om het half uur rijden. Voor de fast ferry worden de ver trektijden: Vlissingen 5 en 35 minu ten over, Breskens 35 en 5 minu ten over. De tweede tijden gelden alleen van 22 april tot en met 15 september en van 15 tot en met 18 oktober 2013. door Eugène Verstraeten HEIKANT - De vestiging van een pluimveehouderij met 19.000 kip pen aan de Lekestraat net over de grens bij Heikant kan fataal zijn voor een aantal bijzondere plan ten in het nabijgelegen natuurge bied De Schommeling.„Het ge bied herbergt een zeldzame vegeta tie, die heel gevoelig is voor ammo niak," zegt'Chiel Jacobusse van Stichting 1-Iet Zeeuwse Landschap, die het gebied beheert. „We onder zoeken nu wat er precies komt en dan besluiten we of we een be zwaar indienen bij de gemeente Stekene." De gemeente Hulst neemt een af wachtende houding aan maar zal volgens Gerjan Kraakman van de dorpsraad Heikant toch bezwaar moeten maken tegen de vestiging van de kippenstal. De Wet ammo niak en veehouderij zegt namelijk dat binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied het oprichten van een dierenverblijf niet is toege staan. Raadslid Jos van Eek (eigen lijst) vindt ook dat de gemeente Hulst in actie moet komen. Hij kaart de kwestie vanavond aan in de com missie Ruimte. Hoewel de pluim veehouder'anders beweert, veroor zaakt zijn andere kippenbedrijf aan de Oud Ferdinandusdijk vol gens Van Eek wel degelijk overlast van stank en in de zomer ook van vliegen. „De voorgenomen vesti ging van eenzelfde bedrijf in de Lekestraat net over de grens komt op enkele tientallen meters af stand van de bebouwing. Er zal dan een onaanvaardbare situatie gaan ontstaan." Weerstand is er ook vanuit de Ste- kense gemeenteraad. „Door het feit dat de aanvrager nog een be drijf heeft in Heikant is er een ho ger risico op de overdracht van bij voorbeeld vogelpest", vreest raads lid Jan Van Remoortel (Groen Pro gressief Sociaal). naars. Dit is een vereniging voor ie dereen die zich bezighoudt met beeldende kunst. De drie deelnemende kunstenaars zijn Rita Goeman, Sara van de We- ge en Pedro van Wolvelaer. TERNEUZEN Addicted to Hardcore in podium De Pit DJ Beuntje houdt op zaterdag 8 de cember voor de tweede keer een Addicted to hardcore party in po dium De Pit in Terneuzen. De avond staat geheel in het teken van hardcore met als host van de avond MC M-Core. Er wordt onder ande re opgetreden door Blade, Demon en Madnezz. De deuren zijn vanaf 20.00 uur geopend en de kosten be dragen 10 euro. Meer informatie: www.podiuminterneuzen.nl. TERNEUZEN Toneelpresentaties bij Toonbeeld Iedereen is zaterdag 8 december welkom bij de toneelvoorstellin gen Zoom-in van de toneelafdeling bij Toonbeeld. Om 13.00 uur spelen leerlingen de voorsteling 'Logeren' en 'De verhuizing', om 15.30 uur 'Waarheid of durven' en 'Krom ver sus recht' en om 19.30 uur 'De ba by-afdeling' en 'Geven of nemen'. De toegang is gratis en de voorstel lingen zijn op de eerste verdieping van het Toonbeeldgebouw. Lijn 50 naar Middelburg maandagochtend tegen acht uur op het busstation Terneuzen wordt lijn 10 Hulst-Terneuzen-Middelburg. foto Mark Neelemans Kerstmarkt in donker met lichtjes en vuur Clinge bijt komende zaterdag het spits af waar het gaat om kerst markten in de regio. De plaatselij ke dorpsraad en het feestcomité te kenen voor de organisatie. De markt is op het Negotieplein bij de kerk en in een deel van de aan palende 's Gravenstraat Er staan zo wel hobbyisten als marktkooplui in de kramen. Er is ook live mu ziek. Vuurkorven en sfeerverlich ting zorgen voor een 'kerstambian- ce'. De markt begint om 19.00 uur. TERNEUZEN Kunstenaars Coltek exposeren in de Honte In ziekenhuis De Honte in Terneu zen worden tot en met 31 januari schilderijen van Coltek tentoonge steld. Coltek is een atelier in de binnen stad van Terneuzen en staat voor Collectief Terneuzense Kunste van Gent/Sluiskil via Hoek en Ter- neuzen-busstation rechtstreeks naar Goes. Lijn 606 sluit op het busstation aan op bus naar Vlissin gen. Lijn 7/627 Terneuzen-Koewacht- Hulst is een nieuwe spitslijn Hulst- Terneuzen die in Terneuzen de rou te Guido Gezeliestraat-Willem de Zwijgerlaan-Scheldeboulevard volgt. Het gaat om twee ochtend- ritten Hulst-Terneuzen en twee Dit is het (afgeplakte) kogelgat in de ruit van Marine Service BV. Bekijk de foto beter op www.pzc.nl. MEEST CELEZEN 1. Politie onderzoekt identiteit dode. 2. Slachtoffer is Middelburger (56). 3. Aanrijdingen op gladde A58. STUUR UW TIPS NAAR redtern@pzc.nl Personentreinen rijden er niet in Zeeuws-Vlaanderen. Met name Zeeuws- Vlaamse studenten maken wel vaak gebruik van de trein. Hun reistijd wordt iets langer, omdat alle treinen gaan stoppen op alle Zeeuwse stations. Gemak dient de mens. Het veer Breskens-Vlissingen gaat in wintertijd exact om het uur varen, in zomer tijd exact om het halfuur. Rennen om trein of veer te halen hoeft niet meer. De overstaptijden worden 13 a 14 minuten in plaats 6 a 7 minuten. Nu ook in Livingstoneweg 44 in Goes Haarmanweg 4 in Terneuzen ....als je 'm nodig hebt!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 57