Pilletjes of training tegen paniek oudjaar zeeland 121 Vuurwerk PAARDENBIEFSTUK VARKENSLAPPEN RUNDERRIBLAPPEN me KUIKENBOUT Een pil voor Gebbe en Dribbel KONIJNENBOUT PAARDENIfOGELBIEF PLATTE RIB OF HIEL kgÜ FRICANDEAU/SHOARMA Kcffi High Tea bij het Leger des Heils i&sm 4?°j Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg (BIG-register) dinsdag 4 december 2012 Veel huisdieren zijn bang voor vuurwerk. Met eenvoudige midde len en gedrag van de baas is dierenleed voor een deel te verzach ten. Het is wel belangrijk nu al met een therapie te beginnen. Nog een kleine maand, en dan barst het vuurwerkgeknal weer los. Wie nog wat wil doen om deze periode voor het huisdier wat aangenamer te laten verlo pen, moet nu beginnen. door Melita Lanting Maar eigenlijk is voorkomen beter dan genezen, zeg gen Frouke Kneep kens en Dianne van den Heuvel om maar gelijk met de deur in huis te vallen. „Je moet eigenlijk voorkomen dat een hond of kat bang wordt." Ze realiseren zich dat deze bood schap voor veel honden- en katten bezitters te laat komt. Veel huisdie ren zijn in het verleden bang ge worden van het geknal. Dan hel pen op de korte termijn alleen nog middeltjes met daarbij het aanpassen van je eigen gedrag. „Maar ook dat scheelt zeker al een heleboel", zegt Van den Heuvel. Beide vrouwen hebben veel erva ring met het gedrag van honden en katten. Dianne van der Heuvel is assistent bij dierenartsenpraktijk Zierikzee en houdt zich onder meer bezig met gedragsadviezen. Frauke Kneepkens uit Serooskerke is ge dragstherapeut en trainer van hulphonden bij de stichting Click. Ze willen graag een verschil ma ken tussen honden en katten die nog niet bang zijn, dieren die 'ge woon' bang zijn en de groep totale paniekvogels. „Die laatste groep moet je gewoon medicijnen ge ven. Tegenwoordig zijn daar goede middelen voor. Vroeger gaf je iets waarvan ze verslapten, maar de pa niek bleef Dan lag de hond in de mand en kon niets meer." Voor al die andere dieren zijn er betere methoden beschikbaar, zeg- Het is belangrijk dat de baas begrip krijgt voor de onnatuurlijke situatie voor hond en kat gen Kneepkens en Van den Heu vel. De basis voor een stressloze oudejaarsavond ligt in handen van de baas. „In eerste instantie is het belang rijk dat de baas begrip krijgt voor de vreselijk onnatuurlijke situatie waarin de hond of kat komt. Er zijn knallen, er zijn lichtflitsen. De hond voelt zich onveilig en wil vluchten of gaat verstarren. Dat is voor de hond een natuurlijke reac tie", zegt Kneepkens. Op dat moment is volgens haar de reactie van de baas belangrijk. „De baas moet het initiatief nemen. Hij (of zij) moet weten wat hij wil en de hond heeft daarin een eigen taak. Een hond moet niets voor niets krijgen. Hij moet er wat voor doen." In de praktijk is de relatie van de mens en het huisdier vaak anders. We kopen voer en geven het in een bak, we knuffelen en spelen. Honden krijgen geen op drachten. „En op het moment dat de hond dan veiligheid zoekt, zal hij zijn eigen oplossingen gaan be denken, terwijl de hond eigenlijk steun moet zoeken bij de baas." 's-H.HENDRIKSKINDEREN Kooi- en volièrevogels bij Vogelvrienden Vogelvrienden Goes houdt zater dag 8 december een vogelbeurs in het Heer Hendrikhuis in 's-Heer Hendrikskinderen. Tussen 10 en 12 uur kunnen kooi- en volièrevogels worden gekocht, verkocht of ge ruild. Daarnaast zijn handelaren aanwezig met voeders en alle ande re benodigdheden voor het hou den van vogels. Vogels moeten wor den ingebracht in schone kooien met genoeg drinkwater en voer. GEERSDIJK Lustrum Kerstmarkt Noord-Beveland Voor de vijfde keer wordt in het centrum van Geersdïjk de grootste kerstmarkt van Noord-Beveland ge houden. Dat gebeurt op zaterdag 8 december rondom het Drenthe- huis in het dorp. Tussen 15 en 21 uur is er veel live muziek en er wordt veel gedaan voor kinderen. Dit jaar draven er extra veel stand houders op met overvloedig lek kers om te eten en te drinken. Gebbe en Dribbel zijn geen fans van vuur werk en onweer. Hond Gebbe is bang en kruipt het liefst weg. Poes Dribbel houdt er ook niet van, al was het alleen maar omdat ze dan niet naar buiten mag. Maar ook vanwe ge de knallen. Als om twaalf uur het vuurwerk de lucht in gaat, rent ze ook door het huis op zoek naar een veilig plekje. „Het eerste jaar was Gebbe helemaal niet bang. Het tweede jaar was ze wel angstig. Ze is ook bang voor on weer", zegt Marjan Donia uit Zie rikzee. „Als het donker is en er staat iets vreemds is het gelijk 'oe- woooo', er staat iets vreemds." Donia heeft tot nu toe altijd wat gegeven en gebruikt een spray. „In het begin merkte ik niet veel, maar ik denk dat het wel dempt." Ze is vorig jaar wel een paar dagen voor de jaarwisseling gestopt met de pillen, omdat ze bang was dat de poes niet alert genoeg zou rea geren als er wat aan de hand was. „En op de dag zelf zet ik alle deu ren in huis open zodat ze weg kun nen en de televisie gaat hard. Ik blijf zelf rustig." Dribbel en Gebbe. wssssumeswsim BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAR0S.NL l4>'s LEVERWORST 2S0GR 1?9 SURINAAMSE EISALADE 150GR1.69 BEENHAM AAN 'TSTUK 100GR0.79 GOES Bewoners De Schakel tonen kerststalletjes Bewoners van serviceflat De Scha kel hebben in de loop der jaren tal van kerststallen, engelen, ballen, herders, koningen en andere kerst decoraties verzameld. Van 10 tot 14 december stellen ze die in de open bare ruimten van de flat tentoon. Van Engelen tot Kerststal heet de expositie die dagelijks van 10.00 tot 12.00 en van 18.30 tot 19.45 urn geopend is voor iedereen die er naar wil komen kijken. THOLEN Zeelandia speelt in de Meulvliet 'Coupure' De Stichting Uit op Tholen heeft voor zaterdag 8 december theater productiehuis Zeelandia besteld. Zeelandia speelt dan het stuk Cou pure, de productie van Zeeland Na zomerfestival 2012. Het verhaal han delt over twee slachtoffers van de Watersnoodramp 1953 en de pijn die nooit ophoudt De voorstelling wordt gehouden in De Meulvliet in Tholen en begint om 20.00 uur. SINT-MAARTENSDIJK - Het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk houdt vrijdag 7 december een High Tea in het dienstencentrum. Mensen die niet het geld hebben om eens extra luxe uit te pakken, kunnen gratis deelnemen aan de uitgebreide maaltijd, waarbij ont moeting centraal staat. Iedereen kan vanaf 14 uur binnenlopen. De maaltijd is om 16 uur afgelopen, maar dan is de Kringloopwinkel in het centrum bij wijze van uitzon dering tot 20 uur open. GOES I KAMPERFOELIESTRAAT 85 I Reclames geldig t/m zaterdag I GROOTHANDELSKORTING 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames I Prijs- en tekstfouten voorbehouden CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) registreert het BIG-register artsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, psychotherapeuten, gezondheids zorgpsychologen en verpleegkundigen. Alleen wie in het register is ingeschreven, heeft het recht de door de wet beschermde titel te voeren. Publicatie van de onderstaande maatregel of het onderstaande bevel vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 11 in samenhang met artikel 9 van de Wet BIG en artikel 5 van het Registratiebesluit BIG (www.wetten.nl). Onderwerp: Doorhaling op grond van een buitenlandse beslissing Betreft: De heer F.J.M.R.P.E. Viaene te EKEREN (België) Beroepsgroep: Arts Voormalig BIG-nummer: 1904534401 Wettelijke grondslag: artikel 7, onder e (in samenhang met artikel 42, tweede lid, tweede volzin) van de Wet BIG De inschrijving van bovengenoemde persoon is per 22 november 2012 doorgehaald naar aanleiding van een gehele beperking van de bevoegd heid die de zorgverlener in het buitenland is opgelegd. Aan eenieder die dit verzoekt, worden de mededelingen overeenkomstig artikel 12, tweede en derde lid, van de Wet BIG gedaan. Een overzicht van opgelegde maatregelen aan BIG-geregistreerden is in te zien op www.bigregistèr.nl (onder Maatregelen Wet BIG) of op te vragen via info(a)bigregister.nl. Meer informatie over maatregelen en bevelen vindt u op www.bigregister.nl onder veelgestelde vragen. Voorvragen kunt u contact opnemen met de BIG-informatielijn: 0900 - 899 82 25.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 51