Tholen wil streekproduct promoten 20 'Supersluiien in de Westerschelde' Raad akkoord met bouwplan Langeweg Noord-Bevelandse jongeren brengen kerstkaarten rond Gezellig dinsdag 4 december 2012 door Rob Paardekam anna jacobapolder - Een ruime meerderheid van de Thoolse ge meenteraad stemt in met de komst van drie woningen in het buitengebied van Anna Jacobapol- der. De woningen komen aan de Lan- geweg, op de plek waar nu een in tensieve veehouderij staat. In het kader van de ruimte voor ruim te-regeling mag de eigenaar wonin gen terugbouwen als hij zijn agrari sche opstallen sloopt. Als de huidi ge regeling van toepassing zou zijn, mocht hij geen drie wonin gen terug bouwen, maar de agra riër diende zijn aanvraag al in toen de regeling nog wat ruimer was. geersdijk - Jongeren4)ongeren op Noord-Beveland brengt dit jaar in alle bebouwde kommen van Noord-Beveland kerstkaarten rond. Voor dertig cent per kaart gaan de jongeren in de dorpen op pad. Het geld is bestemd voor de vakantie van wezen in Oekraïne, Die gaan elk jaar op kosten van Jongeren4Jongeren naar de Karpa ten op vakantie. Als brievenbus Daarom stelt het college de raad voor om hem toch drie woningen te laten bouwen. Vrijwel alle partijen in de raad vin den dat redelijk, zo bleek maandag tijdens de vergadering van de com missie ruimte. Ze vinden het fijn dat de veehouderij, die milieupro blemen veroorzaakt, verdwijnt en vinden bovendien dat de huizen mooi aansluiten op het dorp. Enkel ABT en CU zetten vraagte kens bij het plan. In zijn algemeen heid zijn ze kritisch over de ruim te voor ruimte-regeling. Volgens ABT vormen de woningen die daardoor gebouwd- worden een concurrent voor de gemeentelijke plannen. De CU is tegen burgerwo ningen in het buitengebied. fungeren kerken en winkels. Klan ten kunnen op de zaterdagen 8 en 15 december tussen 10 en n uur hun post brengen in de hal van de kerk in Geersdijk en die van Kats en in de Oude Kosterij in Kortge- ne. Bij Verscentrum Sandee in Kamperland kan dat op die dagen tijdens openingsuren. Bij de Klei ne Deugniet in Colijnsplaat kan het ook vrijdag. Laat honden op oudejaarsavond vroeg uit en zoek - als het mogelijk is - een rustige route, bijvoor beeld in de polder. Honden die erg in de stress zijn kunnen ook uit logeren naar een rustige omgeving of pension. Voor katten is het van belang de dieren tijdig binnen te halen en ra men en katteniuikjes te sluiten. door Henk Boot terneuzen - Stoppen met allerlei deeloplossingen in en om de Wes- terscheldê. Spuit twee zandplaten op in de monding van die water weg. Leg daartussen een waterke ring met supersluizen, een getijde centrale en daarbij jachthavens en woontorens. Een idee. Voor Rein van Vliet, voormalig ei genaar van de Zeelandhallen uit Goes, staat het als een paal boven water. Ophouden met dat gefrun- nik over water in een polder, bag geren in de Schelde, ophogen van dijken, verbreden van sluizen. „Kijk hoe je een duurzame all-in oplossing voor de problematiek in en om de Westërschelde kunt vin den. Een concept dat economisch Zorg er voor dat honden en katten een bandje hebben met adresgege- gevens of laat ze chippen. Probeer eigen schrikreacties op knallen te voorkomen. Sluit de gordijnen en zet muziek of televisie aan. Voor honden en katten zijn ver dampers beschikbaar op basis van feromonen. Dat zijn natuurlijke verantwoord is en nautisch veilig en bovendien rekening houdt met. de natuurbelangen." Zijn idee: maak de Deltawerken af. Door in de monding van de Wes- terschelde tussen Breskens en Vlis- singen een waterkering aan te leg gen met sluizen van 6oo meter lang en 65 meter breed. Met op die opgespoten platen ruimte om te wonen, te recreëren en wind- en waterenergie te produceren. En niet onbelangrijk: over die waterke ring komt een weg als een tweede noord-zuidverbinding. Belangrijkste knelpunten: het geld, (een miljardenproject) en de Bel gen (vanwege de bereikbaarheid van het Antwerpse haven- en in dustriegebied). „Maar waterbouw kunde is een spraakmakend Neder- stoffen waar de dieren rustig van worden. Er is speciaal voedsel in de handel met veel melkeiwit en aminozu ren. Dit maakt de dieren rustig. Als de dieren erg paniekerig zijn, is een pilletje van de dierenarts vaak een uitkomst. Er zijn verschillende soorten op de markt met ieder een eigen werking. lands exportproduct. Daarin moe ten we ons blijven vernieuwen. Dat kan door het Deltaplan af te ronden." Uitgerekend voor de eco nomische levensader de Wester- schelde, volgens Van Vliet ook 'de onveiligste waterweg in de Delta', ligt geen dam of kering. „De kans op overstromingen is hier eens per 70 jaar. Dat moet opgelost." En de Belgen dan? „Die zijn er ook bij gebaat. Ze zijn hiermee af van de terugkerende conflicten over de verdieping van de Wester- schelde. Omdat we in de monding een sluizencomplex aanleggen met sluizen, die 10 meter breder zijn dan de nieuw te bouwen zee sluis in Terneuzen. En we houden het waterpeil in de Westerschelde hoog." „Gordijnen dicht, muziek of televisie aan en zelf rustig en vrolijk blijven. Schrik je zelf van een knal of flits, blijf dan niet in de schrik han gen maar doe snel weer normaal." Dianne van den Heuvel, paraveterinair Frauke Kneepkens (links) en Dianne van den Heuvel met hun honden. foto's Dirk-Jan Gjeltema Tips om paniek bij huisdieren te voorkomen Wekelijkse veiling voor inwoners en toeristen door Rob Paardekam tholen - De gemeente Tholen wil samen met een aantal andere par tijen een project opzetten waarbij het streekproduct wordt gepro moot. Zo komt er een wekelijkse veiling van streekproducten voor inwoners en toeristen en worden alle boerderijwinkels met elkaar verbonden. De gemeente Tholen is samen met een aantal West-Brabantse ge meenten en Goeree-Overflakkee deelnemer in het project Water poort. Daarmee moet het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer een impuls krijgen op het vlak van onder meer economie, toerisme en recreatie. Binnen Waterpoort is Tholen ver antwoordelijk voor het speerpunt 'lokale voedselproductie'. In dat ka der sprak de gemeente eerder dit jaar met de veiling in Sint-Anna- land, ZLTO afdeling Tholen, Rabo bank Oosterschelde, streekmu seum De Meestoof en de stichting Lekker Regionaal Product. Dat heeft geleid tot een aantal ideeën om de landbouw, en dan met na me het streekproduct, meer naar buiten te laten treden. Om te beginnen moet er in het zo merseizoen een wekelijkse veiling van streekproducten komen voor inwoners en toeristen. Deze kan worden gehouden in de veiling in Sint-Annaland. De initiatiefne mers denken dat producten als aardappelen, asperges, aardbeien, bloemen en eventueel kasgroen- ten kunnen worden geveild. Deze kunnen uit het hele Waterpoortge- bied komen, dus ook uit Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk of Goeree-Overflakkee. Verder moeten in de gemeente Tholen alle boerderijwinkels en an dere winkels waar ambachtelijke producten worden verkocht met el kaar worden verbonden. Op die manier ontstaat een streekbood- schappenroute. Een derde voorstel is het plaatsen van informatiebor den in de velden met gewassen. Het idee achter dit alles is dat voor inwoners en toeristen een dagvul- lend programma op het gebied van streekproducten ontstaat. Burgemeester en wethouders van Tholen willen op basis van co-fi- nanciering 20.000 euro beschik baar stellen voor het project. Euro pa zou dan ook een bijdrage moe ten leveren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 50