Creatief omgaan met wat nodig is i8l zeeland Verzelfstandiging openbaar onderwijs Borsele zo goed als rond Borsele blijft subsidie aan museum weigeren Kinderboerderij krijgt weer bezoek vandalen Wispelturig Jongens gepakt na mishandeling m PZC Inloopochtend dinsdag 4 december 2012 door Frank van Cooten HEINKENSZAND - De verzelfstandi ging van het openbaar onderwijs in de gemeente Borsele en de sa menwerking met kinderopvangor ganisatie Kibeo is zo goed als rond. De gemeenschappelijke medezeg genschapsraad (GMR) van de Om- nischolen heeft ingestemd met de voorgenomen verzelfstandiging. De gemeenteraad besluit donder dag over de verzelfstandiging per januari 2013. Het openbaar onderwijs staat dan echter nog niet geheel op eigen be nen. Gedurende twee jaar zet Bor- sele haar expertise in om de werk zaamheden zorgvuldig over te dra gen. „Veel bestuursoverdrachten in den lande zijn misgegaan door te weinig en kwalitatief onvoldoen de begeleiding tijdens en na de be- stuursoverdracht", stelt het college in het raadsvoorstel. In de afspraken rondom de exploi tatie is verder geregeld dat het bin- nenonderhoud van de gebouwen (een schoolbestuurlijke verplich ting) tegen vergoeding door de ge meente blijft plaatsvinden. Het Borselse college is nu nog het bevoegd gezag van de acht openba re scholen in Borsele. Daar komt met ingang van 1 januari dus een WOLPHAARTSDIJK - „Als het weer je niet bevalt, wacht dan vijf minuten." Een advies dat de laatste week opgeld doet. De wispelturigheid van het herfstweer lijkt op de foto van de hemel boven het Schenge in één beeld gevangen. Het hele spectrum dat de natuur ons verduren laat in één plaat je: donkere hagelwolken, cumuli vol nattigheid én glimpjes blauw. foto Ronald den Dekker. einde aan. De werkzaamheden van de ambtenaren, belast met de schoolbestuurlijke werkzaamhe den, worden via een verdeling van de taken geleidelijk afgebouwd. Als de gemeenteraad donderdag in stemt met de verzelfstandiging heeft het college nog tot eind van dit jaar nodig om een en ander jur- ridisch vorm te geven. Het gaat dan om onder meer aan melding bij het ministerie en de belastingdienst en bekrachtiging bij de notaris. De voorbereidingen zijn hiertoe al in gang gezet. De raadsvergadering in de raads- boerderij begint donderdag om VLISSINGEN - De politie hield maan dag twee jongens (16 en 17) aan die verdacht worden van het mis handelen van een man op het Vlis- singse Weyevlietpad. Een 46-jarige man fietste op de avond van 28 no vember vanuit de wijk Bossen- burg over het Bossenburgpad rich ting Scheldemond College toen hij onder meer vuistslagen in zijn ge zicht kreeg. THOLENAAR V.H. JAAR Iemand nomineren voor Tholenaar van het jaar? Mail naar tholen@pzc.nl of gaan naar www.pzc.nl/tholen. TIPS Thoolse nieuwstips zijn altijd wel kom. Mail de redactie op tholen@pzc.nl of bel 0113-315673. Bekijk onze nieuwe site: www.pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto Het contrast kan niet sterker; tussen de bescheiden timmer- loods van Ennik Interieur op het haventerrein van Colijnsplaat en de strak vormgegeven winkelde cors en wooninterieurs die daar vandaan komen. Zeven jaar tim mert Eelke Ennik nu aan de weg. door Claudia Sondervan In de loods aan de Visserij- weg werkt Michael Pijnen burg aan een keuken voor een sociëteit. Her en der staan grote fotopanelen van projecten die Ennik Interieur klaar de, memento's van de voorbije Scaldis Fair. „Kijk", tilt Eelke En nik een hoge, eikenhouten sierlijst op: „Die hangt straks bij restau rant Het Binnenhof Er komt een sculptuur in van rendiermos in verschillende kleuren, in de vorm van een kreeft. Dat helpt het ge luid te dempen. We gebruiken om dezelfde reden ook steeds vaker schors. Dat mag inmiddels weer in het modebeeld," grinnikt hij. Ennik ontwierp en bouwde diver se interieurs van restaurants: de Stadsschuur en Amuz in Goes, Stelleplas in Heinkenszand, een mosselrestaurant in Philippine, maar ook het interieur van juwe lier Fabery de Jonge en slager Kees Schrijver Culinair. Hij herschiep een rommelige praktijk van een huisarts in een, hopelijk nog steeds, opgeruimd uitziende ont vangstruimte voor patiënten. „Wij vinden onze opdrachtgevers in een straal van ongeveer hon derd kilometer. Zestig procent van ons werk is voor bedrijven, veertig procent voor particulieren." Ennik heeft drie mensen in de werkplaats, een administratief me dewerker en zijn vrouw Tisha treedt op als planner. Met zijn klei ne organisatie kan hij goedkoop werken. „Mensen weten niet dat een grote, handgemaakte tafel evenveel kan kosten als een meu bel uit een winkel." De zoon van een Friese scheepsinterieurbouwer vestigde zich na zijn studie aan de Design Academy in Eindhoven in Colijnsplaat. „Ik ben een groot lief hebber van watersport." Maar, an ders dan zijn vader, heeft Eelke En nik zijn klanten aan vaste wal. Als Ennik's ontwerpen een signatuur hebben, is dat de onconventionele aanpak. „Wij kijken wat een klant echt nodig heeft en gaan daar crea tief mee om." Als een huisarts met een kantoor vol papier bekent dat hij eigenlijk maar vier formulieren gebruikt, krijgt diens bureau dus vier laadjes. En als het massief ogende altaarstuk voor de Ont- moetingskerk in Goes van zijn plaats moet kunnen, zoekt Ennik de aanpassing niet in vorm maar in materiaal. „Vierenhalve meter lang, met een tafeldikte van twaalf centimeter, maar te versjouwen, door twee man. De tafel heeft een kern van honingraatstructuur." Belangrijk voor een goede inrich ting is de keus van het materiaal, benadrukt Ennik. Hij werkt graag met Corian, plaatmateriaal van po lymeer met een zeer dichte struc tuur die naadloos te verlijmen is en in bepaalde vorm licht door laat. „Duurzaam en we kunnen er alles mee: slijpen, vervormen... Voor badkamers, balies, keukens, binnen en buiten, wat je maar wilt." door Frank van Cooten HEINKENSZAND - De Stichting Mu sea de Bevelanden kan wederom geen subsidie verwachten van de gemeente Borsele. De Borselse gemeenteraad besloot begin 2011 de subsidierelatie met ingang van 2014 te beëindigen maar de stichting heeft alsnog een verzoek ingediend voor een subsi die van 25.000 euro met ingang van 2014. Het college gaat daar niet op in. Borsele heeft al genoeg betaald en het geld is op, is de verklaring. In 2010 is besloten de subsidie aan het museum over een periode van drie jaar af te bouwen. Borsele werd echter onverwacht gecon fronteerd met een afkoopsom van 76.500 euro per jaar gedurende drie jaar. „Aan het museum is in de periode van 2011 tot en met 2013 109.500 euro meer betaald dan was voorzien. Met ingang van 2014 is de bijdrage aan het mu seum dan ook als bezuiniging inge boekt", stelt het college in het raadsvoorstel. Het bestuur van de stichting is met een brief van 10 fe bruari al op de hoogte gebracht van het feit dat Borsele met ingang van 2014 stopt met de subsidie. „We hebben voor het museum geen geld meer beschikbaar.' THOLEN - Morgen vindt in de kerk- zaal van de NPB aan de Oudeland- sestraat 11 in Tholen een inloop ochtend plaats. De voorganger van de NPB, Mieke Punt, geeft een toe lichting over het sinterklaasfeest. Aanvang: 10.00 uur. door Raymond de Frel TERNEUZEN - De kinderboerderij in Temeuzen is de afgelopen weken andermaal ten prooi gevallen aan vandalen. Van de gemeenschappe lijke ruimte zijn twee ruiten inge gooid. Eerder dit jaar werd de kinderboer derij ook al getroffen door een reeks vernielingen. Dat leidde er toe dat gratis drie bewakingscame ra's werden geplaatst door het be drijf Telecom 8c Security. Maar die camera's hebben de vandalen niet in het vizier gekregen. „De totale schade bedraagt zo'n ne genhonderd euro. We hopen dat de boosdoeners nou eens beseffen dat het instandhouden van de kin derboerderij een zaak is van vrij willigers, die de financiële schade maar weer moeten zien op te los sen. Bovendien brengt het onrust bij de verzorgers, verstandelijk ge handicapte medewerkers en de die ren", aldus voorzitter Wies Neve van de Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge. In het voorjaar werden er ook al ruiten ingegooid, bliksemafleiders gestolen en konijnen vrijgelaten. Toen schonken bewoners van zorg centrum Bachten Dielce collecte geld van een kerkdienst om het leed te verzachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 48