Verdeeldheid over begroting VRZ BEVELANDEN/THOLEN Feestje bij de nieuwe Meuleweie almanak Vuurwerk DINSDAG 4 december 2012 17 Deel Bevelandse gemeenten wil eerst duidelijkheid over nieuwe verdeelsleutel veiligheidskosten door Frank van Cooten HEiNKENSZAND - De Bevelandse ge meenten en Tholen reageren voor alsnog verdeeld op het voorstel van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) akkoord te gaan met de ont- werp-programmabegroting 2013. Borsele wijst deze begroting af, Reimerswaal laat een positieve zienswijze afhangen van een toe lichting van directeur Gerrie Ruijs van de Veiligheidsregio op 11 de cember. Goes wacht eerst op de discussie omtrent de verdeelsleutel alvorens een besluit te nemen. Ka- pelle, Tholen en Noord-Beveland gaan wel akkoord met de ont- werp-begroting maar willen wel dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe verdeelsleutel. Een aantal gemeenten vindt dat ze te veel betalen aan de Veiligheids regio. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wil op 20 de cember een besluit nemen over een nieuw verdeelmodel van ad viesbureau Cebeon. Het college van Tholen gaat ervan uit dat de gemeenschappelijke regeling en de gemeentelijke bijdragen over 2013 worden aangepast. Het college van Borsele laat het be sluit niet afhangen van de discus sie op 20 december. De raad be spreekt donderdag het voorstel de ontwerp-begroting af te keuren. Volgens het college is door de Vei ligheidsregio toegezegd dat in het voorjaar van 2012 een voorstel zou komen voor de verdeelsleutelpro- blematiek. „Wij moeten constate ren dat op dit moment, ondanks het Cebeon rapport, de besluitvor ming over de verdeelsleutel nog niet is afgerond." Verder ontbreekt volgens het Bor- selse college nog steeds inzicht in de voortgang van de taakstelling. Het college van Reimerswaal stel de raad voor een positief advies te geven. De meerderheid van de raad be sloot echter het voorstel aan te houden. Vanwege de onduidelijk heid over de verdeelsleutel is er nog niet voldoende vertrouwen. „Maar om de ontwerp-begroting nu al af te wijzen, vond de raad wat kort door de bocht. Daarom is besloten eerst de toelichting van de directeur af te wachten. Het zal echt van volgende week afhangen of Reimerswaal wel of niet een po sitief advies geeft", aldus een woordvoerder. Alleen Leefbaar Reimerswaal zegt nu al niet akkoord te gaan met de concept-begroting. WOLPHAARTSDIJK - Ouderen in Wolphaarts- dijk die meer zorg nodig hebben dan thuis zorg kan bieden, kunnen nu op het dorp blij ven wonen. Sinds september zijn de groeps woningen bij zorgcentrum De Meuleweie in gebruik. In die woningen krijgen mensen die bijvoorbeeld dementeren 24-uurs zorg. Maan dag werden ze officieel geopend. In het centrum is ook een recreatiezaal die door iedereen op het dorp gebruikt kan wor den. Bovendien zijn er bij het complex acht tien nieuwe woningen gebouwd. Het feest werd opgeluisterd door een reeks toespraken, zoals van RWS-directeur Maarten Sas (foto). De Goese wethouder Jo-Annes De Bat verrich te de opening. foto Ronald den Dekker 'S-H. HENDRIKSKINDEREN Geld en sieraden gestolen bij inbraak Inbrekers hebben zondag tussen 14.00 en 21.00 uur ingebroken in een woning aan de Zwanenburg in 's-Heer Hendrikskinderen. Om bin nen te komen hebben de daders een raam geforceerd. Uit de woning zijn onder meer sie raden en geld meegenomen. Mede werkers van de technische recher che hebben sporenonderzoek ge daan in de woning. OOST-SOUBURG Automobilist rijdt door na aanrijding Een 15-jarige jongen is maandag aangereden door een auto op een rotonde in Oost-Souburg. De auto mobilist die de fietsende jongen schepte, is doorgereden. Hij/zij reed in een zwarte Opel, vermoede lijk een Vectra die schade moet hebben opgelopen aan de motor kap. De jongen moest een dokter bezoeken. De politie zoekt getui gen van het ongeval: 0900-8844. MAASTRICHT Thomas Hoogeboom gepromoveerd Aan de Universiteit van Maastricht is vorige week Thomas Hooge boom gepromoveerd op het proef schrift Tailoring conservative care in osteoarthritis. Hoogeboom werd in 1982 geboren in Goes en haalde in 2000 zijn HAVO-diploma aan het Sint Wülibrordcollege in Goes. Tien artikelen uit zijn proef schrift zijn inmiddels in internatio nale vaktijdschriften verschenen. Een vuurwerkfolder viel afgelopen weekeinde bij het Middelburgse ge zin in de bus. Gezamenlijk werd die direct bestudeerd door de twee zonen en de dochter. Al snel bleek dat in die folder bijna alles stond wat ze wil den hebben. Vervolgens bleek dat de gewenste spullen samen toch net iets te prijzig waren. Financiële hulp van de ouders was dan ook nodig. De Tip? redactie@pzc.nl zondagmorgen brachten de drie hun ouders ontbijt op bed en overhandig den vervolgens, quasi nonchalant, de folder. De ouders keken vervolgens el kaar enigszins lachend aan en vertel den dat ze een verrassing hadden. „We vieren dit jaar oud en nieuw bij de familie in Turkije. En in het vlieg tuig mag je -helaas- geen vuurwerk meenemen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 47