18 Gemeenten vinden VRZ te dure club 'HééP 'Hoe veiliger de Delta, hoe groter het risico' Woninginbraak Gezellig dinsdag 4 december 2012 Veiligheidsbijdrage Schouwen vrijwel gelijk door Frank van Cooten en Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - De Bevelandse gemeen ten en Tholen reageren verdeeld op het voorstel van de Veiligheids regio Zeeland (VRZ) akkoord te gaan met de ontwerp-programma- begroting 2013. B en W van Schou- wen-Duiveland hebben geen pro bleem met deze begroting. Borsele wijst deze VRZ-begroting af Reimerswaal laat een positieve zienswijze afhangen van een toe lichting van directeur Gerrie Ruijs van de Veiligheidsregio op 11 de cember. Goes wacht eerst op de discussie omtrent de verdeelsleutel alvorens een besluit te nemen. Kapelle, Tho len en Noord-Beveland gaan wel akkoord met de ontwerp-begro- ting maar willen wel dat er snel duidelijkheid komt over de nieu we verdeelsleutel. Een aantal gemeenten vindt dat ze te veel betalen aan de Veiligheids- regio. Het algemeen bestuur van .de Veilighcidsregio wil op 20 de cember een besluit nemen over een nieuw verdeelmodel van ad viesbureau Cebeon. Het college van Tholen gaat ervan uit dat de gemeenschappelijke re geling en de gemeentelijke bijdra gen over 2013 worden aangepast. Het college van Borsele laat het be sluit niet afhangen van de discus sie op 20 december. De raad be spreekt donderdag het voorstel de ontwerp-begroting af te keuren. Volgens het college is door de Vei ligheidsregio toegezegd dat in het voorjaar van 2012 een voorstel zou komen voor de verdeelsleutelpro- blematiek. „Wij moeten constate ren dat op dit moment, ondanks het Cebeon rapport, de besluitvor ming over de verdeelsleutel nog niet is afgerond." Verder ontbreekt volgens het Bor- selse college nog steeds inzicht in de voortgang van de taakstelling. Het college van Reimerswaal stel de de raad voor een positief advies te geven. De meerderheid van de Reimerswaalse raad besloot echter het voorstel aan te houden. Vanwe ge de onduidelijkheid over de ver deelsleutel is er nog niet voldoen de vertrouwen. „Maar de ont werp-begroting nu al afwijzen, vond de raad wat kort door de bocht. Daarom is besloten eerst de toelichting van de directeur af te wachten", aldus een woordvoer der. Alleen Leefbaar Reimerswaal zegt nu al"niet akkoord te gaari met de concept-begroting. Het Schouwen-Duivelands college heeft geen moeite met de VRZ-be- groting. „Wij kunnen leven met het Cebeon-rapport als uitgangs punt voor de verdeelsleutel", zegt burgemeester Gerard Rabelink. Zijn gemeente draagt volgend jaar ongeveer evenveel bij als nu. assssssa&sfi9e«>sssisisseas(x^x^^iss^xssesx-si!i 'S-H. HENDRIKSKINDEREN - Inbrekers hebben zondag tussen 14.00 en 21.00 uur ingebroken in een wo ning aan de Zwanenburg in 's-Heer Hendrikskinderen. Om binnen te komen is een raam ge forceerd. Uit de woning zijn onder meer sieraden en geld meegeno men. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan. Het Watersnoodmuseum en in genieursvereniging KIVI NIRIA houden tot de zestigste herden king van de Watersnoodramp een serie lezingen. Donderdag spreekt econoom Wouter Jonk- hoff over de doelmatigheid van onze dijken. door Joeri Wisse In Nederland denken we bij het verkleinen van risico op een overstroming al snel aan het aanleggen van dijken en waterwerken. Econoom Wouter Jonkhoff, verbonden aan TNO in Delft, wil donderdag tij dens een lezing in het Watersnood museum de discussie over water veiligheid breder trekken. Terwijl er stemmen opgaan om de dijken nog veiliger te maken en zo het risico op een overstroming nóg kleiner te maken, is het vol Wouter Jonkhoff. gens hem wellicht nuttiger om die miljarden niet alleen aan de dijken te besteden, maar ook aan maatre gelen om schade aan gebouwen, bedrijven en infrastructuur bij een overstroming te voorkomen of te beperken. „In mijn lezing wil ik waterveiligheid in historisch per spectief plaatsen en het huidige be leid relativeren." In vergelijking met zestig jaar geleden, is de wel vaart enorm toegenomen. „Daar mee is ook het overstromingsrisico toegenomen", stelt Jonkhoff. We wonen wel achter veiligere dijken, maar als het toch mis gaat, is de schade vele malen groter. Dit is vol gens Jonkhoff een wereldwijd ver schijnsel. Delta's die goed bevei ligd zijn tegen overstromingen, trekken kapitaal aan. „De grond is vruchtbaar en het zijn van nature goede knooppunten door de ver binding met het achterland." Daarbij speelt ook het verschijnsel een rol dat de mens geneigd is om, als hij moet anticiperen op een mogelijk verlies, eerder kiest voor d een kleine kans op een groot ver lies, dan op een grote kans op een klein verlies. „Dat is merkwaardig, want bij een kans op winst gaan we eerder voor een grote kans op kleine winst dan andersom." Jonkhoff doet bij TNO onderzoek naar de gevolgen van klimaatveran- II dering. Voor wat betreft de water veiligheid, is de voorspelde stijging van de zeespiegel en het inklinken van de Nederlandse polders van een cruciaal belang. „Met het oog op verwachte zeespiegelstijging en hoge rivierwaterafvoeren moeten ons afvragen wat het nut is van een dijkverhoging of bouwwerk EF zoals de Maeslantkering." „Gordijnen dicht, muziek of televisie aan en zelf rustig en vrolijk blijven. Schrik je zelfvan een knal of flits, blijf dan niet in de schrik hangen maar doe snel weer normaal. Dat is het beste." Dianne van den Heuvel, paraveterinair Laat honden op oudejaarsavond vroeg uit en zoek - als het mogelijk is - een rustige route, bijvoor beeld in de polder. Honden die erg in de stress zijn kunnen ook uit logeren naar een rustige omgeving of pension. Voor katten is het van belang de dieren tijdig binnen te halen en ra men en kattenluikjes te sluiten. Zorg er voor dat honden en katten een bandje hebben met adresgege- gevens of laat ze chippen. Probeer eigen schrikreacties op knallen te voorkomen. Sluit de gordijnen en zet muziek of televisie aan. Voor honden en katten zijn ver dampers beschikbaar op basis van feromonen. Dat zijn natuurlijke stoffen waar de dieren rustig van worden. Er is speciaal voedsel in de handel met veel melkeiwit en aminozu ren. Dit maakt de dieren rustig. i Als de dieren erg paniekerig zijn, is een pilletje van de dierenarts vaak een uitkomst. Er zijn verschillende soorten op de markt met ieder een eigen werking. Frauke Kneepkens (links) en Dianne van den Heuvel met hun honden. Tips om paniek bij huisdieren te voorkomen foto's Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 42