Ruiie haven Scharendijke duurt voort 'Mogelijk het laatste kerstcircus' SCHOUWEN-DUIVELAND Stapels stammen langs de dijken almanak Vuurwerk DINSDAG 4 december 2012 17 December niet leukste tijd voor huisdieren 18 LEC rekent waterschap miljoenenverlies aan erfpacht voor door Ton van den Nouweland SCHARENDIJKE - Het Loket Eerlijke Concurrentie (LEC) blijft knokken tegen de verkoop van de jachtha ven Scharendijke aan de water sportvereniging. Volgens het LEC is de waarde van grond en water te laag getaxeerd, waardoor het wa terschap ruim drie miljoen euro aan erfpacht misloopt. Het LEC, onderdeel van Hiswa, de belangenorganisatie van bedrijven in de watersport, vindt dat com merciële havenexploitanten geen kans hebben gehad de Scharendijk- se jachthaven te verwerven. De gemeente heeft - met goedkeu ring van de gemeenteraad - de ha ven verkocht aan de watersportver eniging Scharendijke. Die betaalt er 413.000 euro voor en doet ook het onderhoud. Volgens het LEC is de haven wel tien keer zo veel waard. Beide par tijen hebben een taxatie laten ma ken. Het LEC focust nu op de grondprijs. Die wordt in de taxatie van de gemeente gesteld op 1,3 mil joen. In de taxatie van het LEC is de grond 2,6 miljoen waard. Dat levert verschillen op in het jaarlijkse canon dat het water schap als eigenaar van de grond kan innen. In de door de gemeen te gebruikte taxatie loopt het wa terschap jaarlijks 61.000 euro mis, zo berekent het LEC. Over een looptijd van vijftig jaar telt dat op tot drie miljoen euro. Door de wa tersportvereniging te bevoordelen wordt hef waterschap dus voor drie miljoen benadeeld, conclu deert het LEC. „In principe is dit onzin," reageert waterschapsbestuurder Denis Steij- aert. „Wij hebben drie oude erf pachtcontracten met de gemeente omgezet in één nieuw, dat inder daad over vijftig jaar loopt. Vol gend jaar ontvangen wij niet min der, maar juist meer aan canon. El ke vijf jaar kunnen we de'waarde aanpassen. Blijkt die grond méér waard, dan ontvangen wij een ho gere bijdrage." Volgens Steijaert zijn beide taxaties verdedigbaar. „Als je Scharendijke een toplocatie noemt, komt er een ander bedrag uit dan wanneer je het als een min dere locatie aanmerkt." Tegen het besluit de haven aan de vereniging te verkopen heeft het LEC bij de Europese Commissie beroep aangetekend. De uitspraak wordt binnenkort verwacht. De verkoopovereenkomst tussen ge meente en vereniging wordt 28 de cember bekrachtigd. DREISCHOR - Dikke stammen liggen hoog op gestapeld langs de Zuiddijk en de Sasdijk in Dreischor. Langs beide wegen zijn oude popu lieren gekapt. De bomen gaan door hun leef tijd een gevaar vormen voor de omgeving en moeten worden gekapt. Maar daar stopt het niet, zegt Sylvia Tuinder van de Stichting Land schapsbeheer Zeeland. Langs de Sasdijk gaat Staatsbosbeheer op korte termijn herplanten. Zodra de vergunning rond is worden daar meer bomen, vooral eiken en walnoten, terug gezet. Ook de Zuiddijk, waar de bomen van een boer zijn, krijgt nieuwe beplanting. Daar wordt echter gewacht tot precies duidelijk is waar het nieuw aan te leggen fietspad komt. foto Dirk-Jan Cjeltema Tip? redactie@pzc.nl VLISSINGEN - De kans is groot dat volgend jaar kerstmis er geen cir cus meer naar Vlissingen komt. Een woordvoerster van de gemeen te liet maandag doorschemeren dat binnen de gemeente momen teel zeer serieus gedacht wordt aan iets anders. Het Kerstcircus dat over enkele we ken de tenten in Vlissingen neer zet, roept weerstand op bij de Par tij voor de Dieren. De Zeeuwse af deling van die partij vindt het on begrijpelijk dat de gemeente Vlis singen toestemming heeft gegeven 0111 op te treden. Volgens Domini que du Fossé is haar partij name lijk tegen het gebruik en misbruik van wilde dieren in circussen. Het circus laat volgens haar een olifant optreden die regelmatig geprikt zou worden met een stok. Het circus zelf ontkent dat het dier mishandeld wordt. De woordvoer ster van de gemeente liet gisteren in een reactie weten dat er onver wacht gecontroleerd zal worden door politie en dierenbescher ming. Ze merkte ook op dat het circus aan een groot aantal voor waarden moet voldoen, onder an dere op het gebied van dierenwel zijn. Een vuurwerkfolder viel afgelopen weekeinde bij het Middelburgse ge zin in de bus. Gezamenlijk werd die direct bestudeerd door de twee zonen en de dochter. Al snel bleek dat in die folder bijna alles stond wat ze wil den hebben. Vervolgens bleek dat de gewenste spullen samen toch net iets te prijzig waren. Financiële hulp van de ouders was dan ook nodig. De zondagmorgen brachten de drie hun ouders ontbijt op bed en overhandig den vervolgensquasi nonchalant, de folder. De ouders keken vervolgens el kaar enigszins lachend aan en vertel den dat ze een verrassing hadden. „We vieren dit jaar oud en nieuw bij de familie in Turkije. En in het vlieg tuig mag je -helaas- geen vuurwerk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 41