zeeland 13 Een boegbeeld voor de provincie m SALE Drie leraren aan kop WINTERVEILING commentaar Stop het geweld Ook in Veere subsidie voor religieus vervoer DELSCHER dinsdag 4 december 2012 Han Polman (rechts) met rapper Ali B tijdens het 800-jarig bestaan van Bergen op Zoom, eerder dit jaar. Polman is nu nog burgemeester van die stad, maar volgt op 1 maart Karla Peijs op als commissaris van de koningin van Zeeland. foto Peter van Trijen door Ben Jansen en Cornelleke Blok De Staten van Zeeland zien in Han Pol man een prima ambassadeur en een goed boegbeeld voor de provincie. Vol gens Kees Bierens, voorzitter van de vertrou wenscommissie (ook fractievoorzitter van de WD) beschikt de beoogde opvolger van Karla Peijs over het vermogen met diverse groeperin gen samen te denken en samen te werken. „Hij heeft inlevingsvermogen, denkt genuanceerd en heeft een samenbindend karakter." Als burgemeester van de aan Zeeland grenzen de gemeente Bergen op Zoom is Polman goed op de hoogte van de zaken die in deze provin cie spelen. Bierens: „Hij is bijvoorbeeld goed in gevoerd in de biobased economy die voor Zee land zo belangrijk is. Ook Bergen op Zoom maakt deel uit van de cluster op dit gebied in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen." Goede contacten met Den Haag en Vlaanderen zijn belangrijk voor een Zeeuwse commissaris van de koningin. Naar de mening van de tien fractievoorzitters die de vertrouwenscommis sie vormden, beschikt Polman daar in voldoen de mate over. Hij heeft op het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt en hij zit in het hoofdbestuur van de Vereniging van Neder landse Gemeenten, een invloedrijke belangen behartiger van deze bestuurslaag. Als burge meester van de Bergen op Zoom beschikt Pol man over een netwerk dat tot over de grens met België reikt. Alex Hijgenaar (D66) is blij met de voor dracht van Polman. „Dat hij een partijgenoot is, vind ik een opsteker, maar ik ben nog veel blijer met de persoon die hij is. Polman is een verbinder tussen de diverse bestuurslagen en een diplomaat. Hij is een aimabel mens, ie mand waar je goed zaken mee kunt doen en waar je zonder problemen binnen kunt lopen. Daarnaast denk ik dat hij een uitstekende voor zitter is van de Provinciale Staten. Als je een kleine oppositiepartij bent, is het belangrijk dat je bij een voorzitter terecht kunt en dat je ge hoord wordt Voor de Zeeuwen is hij ook goed. Hij is iemand die geen afstand creëert, maar juist met mensen in gesprek gaat" Voor Annebeth Evertz (PvdA) is Polman een bekende. Ze is namelijk ook ambtenaar bij de gemeente Bergen op Zoom. „Hij is daar een he le goede burgemeester. Ik heb nooit enige wan klank over hem gehoord. Hij is een zeer bena derbare man en geliefd onder de ambtenaren. Ik verwacht dat hij echt past bij de Zeeuwse sa menleving. Hij voelt het kleinschalige aan en is benaderbaar. Zeeuwen kunnen zó op 'm afstap pen. Ik denk daarom dat hij een hele goede commissaris van de koningin wordt." Daar kan Patricia de Milliano (CDA) zich bij aansluiten. „In de gesprekken heb ik hem leren kennen als een zeer capabele man met een toe gankelijke en prettige persoonlijkheid. Ik denk dat hij goed bij de Zeeuwen past, omdat hij met beide benen op de grond staat. Hij kan goed relativeren en is iemand die niet te hoog van de toren blaast. Polman is bovendien best wel jong, dus hij kan zich nog heel wat jaren voor de Zeeuwen inzetten." Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.pzc.nl i LaicJ MIDDELBURGS VEILINGHUIS www.middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl +31 (118) 627639 +31 (0)6-38930733 KIJKDAGEN: Zaterdag idee nu tot t8u Zondag/maandag 2-3 dec i3u tot r8u Donderdag 6 dec iou tot t2u IN ONS PAND OP DE HOUTKAAI 9 TE MIDDELBURG. VEILINCMOMENTEN: Donderdag 6 dec aanvang: 13030 en igu VBUNG IN DE ZEEUWSE BIBLIOTHEEK TE MIDDELBURG KOUSTEENSEDIJK 7 - 4331 |E MIDDELBURG MIDDELBURG - Jacqueline Lupker (SSG Nehalennia Middelburg), Léon Remerij (Reynaertcollege Hulst) en Edwin Moens (Ostrea Lyceum Goes) hebben een vliegen de start gemaakt in de race om de felbegeerde PZC-wisselbokaal voor de beste leraar of lerares van Zeeland. Bijna 350 mensen brachten sinds zaterdag hun stem uit op één van de vijf genomineerden. Lupker, Re merij en Moens kregen tot nu toe de meeste stemmen en gaan nek aan nek. Maar de strijd is nog maar net begonnen: Peter de Waal (CSW Middelburg) en Sophie de Jong (OPDC De Vliedberg in Goes) hebben ook nog alle kans om te winnen. Stemmen kan tot donderdag 13 de cember 12.00 uur. Stuur een e-mail naar pzcleraar@gmail.com met de naam van jouw favoriete le raar. Op vrijdag 14 december wordt de wisselbokaal uitgereikt aan de winnaar van de PZC-leraar- verkiezing. Volg ons op twitter via @pzcleraar en kijk op www.pzc.nl/leraar. GRATIS Aspenspices proeven bij 'de Schapekop' in Vee re Warm kruidendrankje uit Aspen - Amerika. Kerkstraat 3 - Veere 365 dagen per jaar open Een verschrikkelijke ge beurtenis. Zo reageert de KNVB op het overlij den van een grensrech ter na mishandeling door jeugd voetballers. De ontoelaatbare ui tingen van geweld op en rond de velden blijven zich aaneenrij gen. Arbiters zijn vaak het slachtoffer. Dat werd bevestigd in een onderzoek dat de PZC be gin dit jaar hield. Tachtig pro cent van de in Zeeland actieve scheidsrechters gaf aan regelma tig te worden beledigd, terwijl een op de vier zelfs te maken kreeg met fysiek geweld. In augustus besloot de KNVB individuele spelers die in de fout gaan, hard te straffen, maar de betrokken amateur teams minder hard te bestraf fen. Het nieuwste intrieste inci dent is wellicht reden deze stap te heroverwegen. In ieder geval zullen spelers, besturen en arbi ters zich samen met de KNVB moeten bezinnen op maatrege len om nieuwe drama's te voor komen. Ook als die maatrege len vervelende bijwerkingen hebben, want het huidige ge weld moet gestopt worden. MIDDELBURG - Ouders in de ge meente Veere kunnen wel aan spraak maken op een financiële te gemoetkoming als hun kinderen vanwege religieuze redenen naar een basisschool gaan die verder dan 6 kilometer van huis ligt. De krant meldde zaterdag - op ba sis van informatie van de vervoers- commissie van de school - dat leer lingen van de Regenboogschool in Middelburg geen vergoeding van de gemeente ontvangen. Dat blijkt niet juist. bij Fashion, Shoes&Bags Grote Markt 11-13 Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 3