'Polman is afstandelijk als het moet, innemend als het kan' H 21 zeeland Seaports lit VCT niet dwars dinsdag Amarantis De krant 6 weken voor 18 euro! PZC dinsdag 4 december 2012 door Marleen Blommaert Het zoveelste schokkende rapport is vandaag ver schenen. Eigenlijk zijn het jer drie. Ze gaan over Amarantis. Ik heb ze vluchtig door genomen. Het feitenrelaas van Ernst Young (deel 2) was zo dik dat mijn computer protesteerde bij het binnenhalen. Vele honder den pagina's onderzoek. Wat op zich de vraag oproept wat dat heeft gekost. De onderzoeken werden als volgt samengevat: Iedereen heeft ge faald. Wel zo prettig voor betrokke nen, hoefje ook weer niet al te zeer aan zelfonderzoek te doen. De aanbevelingen vermelden meer controle, meer regels, meer inter ventiemogelijkheden. En natuurlijk een vervolgonder zoek. Onder meer naar de vraag of er aan zelfverrijking is gedaan. De nieuwe onderzoeksleider is ook al bekend: Femke Halsema. Waarom, vraag ik me af. Het is natuurlijk wel handig als er aan zelfverrijking is gedaan, want dan hebben we het kwaad weer een gezicht gegeven. Die persoon in kwestie kan dan op de dag van het verschijnen van het onder zoeksrapport zijn persoonlijke ver haal in boekvorm via de NOS in de etalage zetten. Dan hebben we weer een Barbertje hangen en we zeggen dat scholen nooit meer mo gen fuseren: opgelost. Toch? Maar dan hoeven we geen vraagte kens te zetten bij al die ficties en aannames die onder het beleid lig gen dat dit heeft mogelijk ge maakt. Zoals dat het goed zou zijn om onderwijshuisvesting aan scholen en projectontwikkelaars over te laten. Of dat met alle stelsel wijzigingen, systeemwijzigïngen, toezichtarrangementen, schaalver grotingen, decentralisaties, lump sum etc. langzaam maar zeker het enige echte arrangement uit beeld verdween. Het arrangement tus sen mijn kind en zijn leraar. Die betaal ik graag een goed salaris om vanuit deskundigheid en betrok kenheid mijn kind te onderwij zen. En dus niet zoals nu, waarbij ik mijn 16-jarige nog het verschijn sel staartdeling moet uitleggen, vanwege de fictie van het realis tisch rekenen. Amarant staat voor eeuwige groei, nog zo'n fictie. Voor meer columns: www.pzc.nl/coiumns COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Directeur/uitgever Charles van den Oosterkamp c.vdoosterkamp@pzc.nl Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118-43 4010 E: redartie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl .Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Commercieel manager Bert de Vries Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118-434070 E: teamzeeland@pzc.nl Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Familieberichten: 088- 0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel. 088-013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur' Abonnementsprijzen Maand 27,50 (acceptgiro €30,75) Kwartaal 77,65 (acceptgiro €80,85) Jaar €296,50 (acceptgiro 299,95) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 4 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 77,65 per kwartaal <na28) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 80,85 per kwartaal (nazsi ik neem een proefabonnement van 6 weken voor 18,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P6) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling tezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 9910 Telefoonnummer Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. RekeningnummerHandtekening De PZC gaal ovgvuldigom mei persoonsgegevens. In 'Ik denk dat de ingetogen Polman beter bij Zeeland past dan zijn Bourgondische voorgangster' Wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom Een geweldige burgemeester, een bruggenbouwer en een toe komstige ambassadeur voor Zee land. Superlatieven schoten maandagavond tekort om de 49 jaar Oude Han Polman (beoogd commissaris van de koningin) te beschrijven. door Ben Jansen en Mare Molenaars ij is overtuigd van de kracht van Zeeland. Het mag de Zeeuwse economie en de werkgelegenheid op dit moment niet zo voor de wind gaan, beoogd commissaris van de koningin Han Polman, ziet vol doende aanknopingspunten om het tij te keren. De overschakeling van de chemie op groene grond stoffen en de mogelijkheden van de havens van Vlissingen-Oost en Terneuzen zijn wat hem betreft en kele ervan. De opvolger van Karla Peijs wordt geprezen als iemand die de samen werking tussen overheden, be drijfsleven en maatschappelijke or ganisaties sterk bevordert. Polman tekent daar zelfbij aan dat hij daar bij wel sterk let op het doel van die samenwerking. „Dat mag niet iets vrijblijvends zijn. Het gaat er om dat je gezamenlijk een strategi sche visie ontwikkelt en die ook uitvoert." Polman rekent het tot zijn taak wat dat betreft iedereen bij de les te houden. Zeeland is voor Polman geen onbe kend terrein. Zowel privé als be stuurlijk kent hij er goed de weg. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn passie en zijn bestuurlijke ervaring als burgemeester en daarvoor als ambtenaar in Den Haag goed kan inzetten. Polman gaat het ambt van commis saris van de koningin bekleden op een moment dat de toekomst van de provincies volop ter discussie staat. Het kabinet denkt aan de vorming van landsdelen waarin de huidige provincies opgaan. Minis ter Ronald Plasterk van Binnen landse Zaken liet zich laatst door Eva Jinek verleiden het samengaan van Zeeland met Zuid-Holland als voorbeeld te noemen. Polman is nog lang niet zo ver. „Ik heb gele zen wat in het regeerakkoord over opschaling staat en ik moet zeggen dat ik die passage nogal dun vind. Het kabinet zal toch eerst met kwa litatieve argumenten moeten ko men voor wat het beoogt. Het is van belang dat de provincie, de ge meenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het er samen over eens worden hoe de belangen van Zeeland het best kunnen worden gediend. Dan pas kun je zinvol reageren.'" Een van de eersten die Polman feli citeerde, was wethouder Ton Lins sen. „Ik ben blij voor hem, trots ook, maar ik baal ervan dat Bergen op Zoom zo'n geweldige burge meester kwijtraakt. Maar goed, ik kende zijn ambities en als het dan toch gebeurt, dan raak ik hem het liefst kwijt aan Zeeland. Dan blijft hij tenminste nog een beetje in de buurt", zegt Linssen met een knip oog naar de slogan Bergen op Zoom, daar waar Brabant Zeeland kust. Linssen: „Ik heb meteen tegen hem gezegd dat hij die spreuk nooit mag vergeten. Ik ben daar ook niet zo bang voor. Polman is een echte bruggenbouwer. Mijn broer was lange tijd wethouder in Goes; ik ken de Zeeuwse cultuur en de Zeeuwse politiek. Ik denk dat de ingetogen Polman beter bij Zeeland past dan zijn Bourgondi sche voorgangster." Koert Damveld, voorzitter van de Stichting Vastenavend in Bergen op Zoom, betreurt het vertrek van een 'geweldig performer'. „Hij heeft humor, speelt geweldig pia no -en zingt ook nog lekker. Pol man is een groot kleinkunstenaar. Ik ben blij dat wij hem ook van die andere kant hebben mogen le ren kennen. Van een bestuurder wordt een andere houding ver wacht, maar als ik hem treffend moet typeren dan zeg ik: afstande lijk als het moet, innemend als het kan." De nieuwe commissaris van de koningin J. M. M. (Han) Polman is van 16 ja nuari 1963. Hij is dus 49 jaar oud. Han Polman is getrouwd en heeft vier kinderen. S Hij begon zijn bestuurlijke loop baan voor D66 als raadslid in de ge meente Den Haag. 3 Op 38-jarige leeftijd werd hij bur- gëmeester van Noordwijkerhout. 5 Hij was toen de jongstzittende burgemeester van Nederland. P Voor Han Polman burgemeester werd, vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Binnenland se Zaken. i Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. 6 Op 19 mei 2005 werd hij geïnstal leerd als burgemeester van Bergen op Zoom. Polman werd in die functie bekend om zijn strijd tegen drugstoeris me. Samen met zijn Roosendaalse collega sloot hij in september 2009 alle coffeeshops in de twee gemeenten. Hij werd om die reden met de dood bedreigd. Han Polman werd eerder in ver band gebracht met met sollicita ties naar een baan als burgemees ter in grote steden als Nijmegen en Tilburg. Als minister Plasterk akkoord gaat met de voordracht, wordt Polman op 1 maart 2013 geïnstalleerd in Zeeland. MIDDELBURG - Martin Verbrugge noch een andere ondernemer krijgt het alleenrecht op de contai neroverslag in Vlissingen-Oost. De Westerschelde Container Termi nal (WCT) blijft op de langere ter mijn in beeld. Initiatiefnemers voor andere containeractiviteiten zullen dat als een ondernemersrisi co moeten accepteren. Uit het antwoord van het dagelijks provinciebestuur op vragen van GL-statenlid Leen Harpe blijkt dat er geen sprake van is dat havenex ploitant Zeeland Seaports de plan nen voor de Verbrugge Container Terminal (VCT) dwarsboomt om haar eigen streven - de aanleg van de WCT - veilig te stellen. Volgens Gedeputeerde Staten is Zeeland Seaports al vanaf 2006 be zig Verbrugge te helpen. Er zijn studies uitgevoerd en er is een ont werp gemaakt voor de containerka de. Voordat de bouw daarvan be gint wil de havenexploitant even wel de zekerheid dat Verbrugges ondernemingsplan kan worden uitgevoerd. En dat betekent dat Verbrugge een contract moet over leggen waaruit blijkt dat hij een partner heeft voor de overslag van containers op de VCT. Verbrugge dreigde in oktober zijn containeractiviteiten te verplaat sen naar Rotterdam of Zeebrugge als havenbedrijf Zeeland Seaports en de provincie vasthouden aan de WCT.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 2