'Molens dreigen te verdwijnen' 23 'Het was een rustige groep' Middelburger vindt dood op NS-station dinsdag 4 december 2012 door Joeri Wisse tair trainingskamp, zoals in 2004 in het Brabantse Liempde bij een inval werd aangetroffen. „Hier moet je vooral denken aan een in tellectuele training", zegt De Bruin. „Dus niet dat ze door de bosjes kruipen en zo." Wapens zijn in Ellemeet niet aangetroffen. Het OM heeft beslag laten leggen op telefoons, geld en documenten voor nader onderzoek. In juni hield de Nationale Recher che op een camping in Zevenaar ook al mensen aan die vermoede lijk bij de PKK aangesloten waren. Toen was de politie door de Bel gische autoriteiten getipt dat er pa ramilitaire training aan de gang was. Daarvan is niets gebleken. In november 2004 werden op een kampeerboerderij in Liempde zo'n dertig mensen aangehouden die werden verdacht van betrok kenheid bij een trainingskamp van de Koerdische PKK. De zaak tegen veertien van hen werd geseponeerd en wat de zaak tegen de zestien anderen betrof, beval de rechtbank in Den Bosch dat in Turkije getuigen moesten worden gehoord. Dat land weiger de er echter aan mee te werken, Nederlandse advocaten werden niet toegelaten bij het verhoor van getuigen. Een eerlijk proces was daardoor niet meer mogelijk en op verzoek van de verdediging werd de zaak niet-ontvankelijk ver klaard. Dat de zaak tegen de gister ochtend aangehouden verdachten daarmee waarschijnlijk ook niet-ontvankelijk wordt verklaard, is volgens advocaat Frank van Ar- denne, die betrokken was bij de rechtszaak tegen de Liempde-ver- dachten, wat te kort door de bocht. „Het is niet vergelijkbaar, want in Den Bosch liep er al een zaak tegen wat justitie zag als kop stukken van de PKK. De zaak- Liempde ging daar doorheen lo pen. De zaak werd niet-ontvanke lijk verklaard omdat de verdedi ging haar ondervragingsrechten niet in Turkije mocht uitoefenen. De kans bestaat wel dat er in deze nieuwe zaak ook getuigen in Tur kije moeten worden gehoord, maar het is nu echt een heel ande re situatie." Het doel van de Koerdische Arbei derspartij PKK (opgericht in 1978) was de stichting van een Koerdi sche staat. Tegenwoordig pleit de PKK voor autonomie en meer cul turele rechten voor de Koerden in Zuidoost-Turkije. Volgens de Alge mene Inlichtingen en Veiligheids dienst (AIVD) houdt de verboden Koerdische organisatie zich in Ne derland niet alleen bezig met lob bywerk voor de Koerdische zaak, maar ook met werving en oplei ding voor de gewapende strijd. De AIVD stelt dat Nederland een be langrijk opleidingsland is voor de PKK. Werving van rekruten heeft volgens de inlichtingendienst plaats onder het mom van so ciaal-culturele bijeenkomsten. Van Ardenne zegt de details van de aanhoudingen in Zeeland niet te kennen, maar stelt wel dat justitie - om tot een veroordeling te ko men - aanwijzingen nodig heeft dat de bijeenkomst meer betreft dan bijvoorbeeld alleen een cultu rele bijeenkomst. Een groep studenten. Zo hadden de 55 PKK-aan- hangers zich uitgegeven bij Recreatiepark Klaver weide. Bij de telefoni sche reservering rook eigenaar Paul Elenbaas geen onraad. „We hebben hier allerlei groepen, ook wel eens studenten. Meestal hoor je daar wel iets van, als ze bijvoor beeld gaan stappen in het week end." De groep Koerden hield zich volgens Elenbaas, die zelf ook op het recreatiebedrijf woont, heel rustig. „Vrijdag kwam iemand om de sleutel, in de dagen daarna heb ben we ze verder niet gezien, ze zitten gewoon op zichzelf in een gebouw. We zeiden nog: 'wat een rustige groep'." Zondagavond kreeg Elenbaas bezoek van de poli tie. „Net na het eten kwam ie mand langs die uitlegde wat er zou gebeuren. Uiteraard mochten we daar niks over zeggen." Van de mededeling was hij niet geschrok ken. „We waren verbaasd, maar ik heb niet slecht geslapen", reageert Elenbaas nuchter. De volgende dag arriveerden even voor zes uur de agenten. „Ze kwa men aan in onopvallende auto's. De aanhouding verliep heel rustig, de mensen verzetten zich niet en zijn daarna met z'n allen afge voerd in een grote bus." De recher che heeft de rest van de morgen benut om de vertrekken te door zoeken en de bezittingen van de Koerden mee te nemen. Elenbaas heeft de actie van een afstand aan schouwd. „Mensen uit het dorp die langs de camping reden, heb ben er waarschijnlijk niets van ge merkt. Ze weten dat hier ook wel eens groepen agenten zijn voor een training." Bij Groepshuis Boterbloem herin nert 's middags weinig aan het ver blijf van de Koerden. Hier en daar staan wat verpakkingen van Turk se producten zoals melk en sham poo, terwijl schoonmakers binnen bezig zijn met de eindschoon- maak. Óp het terrein getuigen ver der nog busjes van de groep, met Oostenrijkse en Franse kentekens van het verblijf „We zullen wel zien of ze daar nog om komen", zegt Elenbaas. door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Veel molens in Zee land zullen verdwijnen als de sub sidie op het onderhoud wordt ge schrapt. Om dat te voorkomen wordt eind december een molen marathon gehouden. Een 'bemoedingingsactie' noemt Jan Bakker het. Als vrijwillig mole naar van de Korenbloem in Kortge- ne maakt hij zich zorgen. Nu krij gen eigenaren van molens een draaipremie van de provincie om monumenten te behouden. „Draaiende molens slijten minder hard dan stilstaande", zegt Bakker. Maar de provincie overlegt met ge meenten of zij die premie kunnen overnemen. Dat baart de mole naars zorgen. „We vrezen dat de re geling komt te vervallen. Het maakt niet uit of h"et geld van de provincie komt of van gemeenten, als het maar goed geregeld wordt." Nu krijgen eigenaren van molens een premie op basis van het aantal omwentelingen per jaar. Dat geld kunnen ze gebruiken voor onder houd. Bakker: „De één betaalt er de premie van de brandverzeke ring van, de ander gebruikt het voor smeermiddelen of verf. Het zijn kleine bedragen, maar alle beetjes helpen." Een molen-eigenaar krijgt nu 100 euro per jaar als zijn molen 1000 tot 60.000 omwentelingen heeft gemaakt. Voor molens die meer draaien geldt een aanvullende rege ling. Dan komt er 50 cent per 300 omwentelingen bovenop, met een maximum van 2000 euro. Een spe ciale teller houdt het aantal bij. Volgens Bakker is het geld - hoe weinig ook - hard nodig. „Wordt het geschrapt, dan verdwijnen mo lens omdat ze niet goed onderhou den kunnen worden. Draaien ze niet, dan raken ze in verval en kost het extra veel om ze later op te knappen." De provincie benadrukt dat nog geen besluit is genomen en dat ze zowel in 2013 als in 2014 nog pre mie betaalt. Om de aandacht op de draaipremie te vestigen, draait de Korenbloem op 27, 28 en 29 de cember aan één stuk door. De mo len is dan ook te bezichtigen. door Henk Postma MIDDELBURG - Op het NS-station in Middelburg is zondagavond een 56-jarige man uit de plaats dode lijk verongelukt De man kwam tussen het perron en een trein te recht. Het ongeluk gebeurde omstreeks 21 uur. Het treinverkeer was daar na ruim twee uur gestremd, en de perrons waren afgezet. De techni sche recherche was tot 23 uur in de weer om de toedracht te onder zoeken. Omstreeks 23 werd het treinverkeer weer vrijgegeven. De identitet van het slachtoffer kon pas maandag worden vastge steld. De politie spreekt, na onder zoek, van een 'noodlottig ongeval'. Nadat zondagavond alarm was ge slagen, troffen twee surveillerende agenten op het perron de conduc teur, de machinist en passagiers aan in geschokte toestand. Opgeroepen hulpverleners (ambu lance en brandweer) zijn onder de trein gaan kijken of zij nog eerste hulp konden verlenen. Ambulan cemedewerkers stelden meteen vast dat de man was overleden. Van de machinist is een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij niet had gedronken. Waardoor pre cies het slachtoffer onder de trein is gekomen, is niet bekend. KEiSU; ftmfm S<BJEüS WETTCMS RCUltWiGfcM Recreatiepark De Klaverweide lag er gisteren ogenschijnlijk rustig bij. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 23