Supersluizen in Westerschelde Verdeeldheid over begroting VRZ 201 zeeland Gezellig Tips om paniek bij huisdieren te voorkomen Laat honden op oudejaarsavond vroeg, uit en zoek - als het mogelijk is - een rustige route, bijvoor beeld in de polder. Honden die erg in de stress zijn kunnen ook uit logeren naar een rustige omgeving of pension. Voor katten is het van belang de dieren tijdig binnen te halen en ra men en kattenluikjes te sluiten. Zorg er voor dat honden en katten een bandje hebben met adresgege- gevens of laat ze chippen. 9 Probeer eigen schrikreacties op knallen te voorkomen. Sluit de gordijnen en zet muziek of televisie aan. 9 Voor honden en katten zijn ver dampers beschikbaar op basis van feromonen. Dat zijn natuurlijke stoffen waar de dieren rustig van worden. 9- Er is speciaal voedsel in de handel met veel meikeiwit en aminozu ren. Dit maakt de dieren rustig. 9 Als de dieren erg paniekerig zijn, is een pilletje van de dierenarts vaak een uitkomst. Er zijn verschillende soorten op de markt met ieder een eigen werking. door Frank van Cooten HEINKENSZAND - De Bevelandse ge meenten en Tholen reageren voor alsnog verdeeld op het voorstel van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) akkoord te gaan met de ont- werp-programmabegroting 2013. Borsele wijst deze begroting af, Reimerswaal laat een posititieve zienswijze afhangen van een toe lichting van directeur Gerrie Ruijs van de Veiligheidsregio op 11 de cember. Goes wacht eerst op de discussie omtrent de verdeelsleutel alvorens een besluit té nemen. Ka- pelle, Tholen en Noord-Beveland gaan wel akkoord met de ont- werp-begroting maar willen wel dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe verdeelsleutel. Een aantal gemeenten vindt dat ze te veel betalen aan de Veiligheids regio. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wil op 20 de cember een besluit nemen over een nieuw verdeelmodel van ad viesbureau Cebeon. Het college van Tholen gaat ervan uit dat de gemeenschappelijke regeling en de gemeentelijke bijdragen over 2013 worden aangepast. Het college van Borsele laat het be sluit niet afhangen van de discus sie op 20 december. De raad be spreekt donderdag het voorstel de ontwerp-begroting af te keuren. Volgens het college is door de Vei ligheidsregio toegezegd dat in het voorjaar van 2012 een voorstel zou komen voor de verdeelsleutelpro- blematiek. „Wij moeten constate ren dat op dit moment, ondanks het Cebeon rapport, de besluitvor ming over de verdeelsleutel nog niet is afgerond." Verder ontbreekt volgens het Borselse college nog steeds inzicht in de voortgang van de taakstelling. Het college van Reimerswaal stel de raad voor een positief advies te geven. De meerderheid van de raad besloot echter het voorstel aan te houden. Vanwege de ondui delijkheid over de verdeelsleutel is er nog niet voldoende vertrouwen. „Maar om de ontwerp-begroting nu al af te wijzen, vond de raad wat kort door de bocht. Daarom is besloten eerst de toelichting van de directeur af te wachten", aldus een woordvoerder van de gemeen te. dinsdag 4 december 2012 „Gordijnen dicht, muziek of televisie aan en zelf rustig en vrolijk blijven. Schrik je zelfvan een knal of flits, blijf dan niet in de schrik hangen maar doe snel weer normaal. Dat is het beste." Dianne van den Heuvel, paraveterinair door Henk Boot TERNEUZEN - Stoppen met allerlei deeloplossingen in en om de Wes terscheid e. Spuit twee zandplaten op in de monding van die water weg. Leg daartussen een waterke ring met supersluizen, een getijde centrale en daarbij jachthavens en woontorens. Een idee. Voor Rein van Vliet, voormalig ei genaar van de Zeelandhallen uit Goes, staat het als een paal boven water. Ophouden met dat gefrun- nik over water in een polder, bag geren in de Schelde, ophogen van dijken, verbreden van sluizen. „Kijk hoe je een duurzame all-in oplossing voor de problematiek in en om de Westerschelde kunt vin den. Een concept dat economisch verantwoord is en nautisch veilig en bovendien rekening houdt met de natuurbelangen." Zijn idee: maak de Deltawerken af Door in de monding van de Wes terschelde tussen Breskens en Vlis- singen een waterkering aan te leg gen met sluizen van 600 meter lang en 65 meter breed. Met op die opgespoten platen ruimte om te wonen, te recreëren en wind- en waterenergie te produceren. En niet onbelangrijk: over die waterke ring komt een weg als een tweede noord-zu id verbinding. „Want je weet maar nooit of de Westerscheldetunnel straks toerei kend is om het verkeer te verwer ken, mochten de logistieke plan nen voor de Axelse Vlakte werke lijkheid worden." Belangrijkste knelpunten: het geld, (een miljardenproject) en de Bel gen (vanwege de bereikbaarheid van het Antwerpse haven- en in dustriegebied). „Maar waterbouw kunde is een spraakmakend Neder lands exportproduct. Daarin moe ten we ons blijven vernieuwen. Dat kan door het Deltaplan af te ronden." Uitgerekend voor de eco nomische levensader de Wester schelde, volgens Van Vliet ook 'de onveiligste waterweg in de Delta', ligt geen dam of kering. „De kans op overstromingen is hier eens per 70 jaar. Dat moet opgelost." En de Belgen dan? „Die zijn er ook bij gebaat. Ze zijn hiermee af van de terugkerende conflicten over de verdieping van de Wester schelde. Omdat we in de monding een sluizencomplex aanleggen met sluizen, die 10 meter breder zijn dan de nieuw te bouwen zee sluis in Temeuzen. En we houden het waterpeil in de Westerschelde hoog. Ja, vanwege het schutten ontstaan wachttijden, maar dat is met laag water in Vlissingen nu ook zo." Van Vliet denkt dat allerlei projec ten, zoals een tweede kerncentrale in Borssele vanwege de alternatie ve energiewinning, achterwege kunnen blijven. Het geld daarmee wordt bespaard, kunnen de over heden benutten voor zijn plan. „Het zou via een publiek-private samenwerking uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het vier jaar gele den gepresenteerd aan Karla Peijs, maar die verwees me naar Rijkswa terstaat. Bovendien: ze had toen al veel te stellen met Vlaanderen." Van Vliet presenteerde zijn idee vrijdag op een bijeenkomst van Ju niorkamer Zeeuwsch-Vlaanderen ki Terneuzen. Daar opperde con sultant Bertus van der Tuuk om bij Breskens een luxe jachthaven van Zuid-Europese allure aan te leggen. „Met het oog op de kli maatverandering." Over een jaar of 25 wijken Italianen en Fransen, zegt hij, vanwege de hitte rond het Middellandse Zee uit naar het mil dere droge noorden. Een artist's impression van het plan van Rein van Vliet, gemaakt door Archi tectenalliantie uit Goes. Frauke Kneepkens (links) en Dianne van den Heuvel met hun honden. foto's Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 20