Kellner heeft veel te vertellen Singer-songwriters winnen aan terrein :ultuur 113 agenda Albumpresentatie op singer-songwritersavond in De Spot in Middelburg Poppodium De Spot in Middel burg maakt vrijdag de 'Stand van Zaken' op als het gaat om de singer-songwriters in Zee land. Een van de artiesten die deze avond optreden is Elly Kellner. Zij presenteert haar nieuwe album: Successfooi. door René de Dreu MIDDELBURG - Succes heeft; voor El ly Kellner heel weinig met goud en glitter te maken. Eerder met je vrij of bevrijd voelen, doen wat je wil en je eigen weg kunnen gaan. „Na een optreden krijg je altijd wel reacties. Zo van: 'dat was mooi', maar daarna gelijk de vraag of ik ervan kan leven. Alsof alles daarom draait. Wat telt zijn juist de dingen die ik ook in mijn lied jes stop." Haar songs gaan van hef tig naar luchtig, over zoeken en vinden, maar vooral over alles wat leven kan betekenen en de moeite waard maakt. Successfooi heet het nieuwe album. Tien pure liedjes, een stem en een gitaar, een verza meling van emoties die Kellner de plek geeft waar ze recht op heb ben. Ze noemt zichzelf en haar muziek work in progress. Muziek maken doet ze al zolang ze zich kan herin neren. Thuis kreeg ze muziek aan gereikt, maar ook de verwondin gen van haar kinderziel die haar le ven hebben gekleurd. „Ik ben in middels volwassen en heb nog al tijd mijn onzichtbare littekens. Die zijn er voor eeuwig. Maar ik ben toen gevlucht en heb mezelf gered en daar ben ik trots op. Ik ben er nog." Op haar cd staan tussen de acht Engelstalige songs ook twee Neder landstalige nummers. Daaronder Boosaardig. Een aanklacht, afreke ning, ontdekking en boodschap te gelijk: 'Papa, jij deed je best om mij te breken'. „Nee, het is geen af rekening, eerder het vaststellen hoe ik me nu voel, afvragen naar het waarom van iemand pijn doen", verbetert Kellner. Elly Kellner: „Ik heb mezelf gered en daar ben ik trots op." Zware kost, maar zo onlosmakelijk aan haar leven gebonden, dat het bijna vanzelfsprekend is daarover liedjes te maken. Muziek is dan misschien een vluchtweg. „Maar ook een manier om als ervarings deskundige bijvoorbeeld kinder mishandeling bespreekbaar te ma ken. Ik heb veel te vertellen." In het lied Hoeveel draad gaat het over opnieuw beginnen. Het spin nen van een web om je tegen een brute wereld en opvoeding te be schermen. Op haar website voegt ze dagboekfragmenten uit haar tie nerjaren toe om te delen met voor al jonge lotgenoten. Ondanks die thematiek slaagt Kellner erin haar muziek niet droef en duister te la ten klinken. De mengeling van me lancholie en uptempo maakt haar muziek luchtig, toegankelijk en zorgt voor een uitgekiende balans. De kracht van Kellner is haar stem waarmee ze emoties kan kleuren. Zuiver, soms folky, dan weer met een licht jazzy sound, altijd zelfver zekerd en melodieus. „Muziekstij len zijn voor mij net als al die emo ties. Ze komen op je pad en je ge bruikt wat je nodig hebt." Neigen de twee Nederlandstalige num mers naar het kleinkunstgenre, de acht Engelstalige songs leunen op een poppy variant van Americana. 'Ik wil niet iemand nadoen. Als ik iets in muziek wil doen, dan als mezelf, schreef ze als 16-jarige in haar dagboek. Op een EP uit 2008 nodigde ze nog andere muzikanten uit om sa men te musiceren. Successfooi is een complete eigen productie met door kleine toevoegingen - tweede stem, koortjes - muziek die vooral puur klinkt. „Eigenlijk zoals ik de muziek maak tijdens de optre dens." Ze begeleidt zichzelf op gi taar en heeft dan vaak met een spe ciale stemming aan vier snaren vol doende. Die eigen stijl en aansprekende songs vielen ook al bij andere mu zikanten op. Kellner -kreeg zo een uimodiging van de legendarische singer-songwriter Iain Matthews voor zijn Europese Matthews Southern Comfort-shows. Ze toer de en nam muziek op met de Ca nadees Shannon Lyon en gaat bin nenkort samen met Stefan van de Sande een 'Twelve Roses Tour' doen (11 december in de Gasthuis- kerk in Middelburg). Die ervarin gen, de erkenning, het zelfvertrou wen dragen bij aan een gevoel van vrijheid, de sleutel tot succes. Voor Kellner een basis om zowel het le ven als de muziek te laten bloeien. door René de Dreu Het muziekgenre waarbij al les om het liedje draait heeft ook in Zeeland aan zienlijk aan terrein gewonnen. Kenmerkend voor het hedendaag se singer-songwritersgeluid is het bewandelen van een eigen weg waarbij conventies overboord gaan en grenzen tussen muziekstijlen verdampen. Niet de energie van een band voedt de vonk met het publiek, de muziek blijft altijd dicht bij schrijver en vertolker. De huidige bloeiperiode met nieu we ontwikkelingen is niet aan Zee land voorbij gegaan. De 'Stand van Zaken' in De Spot in Middelburg- laat een selectie zien en horen uit het grote en talentvolle aanbod. VanDryver, Elly Kellner, Marsha, Sven, Saint Helena Dove, Zorg- saam 8c Spontaan, The Blue Clay en Wolfin Loveland bewijzen dat het genre naast rock en hiphop een eigen plek opeist Jan Minnaard (Wolfin Loveland) bewees al op jonge leeftijd (met een debuutoptreden winnaar van de Zeeuwse Belofte in 2008) over die talenten te beschikken. Op het Rotterdams conservatorium heeft hij dat verder kunnen ontwikke len. Janine van Osta (Saint Helena Dove) bewandelt diezelfde eigen zinnige weg. Zang in combinatie met rap en gedrenkt in eenvoudi ge viool- en gitaargeluiden komt van nieuwkomer Zorgsaam 8c Spontaan. Daarachter schuilt Her man Blijenberg. Sven (van Rijswijk) is wellicht een laatbloeier, maar opereert door zijn authentieke liedjes als een vol leerde moderne singer-songwriter. Hij verstaat de kunst zich in zijn liedjes zowel kwetsbaar als zelfver zekerd op te stellen. Wouter Ver- helst vormt de spil van The Blue Clay. Vooral met akoestische ver tolkingen van zijn songs, die wor telen in blues en rockabilly, komt zijn talent als schrijver en vertol- Janine van Osta (Saint Helena Dove) ker duidelijk uit de verf In de 'Stand van Zaken' ook enkele 'oudgedienden'. Marsha begon zes jaar geleden met vertolkingen van songs van onder anderen Neil Young en werkte de jaren daarna aan een eigen repertoire. Zowel so lo, in kleine bezetting als met band bleven haar stem en de kracht van haar eigen liedjes altijd de boventoon voeren. Met enkele begeleiders heeft ze een nieuw ka der gevonden om haar songs en stem te laten schitteren. Middelburger Arjen van Wijk had groot succes met zijn band This Beautiful Mess en deed dat dunne tjes over met People Get Ready en zijn aandeel in 'How To Throw A Christmas Party'. Onlangs kwam hij met een nieuw project: Van- Dryver. Onder andere met een aandeel van Gerrit van der Scheer en singer-songwriter Kim Jansen verscheen daarvan een EP: Stabs Of Joy, opgenomen in de kapel van Hoogelande. Van Wijk presen teert de EP met VanDryver tijdens de 'Stand van Zaken'. 'Stand van Zaken', singer-songwri ters in De Spot in Middelburg begint vrijdag 7 december om 20.00 uur. dinsdag 4 december 2012 Meer agendanieuws en het complete bioscoopprogramma zijn te vinden op de website van deze krant. PODIUM Middelburg Toneelvoorstelling 'Verlies', naar het boek van Nicci French. Schouwburg, 20.00 uur MIDDELBURG Gouden plaat voor verzamelalbum Blof Blof heeft een gouden plaat gekre gen voor het verzamelalbum Hier: Het beste van 20 jaar Blof. Dat bete kent dat er meer dan 25.000 exem plaren van zijn verkocht. De Zeeuwse band kreeg de prijs in de tv-uitzending van Life4You. Maandag werd bekend dat Blof dit jaar met achttien nummers is verte genwoordigd in de Top 2000 en daarmee de Nederlandse act met de meeste noteringen is. Het hoogst scorende nummer is Aan de kust, op plaats 155. Racoon staat met acht nummers in de lijst. POORTVLIET Nieuw boek Kees Slager in maart 2013 Tijdens de Boekenweek, in maart 2013, verschijnt het nieuwe boek van Kees Slager: Verjaagd door vuur en water. Het bevat de verhalen van Zeeuwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten of werden geëvacueerd wegens inun daties en bombardementen. Slager, bekend van zijn boeken over onder meer de watersnoodramp, sprak met ongeveer honderd betrokke nen. Maandag 10 december vertelt de auteur over zijn boek in wijk centrum Bergse Plaat in Bergen op Zoom. Aanvang: 19.30 uur. VLISSINGEN Volop animo films 'Zondig in Zeeland' Er is grote belangstelling voor de verfilming van verhalen uit de bun del Zondig in Zeeland. Er zijn zeven tien plannen ingediend. Het popu lairst is het verhaal van Katinka Pol derman, waarvoor drie kandidaten zijn. Column Film (producent van de verfilming van Dorsvloer vol con fetti van Franca. Treur) en Film by the Sea willen komen tot maxi maal negen korte films. Het resul taat gaat in première bij Film by the Sea 2013. Een selectie komt bo vendien in het voorprogramma van de film Dorsvloer vol confetti. MIDDELBURG Vraaggesprek met historicus Mijnhardt PZC-redacteur Jan van Damme in terviewt donderdag in boekhandel De Drvkkery in Middelburg histori cus Wijnand Mijnhardt, hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschie denis. Het gesprek gaat over het re cent verschenen tweede deel van het vierluik Geschiedenis van Zeeland, waarvan Mijnhardt een van de re dacteuren is. Het tweede deel be schrijft de Gouden Eeuw van Zee land: de periode 1550-1700. De bij eenkomst in De Drvkkery begint om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 13