Amarantis faalde op alle fronten II om iets te en organisatieadviseur dinsdag 4 december 2012 door Patrick Wiercx DEN HAAG - Het bestuur van Ama rantis heeft op alle mogelijke fron ten gefaald. Een gebrek aan kennis, inzicht en professionaliteit brach ten de onderwijsorganisatie aan de rand van de afgrond. „Het geeft een schokkend en onthutsend beeld", aldus minister Jet Bussema- ker van Onderwijs. Gisteren mocht zij het rapport ont vangen van de commissie die de onderwijsorganisatie afgelopen maanden stevig heeft doorgelicht. Het bestuur moest diverse finan ciële problemen aanpakken, maar maakte het alleen nog maar erger. Voor de 13.000 leerlingen (voortge zet onderwijs) en 18.000 studen ten (mbo) van Amarantis was maar liefst 311.000 m2 beschikbaar. Volgens de richtlijnen van het Rijk mocht dat maar 211.000 m2 zijn. Het bestuur deed daar niets aan. De bestuurders hielden zich liever bezig met hun eigen huisvesting aan de prestigieuze Zuidas van Amsterdam. Huurkosten voor een jaar: 4,5 ton. Kort na onderteke ning besloot het college toch maar elders te vergaderen. Weggegooid geld dus, dat half miljoen. Jaarverslagen werden te positief voorgesteld, zodat de slechte finan ciële positie niet opviel. Afgelopen weekend lekte uit dat het college zichzelf zou verrijken. Dat blijkt niet uit de rapportage van de com missie. De minister gaf gisteren aan dat er een vervolgcommissie komt onder leiding van Femke Halsema, die moet bekijken wat er waar is van de beschuldigingen. Volgens Busse- maker ontbreken de bewijzen voorlopig nog. Amarantis, nu intussen opgeknipt in vijf kleine eenheden, was een grote complexe organisatie. De top wist nauwelijks wat er speelde op de werkvloer en andersom was Commissievoorzitter Riet de Wit foto Bas Czerwinski/ANP het niet anders. De ivoren toren in optima forma. De frustratie in de docentenkamers was groot omdat signalen niet doorkwamen. Soms kwam het niet eens zo ver, omdat er schrik was voor consequenties. Die toren had overigens zo zijn ei gen problemen. De personele ver houdingen waren gespannen. Er was sprake van eigen koninkrijkjes waarbij de een niet wist waar de ander mee bezig was. Commissievoorzitter Riet de Wit noemde het in fusies doorgescho ten Amarantis een kind van zijn tijd. „Duidelijk is dat het vertrou wen in dit soort organisaties ge schaad is." Ministerie en inspectie mogen zich wat haar betreft ook afvragen wat hun rol is geweest. De inspectie, vindt zij, werkt te veel met een 'achteruitkijkspiegel'. Ofwel: constateren dat het niet goed gaat op een moment dat het al veel te laat is. De commissie gaat alle schoolbe sturen en onderwijzend personeel oproepen hun gedachten te laten K gaan over 'de kwestie Amarantis'. De Wit: „Ik wil ze allemaal zeg gen: denk bij uzelf: kan ons dit ook overkomen?" Signaal oppikken: de jongen die wolf roept Het afgeven van signalen en die niet oppikken: in het rapport over Amarantis wordt er veelvuldig over gesproken. De commissie noemt in dat ver band de parabel van de jongen die steeds maar 'wolf roept. Hij doet dat uit verveling, er komt helemaal geen wolf. Totdat hij op een gege ven moment een echte troep wol ven op het dorp ziet afkomen. Zijn noodkreet wordt weggehoond en niet gehoord. Waarna het dorp met de ellende zit. De commissie stelt de vraag: hoe moet je signalen als 'waar' onder scheiden en hoe voorkom je onno dige dramatiek waar niemand op zit te wachten? De wijze waarop het signaal wordt geïnterpreteerd, heeft gevolgen. Als dat verkeerd gebeurt, wordt het signaal genegeerd, is de reactie te mager of juist overtrokken. Signalen bij Amarantis werden ge negeerd door het college van be stuur, maar ook door het college van toezicht. Ministerie en inspec tie reageerden wel, maar deden dat fragmentarisch. Lange tijd ont brak het inzicht dat er echt ingegre pen moest worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 11