rol amarantis En weer ligt er een vernietigend rapport. Dit keer over scholenkoepel Amarantis, het zoveelste voorbeeld van een verziekte organisatie. Met angstcultuur en gebrekkig toezicht als kenmerkend symptoom. dinsdag 4 december 2012 Het van belang door Hans Coossen Illustratie Vanda Crigorovic De Eindhovense hoogleraar organi satiekunde Ma- thieu Weggeman is er de man niet naar om een blad voor de mond te nemen. De top van onderwijskolos Amarantis noemt hij een typisch voorbeeldje van 'gsm-verzamelaars'. Waarbij gsm niets te maken heeft met mo bieltjes, maar in dit geval de afkor ting is van geld, status en macht. „Gsm is hun drive. Met onderwijs hebben ze niet zo veel, ze komen vooral binnen om de boel te mana gen en voelen zich ontzettend be langrijk." Die eigendunk neemt alleen maar toe, naarmate organisaties groter en groter groeien. „Als je iets te vertellen hebt over duizenden do centen en nog meer leerlingen, moet iedereen tegen je opkijken. Dan ga je je ook daarnaar gedra gen", vervolgt Weggeman zijn wei nig vleiende karakterschets. Nu is het Amarantis, maar het had ook een woningcorporatie kun nen zijn. Vestia of het Brabantse Laurentius. Of neem het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Nog zo'n organisatie waar bij de top is losgezongen van de werkelijkheid. Een top, die boven dien niet gecorrigeerd wordt. Niet van buitenaf, maar zeker ook niet van binnenuit. In dit soort organi saties wordt kritiek met hele Hei ne en angst met hele grote letters geschreven. Zo'n angstcultuur - waarvan ook bij Amarantis sprake was - mag je de top als eerste zelf aanwrijven. Bestuurs- en organisatieadviseur Jan de Vuijst haalt de hofnar van vroeger aan. „Die mocht als enige aan het hof de koning ongege neerd de maat nemen en opmer kingen maken die anderen zich niet konden permitteren." De Vuijst houdt daarmee geen pleidooi voor de herintroductie van de ouderwetse nar, maar wel voor een moderne equivalent. „Een goed bestuurder organiseert zijn eigen tegengas." Maar alleen met de vinger naar bo ven wijzen, vindt De Vuijst wat al te gemakkelijk. „Als die angstcul tuur er eenmaal is, zijn mensen bang om iets te zeggen omdat an ders hun kop er afgehakt wordt Het begint vaak al veel eerder, met een gebrek aan betrokkenheid bij de organisatie. Daardoor wordt die top ook de ruimte gegeven om zijn gang te gaan." Een beetje organisatie heeft toch een ondernemingsraad en een 'Typisch voorbeeld van gsm-verzamelaars: geld, status en macht' raad van toezicht? Weggeman laat een wat smalend lachje horen. „Ondernemingsraden zijn vaak te braaf en hebben veelal niet de nei ging om topmanagers te controle ren. Ze zijn vooral bezig met ar beidsvoorwaarden, met cao's. Nog los van de vraag of ze wel weten hoeveel auto's hun bestuurders van de zaak rijden." En de raad van toezicht? „Die komt toch vaak uit het old-boys- netwerk. De onafhankelijkheid is in veel gevallen te gering. Ik was laatst als adviseur bij een gezamen lijke vergadering van de directie en een raad van commissarissen. Na een half uur had ik nog niet in de gaten wie nu de directeur en wie de toezichthouder was. Dan weet je dat het niet goed zit." Organisatiedeskundige Peter Mul der van adviesbureau GITP ziet de oplossing vooral in 'betere monito ring' van bestuurders. „Een raad van toezicht concentreert zich op beleidsnotities en financiële stuk ken, maar het functioneren van de bestuurder zelf komt veel te wei nig aan de orde. Wat doet zijn per soonlijkheid met een organisatie?" Bij de werving van een nieuwe topman of-vrouw zouden volgens Mulder ook de risico's van ie mands karakter beter in beeld ge bracht moeten worden. „Neigt hij naar narcisme? Is het iemand die graag grenzen oprekt? Daar hoefje hem niet bij voorbaat op af te wij zen, maar dan weet je wel waar de mogelijke gevaren zitten en kun je dat beter in de gaten houden." Blijft de vraag of organisaties anno nu vaker ontsporen dan vroeger. Volgens Mulder en De Vuijst ko men vooral meer zaken boven wa ter, maar zijn verziekte organisa ties van alle tijden. „Ik heb niet de illusie dat de per soonlijkheid van mensen in de loop der eeuwen veel is veran derd", zegt De Vuijst. Hoogleraar organisatie kunde Weggeman is er nog niet zo zeker van. „Het zal best zijn dat het vroeger ook gebeurde. Maar toen waren er toch echt niet van die enorme instel lingen als nu. Een hoofd van een kleinere school zou zich echt niet kunnen permitteren wat nu bij Amarantis is gebeurd."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 10