Provincie snijdt minder diep Wachten op transport VN: Anticonceptie is mensenrecht Limburgers boos op Sinterklaasjournaal UITGIDS FZC Fusiepartners Scoop en Zeeuwse Bibliotheek moeten twee miljoen euro bezuinigen door Ondine van der Vleuten en Marcel Modde MIDDELBURG - Bij de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop verdwijnen volgend jaar enkele tientallen ba nen. Gedwongen ontslagen zijn vooralsnog niet aan de orde. Het personeel is gisteren geïnfor meerd over de situatie, die het ge volg is van opgelegde bezuinigin gen door de provincie. Bij het on derzoeksinstituut Scoop verdwij nen zo'n 16 formatieplaatsen, of wel 20 medewerkers. De Zeeuwse Bibliotheek moet ongeveer 17 for matieplaatsen inleveren, wat daar neerkomt op 20 tot 25 medewer kers. In 2014 moet deze bezuini gingsdoelstelling zijn gehaald, al dus Scoop-directeur Dick van den Bout. Zowel Van den Bout als inte rim-directeur Herma Hofmeijer van de Zeeuwse Bibliotheek geeft aan dat personeelsreductie via na tuurlijk verloop niet genoeg ople vert. Ze gaan er evenwel van uit dat gedwongen ontslagen met vrij willig vertrek en bemiddeling naar een andere baan vooralsnog kan worden voorkomen. Van den Bout hamert in dat verband op het be lang van een goed sociaal plan. Handiger naar meer nieuws 13 FZC „We zullen nadrukkelijk ook een beroep doen op de provincie om haar verantwoordelijkheid daarin te nemen. Anders wordt het moei lijk." Een 'meevaller' voor bibliotheek en Scoop is wel dat de aanvanke lijk aangekondigde gezamenlijke bezuiniging van 3,2 miljoen euro is teruggebracht tot 2 miljoen. Ook andere instellingen zoals ZMf, Ellen Pieters als Shirley Valentine Zeeuws Museum, Sport Zeeland, Terra Maris en de stichting Cultu reel Erfgoed Zeeland worden min der zwaar getroffen dan eerder was voorzien, aldus het aangepas te voorstel dat het dagelijks provin ciebestuur woensdag aan Provin ciale Staten stuurde. De formele besluitvorming valt 14 december. pagina 2 en 3: bezuiniging met traan en milde lach; commentaar mirrmtir-rnmiinm^1iiiimiiiiiiii -ioiinnmi ii||||inn|lilninimlii.iin.i.(....-....i..^~rr-r--. SLUISKIL - De boormachine voor de Sluiskiltunnel is per schip gearriveerd in de Kanaalzone. De kleine 150 onderdelen werden bij de vestiging van Mammoet aan de Autrichehaven op de Axelse Vlakte op de wal gehesen en worden de komende weken over de weg naar het bouwterrein getransporteerd. De groot ste onderdelen, waaronder het twaalf meter brede, kleu rige snijrad, worden 's nachts vervoerd. De montage van de machine vergt ruim een maand. Daarna wordt proefgedraaid. Na de doop gaat de machine eind januari aan het werk. foto Camile Schelstraete GENÈVE - Toegang tot anticoncep tie is een universeel mensenrecht dat de levens van vrouwen en kin deren in arme landen drastisch zou kunnen verbeteren. Dat staat in het jaarlijkse rapport van het Be volkingsfonds van de Verenigde Naties. Het is voor het eerst dat het Bevolkingsfonds gezinsplan ning expliciet omschrijft als een mensenrecht. Abortus provocatus valt niet onder de vormen van ge zinsplanning waar het fonds in zijn rapport naar verwijst. MAASTRICHT - Nogal wat Limbur gers zijn niet te spreken over het Sinterklaasjournaal. Ze zijn boos om het nep-accent waarmee de 'Hollandse koekenbakkers' Lim burg te kijk zouden zetten, zo blijkt uit reacties op Facebook en Twitter. Bij de regionale omroep Li kwamen in een halve dag tijd meer dan honderd reacties bin nen. De omroep NTR vindt dat er genoeg echte Limburgers in het journaal zitten. Sinterklaas meert zaterdag op tv aan in Roermond. DESTELLING Bezuinigingen op bibliotheek en Scoop kunnen niet Reageeroppzc.nl UW MENING 385 reacties Ik ben blij met het nieuwe regeerakkoord eens oneens De laatste vier dagen Gemeente Middelburg en sponsors bedankt!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1