Ongemakken door wegwerken bij Hulst i8| zeeland Cadzand krijgt er 27 woningen bij Licht gaat uit voor Youp in Ledeltheater Veel werk verzet almanak Centjes Fotoclub Dow houdt jaarlijkse foto-expositie donderdag 1 november 2012 De werkzaamheden aan de westzijde van Hulst bestaan uit het afvoeren van 15.000 m3 meter grond, opbrengen van 25.000 m3 zand, aanbrengen van 13.500 ton asfalt, leggen van 3 kilometer betonban- den en aanbrengen van 13 kilometer lengtemarkering. door Martijn de Koning CADZAND - De bouw van tien ap partementen op de plek van de voormalige landbouwschuur van Kools in Cadzand-Dorp begint ko mend voorjaar. Om het apparte mentencomplex heen worden ver volgens zeventien vrije kavels bouwrijp gemaakt. Dat zegt Wim van Akker van Van Akker Make laars, die de woningen en kavels verkoopt. De markante, L-vormige schuur op de hoek van de Badhuis- en Koolsweg verdween een aantal ja ren geleden. De vorm van de schuur komt herkenbaar terug in het appartementengebouw. De tien appartementen worden waar schijnlijk allemaal als tweede wo ning verkocht, vertelt Van Akker. Dat is tegen het zere been van de lokale dorpsraad en een deel van de Sluise gemeenteraad. Die zien liever permanente bewoners naar het dorp komen. „Ik ook", ver klaart Van Akker. „Maar ik leg al ruim een jaar deze optie voor aan potentiële kopers, en er is geen en kele interesse. Terwijl ik wel acht gegadigden heb die een apparte ment als tweede woning willen ko pen." Voor de vrije kavels (vijf aan de Badhuisweg en zeven aan de Koolsweg) is wél veel belangstel ling van permanente bewoners, vertelt de makelaar. „Voor tien er van is concrete interesse. Het gaat om bijna allemaal jonge mensen OOSTBURC - Met de techniek in het Oostburgse Ledeltheater is niets mis. Dat de artiest dinsdag avond ineens in het donker stond en de podiumspotjes het niet meer deden, lag aan een losgescho ten kabeltje, verklaarde program masamensteller John Bolsius na af loop van de voorstelling. Is het natuurlijk wel pech dat de optredende artiest net Youp van 't Hek is. Die nam de zenuwachtig heen en weer lopende technici op de hak en gebruikte vervolgens het uitvallen van het licht als 'run- nig gag' door zijn show Wigwam. Van 't Hek liet horen goed op de hoogte te zijn van de plaatselijke actualiteit en het lokale nieuws. De regio hoeft zich er niet op voor te laten staan dat er geen files voor komen, omdat tractoren op de N6i voor minstens zoveel vertra- Hij is klein maar pienter, dat zesjari ge ventje uit Goes en staat bij een parkeerautomaat triomfantelijk te kijken. „Kijk mevrouw achter dit klepje lig gen soms centjes. Kijk maar." Hij doet het klepje van de parkeerauto maat open en vist er een een muntje van twee en een van vijf cent uit. „Die spaar ik", is zijn commentaar. uit de directe omgeving." Van Ak ker begrijpt het gebrek aan interes se wel. „De appartementen heb ben nauwelijks een eigen tuin. Wél een gezamenlijke, en mede daardoor is er sprake van een Vere niging van Eigenaren. Dat spreekt lang niet iedereen aan." De bouw van de schuur en de uit gave van de kavels zijn aan elkaar gekoppeld: de provincie eist dat eerst de schuur wordt gebouwd, terwijl de ontwikkelaar, Bax Vast goedontwikkeling, de uitgifte van de kavels nodig heeft om de schuur te financieren. „Daarom is de komst van de appartementen goed voor Cadzand, óók als er al leen tweede woningen komen", meent Van Akker. Dat zal best, reageert dorpsraad voorzitter Jan Voerman. „Maar het gaat er ons om dat de gemeente hier de eigen regels met voeten treedt. Er mogen nu eenmaal geen huizen als tweede woningen ver kocht worden in ons dorp. En als dat voor een particulier geldt, moet dat ook voor een ontwikke laar gelden. Leg dit maar eens uit aan mensen die géén toestem ming krijgen om een huis als twee de woning te verkopen." Een gemeentewoordvoerster bena drukt dat B en W van Sluis er nog vanuit gaat dat de woningen voor 'vast' te verkopen zijn. „Alleen als dat écht anders blijkt, vinden we het verdedigbaar om ze als tweede woningen te verkopen." ging zorgen. Als je echt niet meer weet wat je met je leven aan moet, kun je altijd nog aan fluitketelcur- ling gaan doen en het Ledeltheater mag dan opgeknapt zijn, als Van 't Hek de zaal ziet denkt hij nog al tijd aan het 'oude pornozaaltje waar vierhonderd Belgen zich tege lijk afrukken'. Bij de ontvangst van een forse ruiker tijdens het ovationele slotapplaus - 'hoewel hij wel iets minder grof in de mond mag zijn' - kon de cabare tier het niet laten op te merken dat het theater het geld voor de bos bloemen beter in de techniek had kunnen steken. Bolsius kon er na afloop wel om la chen. Hij benadrukte dat de sto ring een incident was en is blij dat 'zijn' theater - dankzij bijdragen van sponsor en de gemeente - aan de eisen des tijds is aangepast. Tip? redactie@pzc.nl „Maar dat geld is toch helemaal niet van jou", antwoordt de vrouw. Dat levert een kleine schrikreactie bij het mannetje op. Maar hij herpakt zich. „Die centjes zijn voor een goed doel", antwoordt hij opgelucht. „Welk goed doel dan?", wil de vrouw weten. „Voor Zwarte Piet. Om cadeautjes voor mij te kopen." De wegwerken aan de westzijde van Hulst zorgen voor ongemak voor het verkeer. De gemeente zet nu op drukke dagen verkeersregelaars in. door Eugène verstraeten Sinds de wegwerken aan de westzijde van Hulst zijn begonnen is het da gelijkse boodschappen doen er niet leuker op ge worden. De ontsluitingsweg van het Back-terrein, waar vier super markten zitten, is richting Absdaal- seweg afgesloten, zodat alle ver keer via het beruchte knooppunt het Scharnier zijn weg moet vin den. Dat betekent dat automobilis ten nogal eens moeten aanschui ven in de file. Dat kost veel tijd, al thans voor het gevoel. Want uit metingen van de gemeente blijkt dat automobilisten er gemiddeld drie tot vijf minuten over doen om vanaf het Back-terrein de Van der Maelstedeweg te bereiken. Dat valt dus objectief gezien best mee. Een ramp is het natuurlijk wel op zondagmiddag, als er nog eens een heel legioen Belgische bezoekers bij komt. Dan kun je als Hulste naar je boodschappen maar beter al in huis hebben. Met de feestmaanden voor de deur wordt het er niet beter op. De gemeente heeft daarom nu be sloten om op extreem drukke da gen verkeersregelaars in te zetten bij het Scharnier. Om de vaart er toch wat in te houden. Vandaag, op Allerheiligen, gebeurt dat voor het eerst. Dat is een vrije dag in België en de verwachting is dat de zuiderburen vandaag weer mas saal naar Hulst trekken. De supermarkten op het Back-ter rein hebben zich al beklaagd over de afsluiting van de ontsluitings weg. „Maar daar hebben we be wust voor gekozen in verband met de verkeersveiligheid voor de fiet sers en de doorstroming op de om leiding zelf', zegt projectleider Se- bastiaan Millenaar. De omleidin gen voeren de automobilisten deels over het bedrijventerrein Ho- geweg en deels over het terrein van het woonwarenhuis Morres. Volgens Millenaar functioneert dat goed en zijn daarover betrekkelijk weinig klachten. „Het omrijden is minimaal en de doorstroming is goed." De werkzaamheden omvatten de aanleg van twee zogenaamde tur borotondes op de N290 rondom Hulst. Dat zijn rotondes met twee rijstroken met een verhoogde mid- denbergscheiding. Deze rotondes kunnen veel verkeer verwerken. Omdat je voor het oprijden van de rotonde al een rijbaan moet kie zen zijn ze een stuk veiliger dan normale rotondes. De zuidelijke ro tonde moet straks vooral het ver keer van en naar Morres afwikke len. Ook is dit de uitrukroute voor de brandweer als straks de nieuwe kazerne klaar is. De noordelijke ro tonde zorgt voor een goede door stroming van het verkeer van en naar de binnenstad. De bestaande rotonde op de N258 bij Life 8c Gar den wordt vernieuwd. Onder de N290 komt ook een fiets- tunnel om de fietsers veilig te la ten oversteken. Er is ook gedacht aan de 'sociale veiligheid'. Mille naar: „Er komt goede verlichting en we proberen de tunnel zo kort en breed mogelijk te maken." Bekijk ook de video over de werkzaam heden op www.pzc.nl TERNEUZEN - Fotoclub Dow houdt komend weekend de jaarlijkse ex- tentoonstelling in het Dow PV Ontmoetingscentrum aan de Vlie gende Vaart in Terneuzen. In de grote zaal zijn bijna 100 werken, in kleur en zwart-wit, te zien. De on derwerpen variëren van land- schaps- en portretfotografie tot macrofotografie. In een van de klei nere ruimtes worden drie audiovi suele producties digitaal gepresen teerd. De openingstijden zijn vrij dag 2 november van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 3 november van 10.00 tot 18.00 uur en zondag 4 november van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Na de riolering wordt nu de fundering voor de nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Hogeweg aangebracht. foto Peter Nicolai de Rechtspraak Rechtbank Middelburg RECHTBANK MIDDELBURG Kousteensedijk 2 Bij beschikking van de kantonrechter te Terneuzen op 25 juli 2012 is bepaald dat de curatele over Mark Datthijn. geboren te Ooslburg op 12 maart 1985. nadat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, is opgeheven. De griffier van de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen. N. Soolsma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 62