Een toekomst door extra aandacht 22 Gilde katholieke vrouwen na 38 jaar opgeheven Bezwaar bij Raad van State tegen complex in Hulst Veel animo voor natuurwerkdag in Zeeland donderdag 1 november 2012 HOEK - Het Katholiek Vrouwengil de Zeeland wordt na 38 jaar opge heven. Het probleem is een gebrek aan leden. Daarom hebben be stuur en de overgebleven leden be sloten het gilde op te heffen. Dat gebeurt in een laatste vergade ring die dinsdag 13 november wordt gehouden in restaurant 'De Braakman' te Hoek. Daar wordt de finitief afscheid genomen van het KVG Zeeland. De vergadering begint met een openingswoord van vicevoorzitter M. Strik-van den Brande. Daarna is een viering van Woord en gebed met vicaris Paul Verbeek. Natuurlijk wordt er teruggekeken op 38 jaar KVG Zeeland en moet er een officieel besluit vallen om het gilde op te heffen. Na de lunch staat het optreden 'De zuinige Maria' door Rita Ver- eecke uit Destelgem op het pro gramma. De vergadering begint om 10.00 uur. HULST - Bewoners van de IJzeren- handstraat in Hulst zijn naar de Raad van State gestapt om de bouw tegen te houden van een woonzorgcomplex tegenover hun huis dat Woonstichting Hulst van de gemeente mag bouwen. Het complex krijgt 21 appartemen ten en kantoren op de benedenver dieping. Tien appartementen zijn bestemd voor psychiatrische cliën ten van Emergis. De bewoners ma ken er bezwaar tegen dat het ter rein van de voormalige kleuter school tegenover hun woning vol ledig mag worden volgebQUwd. Verder hebben de buurtbewoners er moeite mee dat de bouwhoogte van het gebouw dertien meter mag worden. De gemeente Hulst en de Woonstichting benadrukten het maatschappelijke belang van de appartementen voor Emergis. Het complex was een heet hang ijzer in de raad van Hulst. Uitspraak binnen twee weken. MIDDELBURG - Op 2i locaties in de provincie wordt zaterdag in de na tuur gewerkt op de jaarlijkse lande lijke natuurwerkdag. In heel Ne derland doen meer dan dertiendui zend mensen mee. Ze doen dat in samenwerking met de lokale na- tuurverenigingen. Volgens de organisatie kan ieder een meedoen en zijn geen speciale krachten nodig. Voorbeelden van activiteiten in Zeeland zijn bomen en struiken snoeien, wilgen knot ten of in een bloementuin wer ken. Sommige activiteiten zijn spe ciaal voor kinderen. In Zeeland hebben zich al aardig wat vrijwilli gers aangemeld. Op de website www.natuurwerkdag.nl kan de provincie Zeeland aangeklikt wor den. Daarop is te zien wat en waar er in Zeeland te doen is in het ka der van de natuurwerkdag. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden. Vorig jaar deden in Zeeland 912 vrijwilligers mee. OPDC Griffioen in Middelburg viert feest. De vmbo-school voor kinderen met leerproble men bestaat tien jaar en haar voorganger - De Toorenvliedt- school - heeft dertig jaar be staan. Op vrijdag 9 november is er een reünie. door Cornelleke Blok De wiskundeles is dinsdagmiddag nog niet begonnen of meester Eelke komt al ogen en oren te kort. Tien kinderen uit de zogehe ten structuurgroep vragen om zijn aandacht. „Meester, ik snapte de laatste som van het huiswerk niet", zegt de één. „Mag ik naar de wc?", vraagt de ander. „Ieee, hij raakt me aan", roept een jongen, die met een klasgenootje aan het klieren is. Maar Eelke laat zich niet kisten. Hij beantwoordt de vragen gedul dig en herstelt de rust in een mum van tijd. „Pak je boek, werkboek en schrift. Het is vandaag 30 okto ber, dit is het vijfde lesuur. We be ginnen nu met wiskunde." Kinderen die het op de Walcherse middelbare scholen - CSW, Neha- lennia en Scheldemond - niet red den, komen bij OPDC Griffioen te recht. Ze kunnen er alsnog hun vmbo-diploma halen. Structuur en aandacht, daar draait alles om op de school, legt directeur Pim van Kampen uit. „We hebben klei ne klassen en duidelijke regels. De lessen duren drie kwartier, kinde ren hebben nooit tussenuren en lessen vallen bijna nooit uit. Elke ochtend praten de mentoren stan daard een kwartier met hun klas. Ze vragen of de leerlingen hun spullen bij zich hebben en hoe het thuis gaat." Van Kampen die al 27 jaar op de school werkt, heeft het soort leer lingen in de klassen zien verande ren. „Vroeger kwamen hier ook kinderen naar toe die dyslectisch waren of rekenproblemen hadden. Van de vijftien leerlingen in de klas hadden er vijf gedragsproble men. Maar het onderwijs is totaal veranderd. Gewone middelbare scholen vangen zelf dyslectische kinderen op. Van de vijftien kinde ren in een groep hebben er hier ze ker twaalf flinke gedragsproble- men." Leerkrachten op het OPDC hebben een zware baan, weet Van Kampen. „Om hier te werken moet je heel idealistisch zijn. De kinderen hebben vaak een zwakke thuissituatie. Ze moeten heel veel leren. Soms zijn we blij als ze na twee maanden een broodtrommel meenemen." Aandacht is heel belangrijk. „Als kinderen hier op school komen, willen we er vooral voor zorgen dat ze zich veilig voelen. Want als kinderen zich niet op hun gemak voelen, hebben ze ook geen ruim te voor taal en rekensommen. We redeneren: alles wat in je het be gin investeert, krijg je later weer te rug." De oyerheid wil dat zoveel moge lijk leerlingen op gewone scholen lessen volgen. Of het OPDC in de toekomst in zijn huidige vorm kan blijven bestaan, is volgens Van Kampen daarom maar de vraag. „Maar extra begeleiding en aan dacht voor onze leerlingen: die blijft altijd nodig." ADRZ-cardioloog Cees Klazen: „Het contact met de patiënt is bijzonder be- cf langrijk. Een hartprobleem grijpt diep in." foto Mechteld Jansen Weinig mensen weten dat KPN 100% van zijn energiebehoefte haalt uit groene stroom, Het past in de opdracht die we onszelf hebben gegeven om in 2020 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn we elke dag druk bezig ons energieverbruik te verlagen. Ons netwerk en datacenters zuiniger te laten functioneren. En kritisch te kijken naar ons wagenpark. We zijn goed op weg, maar nog lang niet klaar. Het netwerk dat geeft om Nederland Ga naar facebook.com/kpn en doe mee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 60