Nieuwe jas voor Maria H OM laat aanklacht gedeeltelijk vallen i8l zeeland Geen dubbeltje op toeristentax Tholen Vrouwe in wordt een de Polder beachclub Piet van Westen Acties tijdens weekend van de kunstuitleen donderdag 1 november 2012 door Frank de Klerk DEN HAAG - Een jonge vrouw van in de twintig snikte toen zij het Haagse gerechtshof gisteren vertel de over het seksueel misbruik dat haar vanaf haar achtste ten deel zou zijn gevallen eind negentiger jaren in Goes. Het is een mon ster dat ik geen mens kan noe men. Hij zegt dat ik alles heb ver zonnen en toont geen enkele spijt." Maar haar tranen konden niet voorkomen dat het Openbaar Mi nisterie de ontuchtaanklacht tegen de 72-jarige vermoedelijke dader gisteren deels liet vallen. De ver dachte moest zich gisteren in ho ger beroep verantwoorden voor de ontucht met het toen jonge meis je, maar ook voor ontucht met haar destijds eveneens jonge zusje, en voor mishandeling van hun oudere zus, toen (21). Met die oudste zus had de destijds 57-jari- ge verdachte een relatie. De verdachte leerde zijn vriendin vijftien jaar geleden kennen in een Zeeuwse seksclub en verhuisde naar Goes toen hun relatie begon. Vanaf dat moment, in 1997, zou het misbruik van de jongere zusjes zijn begonnen en zijn doorgegaan tot in 2002, volgens de slachtoffers. De verdachte heeft de ontucht van meet af aan ontkend en stelde dat de zussen samenspanden om hem geld afhandig te maken. Maar hij wist de rechtbank in Middelburg daar in 2008 niet van te overtui gen en werd toen voor ontucht met de twee jongste zussen, en voor mishandeling van hun oude re zus, veroordeeld tot twee jaar cel. De tegenwoordig in Rotterdam wo nende verdachte was gisteren niet bij de behandeling van het beroep aanwezig omdat hij herstellende zou zijn van een operatie. Zijn ad vocaat Ed Manders vroeg het hof namens hem om vrijspraak. De hofaanklaagster zei de aan klacht deels te moeten laten vallen wegens gebrek aan bewijs. Zij acht te de mishandeling van de oudste zus bewezen en ook de ontucht met een van haar jongere zussen. Maar van de ontucht met het des tijds 8-jarige meisje moet verdach te nu inderdaad wegens onvol doende bewijs worden vrijgespro ken, in de visie van de aanklaag ster. Zij eiste nu een jaar cel. De voormalige vriendin van ver dachte, de oudste zus dus, kwam gisteren ook aan het woord. Ze zei dat ze zich schuldig voelt over het vermeende misbruik van haar jon gere zussen door de tientallen ja ren oudere verdachte in wie zij destijds juist een vaderfiguur zei te hebben gezocht: Ik had een schi zofrene moeder en deze man was begrijpend en lief". Het hof doet uitspraak op 14 no vember. THOLEN - De toeristenbelasting in Tholen gaat volgend jaar niet met een dubbeltje omhoog. Het verzet van recreatieondernemers tegen de voorgenomen verhoging tot 90 cent per overnachting, heeft het college van burgemeester en wet houders nog eens achter de oren doen krabben. Het dubbeltje wordt uit de begroting voor 2013 geschrapt. Het college wil opnieuw rond de tafel gaan zitten met recreatieon dernemers om tot een breed gedra- door Henk Postma VROUWENPOLDER - Restaurant Vrouwe in den Polder, dat sinds kort leeg staat, wordt Beach Club. Initiatiefnemer is de 21-jarige Ro bin de Visser uit Vrouwenpolder. Hij wil Beach Club Meer, zoals het horecabedrijf gaat heten, in februa ri openen; Afgelopen maanden tekende De Visser het contract voor de huur van het pand bij de Veerse Gat- dam voor vijf jaar, met mogelijk heid om het te verlengen tot het gebouw wijkt voor natuurbouw. Twee weken terug nog verklaarde voormalig uitbater Marco Doele- „We nemen niet het volledige subsidiebedrag in een keer op. Onderhoud komt regelmatig terug en er moeten nog behoorlijk wat werkzaamheden worden verricht zoals bijvoorbeeld het voegwerk. Werk aan een monumentale kerk is nooit klaar." De Mariakerk in Nisse staat volle dig in de steigers. Aan de bin nenkant wel te verstaan. Het pleisterwerk wordt compleet vervangen. Het kerkbestuur dubt nog, gezien de kosten, over de aanpak van het plafond. „Maar ja, de steigers staan er al." door Frank van Cooten gen oplossing te komen. De 'denk tank', waarin vertegenwoordigers van gemeente en recreatiesector zitting hebben, vond de verhoging acceptabel omdat die zou worden besteed aan verbetering van het toeristisch-recreatieve product. De golf van protesten maakte duide lijk dat het draagvlak smal en flin terdun was. Omdat overleg over een oplossing maanden gaat duren, is de verho ging voorlopig ook uit de meerja renbegroting geschrapt. man nog niet te weten wat hij met het gebouw aanmoest. Toch liepen al geruime tijd gesprekken over verhuur van het gebouw aan De Visser. Die groeide op in een fami lie die in Vrouwenpolder actief is in de horeca en recreatiesector. De Visser deed de afgelopen jaren ervaring op in diverse horecabe drijven. Hij wil er 'een leuke hippe tent' van maken waar je 'goed en gezellig' vlees, vis en streekgerech- ten kan eten. Hij mikt op een 'surfsfeertje' waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen. Af en toe wil hij ook bandjes laten op treden, zoals in het Vlissingse Pan- ta Rhei. et is ieder jaar weer een bont spektakel. De rommelmarkt bij de monumentale Mariakerk. Volwas sen mannen en vrouwen staan te trappelen van ongeduld achter het gespannen rode lint totdat de kerk klok één uur slaat. Dan stormt het gezelschap op de tentoongestelde spullen af. De opbrengst is zoals altijd voor het onderhoud van de kerk. „De rommelmarkt levert ieder jaar toch zo'n twaalfduizend euro op. We hebben een aardig spaarpotje gevormd. Dat komt nu goed uit", zegt kerkrentmeester Piet van Wes ten. Nisse is een dorp met een groot saamhorigheidsgevoel. Onderzoek toonde dat onlangs aan. Dat blijkt ook ieder jaar weer uit de rommel markt. Zo'n honderdzestig vrijwil ligers (zowat een derde van de vol wassen bevolking van Nisse) zet ten zich ieder jaar in voor de rom melmarkt en dus ook voor het be houd van de kerk. In 2010 is het dak van de kerk vol ledig vernieuwd. Dat gebeurde on der meer met geld uit een rijkspot je voor achterstallig onderhoud voor monumenten. Ook de provin cie gaf een subsidie. Toen het dak klaar was, bleek al snel dat ook de binnenkant van de kerk dringend aan onderhoud toe was. De pleisterlaag was jaren gele den over de beschilderde muren heen aangebracht. Daar kan dit spul niet tegen. Door vocht kwa men er scheuren in het pleister werk en vielen er stukken naar be neden. Actie was dus geboden. De renova tie van de binnenkant kost 140.000 euro. „Gelukkig is er door het Rijk een nieuwe zesjarige sub sidieregeling van kracht geworden. Bijzonder aan deze nieuwe rege ling is dat we nu ook de binnen kant mogen restaureren. Dat kwam dus goed uit. We hebben overigens niet het volledige bedrag opgenomen. De komende vier jaar staan nog behoorlijk wat werk zaamheden op de planning, zoals het voegwerk." De medewerkers van aanne mingsbedrijf Van de Lin de in Goes brengen een nieuwe speciale pleisterlaag aan. „Deze is vocht- en zout doorla tend zodat we geen vochtpro- bleem meer hebben in de kerk", zegt Van Westen. In Nisse wordt nauw samenge werkt met de buurgemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke. In beide gemeenten worden afwis selend diensten gehouden. Nisse deelt met de protestantse kerk van Hoedekenskerke sinds dit jaar een predikant. Gedurende de werkaamheden wordt iedere week in 's-Heer Abts- kerke gekerkt. Piet van Westen hoopt dat de renovatie eind de cember klaar is. „Daar zit echter een grote maar aan. Het stucwerk moet ook nog worden gesaust en dan moet het honderd procent „Bijzonder van deze sub sidieregeling is dat we ook de binnenkant kun nen restaureren." de Rechtspraak Rechtbank Middelburg RECHTBANK MIDDELBURG Kousteensedijk 2 Bij beschikking van de kantonrechter te Terneuzen op 25 juli 2012 is bepaald dal de curatele over Mark Datthijn, geboren te Oostburg op 12 maart 1985, nadat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, is opgeheven. De griffier van de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen, N. Soolsma droog zijn. Gezien de herfst, de re gen en de geringe ventilatiemoge- lijkheden is de planning nog een groot vraagteken. Kunstmatig dro gen kan niet vanwege kans op scheurvorming." Over de aanpak van het plafond dubt het kerkbestuur nog. Het pla fond van de kerk vertoont veel vochtkringen. Ooit is het hout van GOES - Zaterdag en zondag zijn er acties om mensen ertoe over te ha len lid te worden van de kunstuit leen. Het is dan het weekend van de kunstuileen. Wie lid wordt, mag twee maanden gratis lenen en krijgt een cadeau: een designknuf fel gemaakt door Kevin Caboor uit Breskens en zijn compagnon. Ca boor is vorig jaar afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. Wie al lid is van kunstuitleen krijgt dit weekeinde tien procent korting op de collectie. De uitleen is te vinden aan de Sin gelstraat 13 en is geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 56