sweetdeal binnenland 15 achter het stuur Straf voor jeugdige crimineel: stuaieplicht Nederlanders rekenen op afnemende welvaart Politiebonden zijn blij met erkenning PTSS Zeeland donderdag 1 november 2012 warenhuizen, maar ook in LaPlace restaurants langs de snelweg. En de Amerikaanse internetreus Ama zon komt eraan, zegt Van der Laan. Zelf nam AH in februari web shop bol.com over, het ligt voor de hand dat de afhaalpunten van AH ook de pakjes van Bol verspreiden. Door de afhaalmogelijkheid zal een nieuwe groep klanten op inter net boodschappen gaan doen, zegt Van der Laan. „Voor bezorging moet je thuis zijn tussen bepaalde uren en dat vinden veel mensen vervelend." Bovendien is het afha len gratis - bezorgen kost 4,95 euro - en hanteert AH geen minimaal bestelbedrag. Afhaalpunt Heemstede heeft zes laadplekken, maar er komt ook een kleine variant met twee plaat sen voor bij een supermarkt. De medewerkers op het hoofdkantoor in Zaandam zijn sinds april proef konijnen voor een afhaalpunt op kantoor. Al doende wil AH leren, wat werkt en wat niet. De Nederlandse klant, die altijd wel een supermarkt in de buurt heeft, is nu eenmaal heel an ders gewend dan bijvoorbeeld een Fransman die kilometers moet rij den naar een hypermarkt. door Joost de Poel DEN HAAG - Het is één onopval lend zinnetje in het regeerak koord: de rechter krijgt de moge lijkheid om jeugdige criminelen 'ter beschikking te stellen van het onderwijs'. Geen tbs dus, maar tbo. Het plan moet nog worden uitgewerkt. De bedenker, PvdA-Ka- merlid Ahmed Marcouch, is hoop vol „De rechter moet verplicht on derwijs als extra maatregel kun nen opleggen", zegt Marcouch die als agent en later Amsterdams stadsdeelvoorzitter te vaak zag hoe 'criminele jongeren die best een vak wilden leren', vervielen in oude gewoontes, doordat ze zon der de juiste opleiding nergens te recht konden. „De rechter weet van alles van een verdachte en moet kunnen inschat ten of zo'n individuele jongere naast een celstraf gebaat is bij een vorm van onderwijs. Het moet een aanbod zijn om écht een vak te leren waar vraag naar is. Ik weet zeker dat er veel jongeren zijn die zo'n maatregel zien als een kans." Tbo moet volgens Marcouch 'een AMSTERDAM - Een ruime meerder heid van de bevolking (61 procent) houdt de komende jaren rekening met een lager welvaartsniveau. Nog meer mensen (64 procent) vinden dat Nederlanders verwend zijn geraakt. „Ér is onder de bevolking een nieuw realisme ontstaan waarin in grijpende maatregelen mogelijk zijn", zegt Martijn Lampert van on derzoeksbureau Motivaction. „Mensen realiseren zich dat de tijd geest fundamenteel is veranderd." Het kabinet van PvdA en WD be gint onder sombere omstandighe den. Een gevoel van machteloos heid en bezorgdheid over de eco nomische situatie neemt al vanaf 2009 toe. Kwaadheid en bezorgd heid om de toekomst van de kinde ren scoren hoog op het lijstje van gevoelens, blijkt uit de Maatschap pelijke Barometer. Die is samenge steld uit steekproeven onder dui zend deelnemers uit een vast on- derzoekspanel van 70.000 mensen (15-70 jaar). Zij gaven de samenle ving in juli 2012 een rapportcijfer van 4,3. Het Amsterdamse onderzoeksbu reau heeft tegelijk met het aantre den van het tweede kabinet-Rut te de balans opgemaakt van de stem ming onder de Nederlanders. Uit deze Maatschappelijke Barometer blijkt dat de bezorgdheid onder de bevolking (60 procent) groot is, maar tevens een sterke hoop is op verandering (56 procent). foto Lex van Lieshout/ANP DEN HAAG - De politiebonden NPB en ACP zijn blij met de erkenning dat het post-traumatisch stress syn droom (PTSS) een beroepsgerela- teerde ziekte kan zijn. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: „Als een PTSS wordt opge lopen tijdens de uitoefening van de politiedienst, dan moet en wil ik daar samen met de korpsbeheer ders als werkgevers ook mijn ver antwoordelijkheid in nemen." Daarmee is volgens de bonden een lange strijd ten einde. „Al moe ten sommige korpschefs die bood schap nog wel even op zich laten inwerken", zegt Han Busker, voor zitter van de Nederlandse Politie bond (NPB). „In sommige korp sen hebben we nog steeds conflic ten over ziekte door PTSS." Korpschefs hebben de afgelopen ja ren zeer afhoudend gereageerd op PTSS als beroepsziekte. Agenten die ziek werden na een schietpar tij, een gruwelijk ongeluk of een vechtpartij, vonden zelden gehoor bij hun werkgever. Dat leidde tot arbeidsconflicten en langdurige ziekmeldingen, aldus de bonden. HARLINGEN Minder zeehonden in Waddenzee Het aantal zeehonden in het Neder landse deel van de Waddenzee is in vergelijking met vorig jaar afge nomen met ongeveer 12 procent. In 2011 werden er nog 7400 geteld, nu zijn dat er 6529, zegt een woord voerder van onderzoeksinstituut Imares. Wel nam het aantal grijze zeehon den (de kegelrobben) rap toe tot 3059. Dat is 28 procent meer dan een jaar eerder. DEN HAAG Rutte belooft niets over beëdigen kabinet Formateur Mark Rutte zegde giste ren nog niet toe dat de beëdiging van het nieuwe kabinet in het openbaar geschiedt, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer eerder heeft geëist Hij moet als for mateur hierover nog in de slag met koningin Beatrix. Naar verluidt voelt zij er niet voor haar paleis open te stellen voor zo'n media spektakel. AMSTERDAM Vier ziekenhuizen beste volgens Elsevier Vier ziekenhuizen krijgen de hoog ste score op het gebied van veilig heid, effectieve medische zorg en patiëntgerichtheid in de jaarlijkse ranglijst van tijdschrift Elsevier: het Flevoziekenhuis in Almere, Zie kenhuis Rijnstate in Arnhem, Zie kenhuis Sint Jansdal in Harderwijk en de MC Groep in Lelystad. Rijn state en Sint Jansdal stonden vorig jaar ook al bovenaan. Onderaan de lijst staan onder meer het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirlcs- land en het VU medisch centrum. redelijke termijn beslaan'. In de praktijk kan het straks voorkomen dat criminelen hun celstraf erop hebben zitten, maar gevangen blij ven omdat ze nog niet aan hun studieplichten hebben voldaan. Marcouch vindt niet dat tbo op ba sis van vrijwilligheid moet worden opgelegd, al begrijpt de PvdA'er dat het juridisch onmogelijk zal zijn van een veroordeelde bijvoor beeld een diploma te eisen. En wie stelt vast dat een delin quent voldoende onderwijs heeft genoten? „In de gevangenis wordt zo'n jongere bij zijn studie bege leid. Zo'n begeleider kan inschat ten: 'nu is die jongen er klaar voor'. Hij kan een jongere ook refe renties meegeven. Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt." Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar reclassering, vindt het idee 'interessant' en 'helemaal niet zo gek', al zal alles afhangen van de uitwerking. „De vraag is of je er een speciale maatregel van moet maken. Bij een straf kunnen nu al bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Dan kan je ook onder wijs verplichten." ie alleen Volg Sweetdeal op Twitter en Facebook 3 @SWEETDEALZEELND Deze deal k www.sw f /SWEETDEAL.ZEELAND ucal VAN öfc DAG Compleet genieten tijdens een bijzondere High Wine bij Grandcafe De Fiets in Zoutelande! Ontvangst met Prosecco, drink heerlijke wijn en geniet van de lekkerste koude warme tapas.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 5