Leerkracht verdient nog steeds te weinig 41 binnenland Boodschappen doen van Altijd korting op stipreizen.nl Kamer eist van Schultz behoud Beneluxtrein donderdag 1 november 2012 DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het nieuwe kabinet alles in het werk stelt opdat er ook na 8 de cember intercitytreinen naar Bel gië rijden die in Brabant stoppen. Een motie van die strekking van WD en PvdA is gisteren in Den Haag aangenomen. Nu rijdt er tus sen Amsterdam en Brussel nog een keer per uur een trein die in Roosendaal stopt. Maar deze zoge heten Beneluxtrein verdwijnt 9 de cember uit de dienstregeling. Brabanders, zo was het idee, zou den vanaf die datum gebruik kun nen maken van de hogesnelheidst rein Fyra tussen Breda en Antwer pen. Maar door onenigheid met de Belgen rijdt die nog niet. De Fy ra gaat vanaf 9 december wel rij den tussen Amsterdam en Brussel, maar stopt niet in Breda. Verkeersminister Melanie Schultz wil nu gaan proberen om de beide exploitanten van de Fyra, De Bel gische NMBS en het Nederlandse NS Hispeed, zover te krijgen dat de Fyra op dit traject toch in Bre da gaat stoppen. Onduidelijk is nog of NS Hispeed en de NMBS daartoe bereid zijn. Klanten kunnen bij Pick Up Point de boodschappen ophalen. door jan Trommelen Op een bedrijfsterrein in Heemstede zit het eer ste AH Pick Up Point. Raampje open bij de zuil, toets het bestelnummer in en de computer vertelt op welke laad- plek de klant wordt verwacht. Doorrijden en parkeren onder het afdak, een medewerker komt met zijn steekwagen, trekt de achter klep open, zet de krat achterin en stopt er nog wat zakken bij uit zijn koelbox. Dan geeft hij de pinauto maat aan, contant betalen kan niet. Slechts enkele minuten duurt het hele proces. Tweeverdieners met kinderen en andere drukke mensen zijn blij als ze niet meer de hele winkel door hoeven, zegt AH. Met name de gro te wekelijkse boodschappentrip kost hen veel tijd. Daarom de af- haalpunten: bestel de boodschap pen online en maak onderweg van het werk naar huis een tussenstop van een paar minuutjes. De tijd is rijp om de klant meer mogelijkheden te geven voor zijn boodschappen, aldus directeur San- der van der Laan. „Als wij het niet doen, dan doet een ander het wel." Zo laat V8cD pakjes afhalen in de Afspraken over salarisverhoging worden niet nagekomen door Annemieke Kooper DEN HAAG - Veel leraren in het ba- sis- en voortgezet onderwijs zijn niet meer gaan verdienen. Dit is in strijd met de afspraken. Vooral juf fen en meesters op basisscholen groeien niet snel genoeg door naar een hogere salarisschaal. Dat blijkt uit berekeningen van de Algeme ne Onderwijsbond (AOb). Sociale partners en de minister van Onderwijs hebben afgespro ken dat docenten wat betreft hun salaris sneller carrière moeten kun nen maken. Dat moet het vak aan trekkelijker maken en het tekort aan leerkrachten helpen oplossen. Volgens AOb-voorzitter Walter Dresscher zijn onderwijzers dub bel de klos omdat zij ook op de zo genoemde nullijn zijn gezet waar door hun salaris niet wordt gecorri geerd voor inflatie. De overheid moet ingrijpen, vindt hij, om te voorkomen dat er vanaf 2015 weer te weinig leraren zijn. 40 procent van de leraren in het basisonderwijs moet in 2014 inge deeld zijn in de tweede salaris schaal (tussen de 2374 en 3597 eu ro per maand). Dat betekent dat dit jaar ongeveer een kwart van de leraren al een dergelijk salaris moet krijgen. De meest recente cij fers van het ministerie van Onder wijs van maart van dit jaar wijzen uit dat dat nu nog maar voor 14 procent geldt. Ongeveer 1 procent zou in de hoogste, de derde, salaris schaal moeten zitten, maar in wer kelijkheid gaat het nog maar om 0,1 procent. De verschillen tussen de instellingen zijn groot, stelt de bond. Volgens Dresscher is dat 'een beetje vreemd' omdat scho len van de overheid extra geld krij gen voor het uitbetalen van hoge re salarissen. Het extra geld mogen ze niet aan andere zaken uitgeven. De beloning van leerkrachten in het middelbaar onderwijs loopt minder uit de pas. Volgens Dres scher zijn middelbare scholen eer der geneigd om salarissen te verho gen omdat er zij meer moeite heb ben geschikte docenten te vinden. dai„ vi ictcdc Brocacef levert TO©S PALIL kusters weera||epi||en ZORGPREMIE INKOMENSAFHANKELIJK WIJ SAAM ER BUS OOK M1MSTEMS 5000 EURCf OP ACHTERUIT, ANBERS 21JM WE EMORME SUKKELS VOOR ROBERICK EM ELSBETH.'.' MAARSSEN - Brocacef Groothandel blijft toch alle geneesmiddelen leve ren aan apotheken. Het bedrijf zei in september vanaf november te zullen stoppen met de distributie van zo'n 1000 geneesmiddelen, om dat dat bedrijfseconomisch niet meer verantwoord zou zijn. Maar Brocacef komt daar op terug, omdat er inmiddels 'constructief overleg' met enkele grote zorgverze keraars is over een nieuw verdien- model voor de farmaceutische groothandel. „Wij hebben goede hoop op een oplossing. Wij heb ben ons voornemen om de leverin gen stop te zetten dan ook opge schort", stelt directievoorzitter Frank Grosse-Natrop. korting bij ~*'sterren hotei,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 4