Allemaal gebiologeerd ItflflilllH door de aftakeling? IIWIIIMIII uit 5 Miller maakt muziek op doctoraal niveau donderdag 1 november 2012 www.pzc.nl Willem Nijssen blikt elke week vooruit - en terug - op bijzondere toneelvoorstellingen in het Zeeuwse podiumaanbod. Ik weet het wel, ik moet niet zeuren. En van mijn hoofdre dacteur mag ik het waar schijnlijk ook niet En toch blijft het knagen: in de maand no vember kan ik met moeite één be lovende toneelvoorstelling op Zeeuws grondgebied bij elkaar sprokkelen. Toen werd ik opeens benieuwd of dat elders ook het geval is. Wat kan mijn broer in Hoorn gaan be kijken? Mijn zwager in Sittard? En zo nog een paar willekeurige plaat sen die misschien wel een beetje op Middelburg lijken: middel groot, op enige afstand van cen trumsteden als Amersfoort, Arn hem of Breda. Het is overal niet zo geweldig, dat blijkt. Ik noem de plaatsen die ik vluchtig onderzocht, met het aan tal toneelvoorstellingen in novem ber, met tussen haakjes het aantal 'topVoorstellingen. Daaronder ver sta ik voor het gemak de voorstel lingen van klassiek of modern re pertoire, gespeeld door professio nele gezelschappen. Goed of slecht, dat is nu even niet aan de orde. Het onwetenschappelijke re sultaat: Hoorn 7 (2), Sittard 3 (0), Leeuwarden 5 (2), Oss 3 (1), Zut- phen 4 (1) en Gouda 3 (1). En dan, wat is eigenlijk veel of wei nig. Zou ik niet beter een paar maanden teren op één mooie voor stelling dan er 8 middelmatige per maand te verslinden? Vorige week bijvoorbeeld Sprake loos op de planken gezien. Eigenlijk niet eens een toneelvoorstelling te noemen, want Tom Lanoye 'leest' er voor uit zijn prachtige roman Sprakeloos, over de onterende laat ste afasie-maanden van zijn moe der en over alles wat er daarvoor (en zelfs nog tijdens) zo bijzonder was aan haar. 'Leest' tussen aanha lingstekens, omdat hij grote delen van de tekst uit het hoofd kent en er zo toch een doorleefde 'voorstel ling' van maakt. Heel erg de moei te waard, ik denk er nog dagelijks aan terug. De Vlaamse tournee is alweer afgerond, Nederland moet wachten tot maart 2013. Maar dan zou u hem toch eigenlijk wel moe ten gaan zien! De belovende voorstelling op Zeeuwse bodem, dat is Coupure. Op 22 november gaat de voorstel ling in Zierikzee in première. Eer der was hij te zien in het Nazomer- festival van 2002. Wat in de ogen van de wereld maar een mini-dra- ma is, is voor de betrokkenen meestal een heel groot drama. Daarover gaat Coupure, met de per soonlijke herinnering van twee be trokkenen aan de ramp van '53. Er is zelfs geen sterke tekst voor no dig om de tragiek intens voelbaar te maken. Destijds op de open vlakte bij Zonnemaire, nu in de schouwburg. Ik ben benieuwd of dat nog enig verschil maakt. U hoort er ongetwijfeld meer over. Eerder die maand, op 8 november, komt theatergroep Suburbia met U bent mijn moeder naar de Schouwburg Middelburg. Ook al een herneming, van de legendari sche voorstelling van Joop Admi raal uit 1981. Opnieuw over het proces van aftakeling van een moe der. Destijds geprezen om zijn ge voelige en toch humoristische eer lijkheid. Nooit meer overtroffen, en daar schuilt een deel van mijn twijfel. Een ander deel zit in de be werking. Regisseur Albert Lubbers bewerkte de tekst tot een moeder - dochter verhaal. Ik ben voorzich tig argwanend. Marie Christine de Both speelt zowel de moeder- als de dochterrol. Een aanvulling, een verrassende ontdekking eigenlijk. Ik noemde eerder al het stuk Familie van Ma ria Goos. Alsof de duivel er mee speelt (of alsof wij er door gebiolo geerd zijn), gaat ook dit stuk over teloorgang. Een moeder heeft kan ker. Er resten haar nog enkele maanden. De familie organiseert een reünie. En daar komt heel wat oud zeer bij naar boven. Scherp-komische observatie van het klein-menselijke. Het verras sende is, dat niet alleen het Middel burgs Theater dit speelt (nog elke zaterdag t/m 15 december), maar ook Toneelgroep Terneuzen. In Porgy en Bess, van 20 tot 25 no vember. Ik ga beide amateurvoor stellingen eens bekijken. Za. 3 nov., 'Familie', Minitheater, Middelburg, 20.30 uur. Do. 8 nov., 'U bent mijn moeder1, Schouwburg, Middelburg, 20.00 uur. Dit is niet zomaar van hoge klasse, maar muziek op doctoraal niveau", zegt muziekliefhebber Peter van de Klooster over het concert dat basgi- rarist Marcus Miller zaterdagavond geeft in het Dorpshuis in Renesse. Van de Klooster is internationaal salesmanager voor een Duits be drijf Als vrijwilliger verzorgt hij bij Radio Schouwen-Duiveland wekelijks het magazine-program ma 'De Vrijdag'. De eindtune daar van is al twee jaar lang de intro van de cd Life and More van Mar cus Miller. Als hij deze wereldbe roemde musicus nou even zou kunnen interviewen voor zijn ra dioprogramma zou dat wel een ge denkwaardige mijlpaal voor hem zijn. Muziek is altijd een hobby ge weest voor Van de Klooster. „Ik speelde vroeger wel in bandjes, maar dat mocht geen naam heb- bemn", relativeert hij zelf Zijn lief de voor en kennis van jazz gerela teerde muziek dateert uit de perio de dat hij vaak optrok met vrien den in de muziekscene. De klik met Miller ontstond spontaan toen hij voor het eerst het num mer Run for Cover hoorde. Dat 'staat op het album Straight to the, heart (1984) dat Miller samen met onder meer David Samborn maak te. „Moet je eens luisteren naar dat begin. Wat Miller daar doet óp gi taar, dat ontroerde me gewoon. Sindsdien ben ik hem altijd blij ven volgen." Van de Klooster waar deert Miller niet alleen als bassist, die overigens ook contrabas, saxo foon, klarinet en toetsen bespeelt, maar ook als componist en produ cer. „Hij heeft met vele gróte muzi kanten samengewerkt. Met Miles Davis bijvoorbeeld in de jaren '80 toen die net uit de gevangenis kwam en er weer bovenop gehol pen moest worden. Miller is pas vanaf 1990 zijn eigen projecten ge start",memoreert Van de Klooster. Hij uit zijn waardering voor het al bum TuTu Revisited, waarin Miller zijn eigen oudere composities aan past aan de huidige tijd. Millèr brengt zijn eigen vaste bandleden mee. Dat maakt het optreden in het dorpshuis Renesse helemaal tot een uniek 'huiskameroncert', vindt Peter van de Klooster. Zaterdag 3 november, Renesse, Dorpshuis, 21.00 uur foto Mathieu Zazzo Marie-Christine de Both in 'U bent mijn moeder' van Theatergroep Suburbia. foto Claudia Kamergorodski

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 37