40/50 ton 'Het Ierse water is weer gesloten' zeeland 13 D66 wil opheldering kabinet over krimpgebieden Postzegels met Blof uitgegeven donderdag 1 november 2012 'Vroeger lieten ze een rat enkele mossels van een Commentaar partij opeten en wachtten drie dagen. Werd die mosselen von Prins Dingemanse is nje(. rfan za(- f,ej- mj gQe(j met mossel' teruggetrokken uit de handel. iVi. OSSCIVC-1 Mosselhandelaar johan Murre Met voedselveilig heid kun je geen ri sico's nemen. Daar om is het begrijpe lijk dat de Voedsel- en Warenau toriteit Prins Dingemanse streng aanpakt. Dat het Zeeuwse mosselbedrijf reageert als door een wesp ge stoken, is even goed te begrij pen. Want het economische be lang is groot. Het vermarkten van een natuurproduct als de Zeeuwse Mossel luistert zeer nauw. Daar kun je de verden king van de levering van een ziekmakende partij schelpdie ren niet bij hebben. Het is jammer dat de voedselau- toriteit de medewerking van Prins Dingemanse heeft moe ten afdwingen. Een bedrijf in de voedselketen kan in dit soort situaties maar beter met een alle gevraagde informatie leveren en alle denkbare voor zorgsmaatregelen nemen. Inclusief het terughalen van partijen verkochte mosselen. Dat is pijnlijk, maar uiteinde lijk is zorgvuldigheid een pri ma reclame. Erik Seys en Hilde Martens uit België aan tafel bij de Viskeete in Yerseke: „We hebben van het nieuws van de mossel uit Ierland gehoord. Maar dit zijn ech te Zeeuwse mossels. Dat hebben we wel eventjes gevraagd en echt, ze zijn heerlijk." foto's Willem Mieras door Edith Ramakers Ik lach wel, maar dit is natuur lijk desastreus voor onze sec tor", zegt mosselhandelaar Jaap van Stee uit Yerseke. „Ik begrijp het ook niet zo goed. De mossels worden drie keer bemon sterd. Eerlijk gezegd denk ik dat er met de keuring door de veterinaire dienst in Ierland iets mis is ge gaan." Johan Murre, ook Yersekse mossel handelaar, denkt het ook. „Daar is het fout gegaan. Dat water, waar ik ook mossels vang, heet Castlemai- ne Harbour. Dat is zes weken geslo ten geweest en niet zolang geleden weer opengegaan, omdat de giftige stof van de alg eruit zou zijn", zegt Murre. Hij besloot toen ook om een aan tal big bags met mosselen te ko pen, nam monsters ervan en liet de zeevruchten zoals altijd contro leren bij het laboratorium SGS in Antwerpen. Twee weken geleden kreeg Murre een telefoontje van een klant. „Ze hadden een feestje gehad met honderd mensen en een aantal was ziek geworden. Hij vermoedde dat het door de mosse len kwam. Maar er was natuurlijk veel meer gegeten tijdens dat feest je. De volgende dag at een van de gasten nog een keer mosselen van Murre. „Als een soort proef op de som. Die man werd niet ziek. Maar toch vertrouwde ik het niet en heb geen mossels meer uit Ier land laten komen. Maar wel uit de Waddenzee en de bij Duitsland." Het water bij Castlemaine Har bour 'is nu net weer gesloten voor mosselvissers'. „Vanwege dit gedoe rond PD (Prins 8c Dingemanse)." Dat er weieens besmette mossels in een partij komen, kan niet wor den uitgesloten, zeggen de hande laren. „Je kunt er diarree van krij gen, gaat er niet van dood. Je loopt geen salmonella-infectie op, zoals laatst weer gebeurde na het eten van gerookte zalm van Foppen." Ondanks scherp monitoren en mo derne onderzoekstechnieken kan er toch een partij slechte mossels aan wal komen. Van Stee: „Ik weet het niet hoor. Het kan natuurlijk altijd nog dat de oude mensen in dat Belgisch verzorgingshuis een buikgriep had den. Ouderen zijn kwetsbaar." „Vroeger", vult Murre aan, „lieten ze een rat mossels van een partij opeten en wachtten drie dagen. Werd die niet ziek, dan zat het wel goed met de mossel." door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - D66 in de Tweede Ka mer wil van het nieuwe kabinet weten wat het gaat doen voor on derwijs in krimpgebieden. „In het regeerakkoord staat dat er aan dacht voor is. Maar wat dat bete kent, staat er niet in", zegt het kers verse Kamerlid Paul van Meenen. Hoe moet het bijvoorbeeld in Zee land, zuid-Limburg en noord-Gro- ningen verder met dorpsschool tjes, terwijl het aantal kinderen daalt? In het regeerakkoord geven WD en PvdA slechts summier antwoord: alle vormen van samen werking moeten mogelijk zijn. De fiisietoets noch levensbeschou wing mag daarbij in de weg staan. Van Meenen vindt dat de krimpge bieden er bekaaid vanaf komen. Zeker als wordt gekeken naar de problemen waarmee het onder wijs wordt geconfronteerd. „Als dorpsschooltjes te klein worden, moeten er grotere scholen van worden gemaakt. Maar als je basis scholen op een bepaalde plek con centreert, moeten kinderen er wel naartoe gebracht kunnen worden. Haagse regels belemmeren teveel om daarvoor creatieve oplossingen te bedenken." Maar de problemen van krimp ra ken niet alleen het basisonderwijs. Het dalend aantal leerlingen zet ook het Zeeuws Regionaal Oplei dingscentrum Scalda financieel on der druk. Iedere leerling minder kost de Zeeuwse school voor mid delbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie zon 5000 euro. Aan bezuinigingen op ar beidsplaatsen ('de flexibele schil') en de huisvesting valt daarom de komende jaren niet te ontkomen. Van Meenen vindt dat Den Haag moet bijspringen in krimpregio's. „De minister moet ook in krimpre gio's garanderen dat er voldoende opleidingen zijn. In het mbo mo gen reisafstand en reistijd groter zijn dan in het basisonderwijs." Van Meenen vraagt vandaag een brief aan het nieuwe kabinet. AMSTERDAM - Ter ere van het 20-ja- rig bestaan van Blof geeft PostNL een speciaal postzegelboekje uit De bandleden hebben in Ziggo Do- me in Amsterdam, het eerste exemplaar van dit boekje gekre gen. Centraal in het postzegelboekje staan de tien albums die Blof in middels heeft uitgegeven, waaron der Blauwe Ruis, Umoja en Alles Blijft Anders. Daarnaast bevat het boekje postzegels met foto's van de bandleden, gemaakt door An ton Corbijn. Ook is fotomateriaal van Stefan Schipper gebruikt. Het boekje bevat in totaal vijftien postzegels en is verkrijgbaar voor 9,95, onder meer via www.post- nl.nl/blof en in Ziggo Dome tij dens het concert aanstaande zater dag. De geldigheid van de postze gels is onbepaald. Van de op brengst gaat 20 procent naar het Umoja Fonds van Blof. Het fonds richt zich op steun aan energie- en waterprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. BIJ NADER ESEU!mmI In het artikel over de Open-Hui- zen-dag van Pleegzorg Nederland, dinsdag in deze krant, is een fout ge slopen. Het adres van het pleeggezin in Axel is Aendijkestraat 9, 4571 TD Axel. Van 14.00 tot 17.00 uur kun nen mensen hier hun licht opsteken in het kader van de actie 'Ontdek de pleegouder in je buurt'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 3