Wallen Hulst worden scherprechter 5 2 61 sport inschrijving Halve van Renesse Zwegers en Aardenburg uit elkaar en Run into the Sea geopend 03 donderdag 1 november 2012 swb door René van Stee HULST - Het duurt nog bijna zes maanden voordat de vijfde Mara thon Zeeuws-Vlaanderen in Ter- neuzen van start gaat. Tijd genoeg om nog op de lauweren te rusten, lijkt het. Niets is minder waar, want vandaag begint de inschrij ving voor de eerste lustrumeditie. „Dan begint het weer echt. Achter de schermen is er natuurlijk al het nodige gebeurd, maar de nieuwe inschrijving maakt alles weer tast baar. Alles wat op papier staat, komt bij wijze van spreken weer tot leven", zegt de nieuwe voorzit ter Arnold Boonman van het orga nisatiecomité. De Hulstenaar, voor dien verantwoordelijk voor het parkoers alsmede de veiligheid van de deelnemers, is de opvolger van de teruggetreden Marlon Roels. Hij beseft dat hem een enor me klus ligt te wachten. Echtgeno te Elly steunt hem daarbij onvoor waardelijk, al zal Boonman het 'an ders doen' dan Roels. „Marlon was er bij wijze van spre ken 24 uur per dag mee bezig. Dat ben ik niet van plan. Ik ben daar toe ook niet in staat. Het hoeft vol gens mij ook niet meer. Onder Marions leiding is in korte tijd een prima organisatie neergezet met werkgroepen die exact weten waar ze mee bezig zijn. Op die voet gaan we verder." In vier jaar tijd heeft de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, met een par koers van Hulst naar Terneuzen langs veel natuurschoon én de suc cesvolle aflossingsmarathon met teams van maximaal vier perso nen als grote troeven, een prima reputatie opgebouwd. Het concept staat als een huis. Toch vindt er voor de editie 2013 een ingrijpen de verandering plaats. Voor het eerst start de wedstrijd in Terneu zen en eindigt hij in Hulst. Een wens die al langere tijd bij veel lo pers en loopsters leefde, verklaart Boonman. „En wie zijn wij dan om dat verlangen meteen terzijde te schuiven? Organisatorisch bleek het mogelijk, ook al zijn we ons er van bewust dat niet iedere deelne mer er blij mee is. Er zijn verder geen signalen dat er bijvoorbeeld vrijwilligers in Terneuzen afhaken, omdat er in die plaats als startloca tie straks minder te beleven valt. Ook het moment leek ons goed ge kozen. Een eerste lustrum, met als 'Onder Marions leiding is in korte tijd een prima organisatie neergezet met werkgroepen die exact weten waar ze mee bezig zijn. Op die voet gaan we verder.' Arnold Boonman, de opvolger van Marlon Roels De Marathon Zeeuws-Vlaanderen vindt voor de vijfde keer plaats. Arnold Boonman op de Grote Markt in Hulst, de finishlocatie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen 2013. foto Peter Nicolaï extraatje het omkeren van de loop route", legt hij uit. Afhankelijk van hoe de finish in Hulst bevalt, worden verdere stap pen ondernomen. Boonman: „Wellicht komen we tot de conclu sie dat het helemaal niks was. Of misschien leidt deze stap wel tot het jaarlijks omwisselen van de looprichting. Met ene jaar de fi nish in Hulst en het andere jaar in Terneuzen." Boonman, zelf afkomstig uit Hulst, erkent dat het omkeren van de looprichting een gewaagde ac tie is. En niet eens zozeer omdat hoofdsponsor Logus De Hoop in Terneuzen is gevestigd. „Vanuit die hoek is nooit de eis vastgelegd dat de finish in Terneuzen moet liggen", zegt Boonman. Het be drijf in bouw- en afbouwmateria- len blijft de Marathon Zeeuws-Vlaanderen trouw, ook nu het in die branche niet al te voorspoedig loopt. Of zoals direc teur Manuel van Mieghem van Lo gus De Hoop het formuleert: „In de bouw gaat het inderdaad wat slecht, maar daardoor hebben we zeker niet de intentie om de sa menwerking met de Marathon Zeeuws-Vlaanderen te beëindi gen." Ook met de datum voor de editie van 2013 is geschoven. In plaats van half mei wordt dit zaterdag 20 april. Dit gebeurt mede doordat er half mei in Hulst een kermis is en zaterdag 4 mei (Dodenherden king) afviel. Boonman ziet het schuiven met de wedstrijddatum niet als een risico, ook niet nu het evenement daardoor valt tussen de marathons van Rotterdam en Antwerpen. „Ons ambitieniveau is heel anders dan dat van Rotter dam of Antwerpen. Daar willen mensen graag meedoen aan een groots evenement of een snelle tijd lopen. Bij ons speelt dat veel minder. Ik denk dat het elkaar alle maal niet bijt." De kans is groot dat dé wallen in Hulst en/of de Clingse en Steense bossen volgend jaar scherprechter worden in de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De deelne mers krijgen een behoorlijk zwaar slot van de wedstrijd te verwer ken. Boonman hoopt op een heroï sche strijd. Een beetje chauvinis tisch over zijn thuisstad is hij ook wel. „Een mooier decor dan Hulst om te fmishen is er bijna niet. Een zware strijd op het laatste stuk tus sen de koplopers zou het allemaal nog fraaier maken." MIDDELBURG - Vanaf vandaag kan er ingeschreven worden voor de Halve van Renesse en 'Run into the Sea'. Het laatste hardloopeve nement vindt 31 maart plaats, op eerste paasdag. Deelnemers lopen de zee in zonder natte voeten te krijgen. Mits je doorloopt. De Halve van Renesse staat op 1 juni op het programma en is de laatste jaren enorm gegroeid qua deelnemersaantallen. Het evene ment krijgt er volgend jaar een nieuw onderdeel bij: 5 kilometer hardlopen. De halve marathon kan ook in 2013 weer wandelend worden afgelegd. De onderdelen starten vanaf 12.00 uur. Voor de winnaar ligt een bedrag van 250 euro klaar. De totale prijzenpot be draagt 2000 euro. Inschrijven voor beide hardloop evenementen kan op www.halve- vanrenesse.nl door Maurice Steketee MIDDELBURG - Arno Zwegers is niet langer trainer van Aarden burg. Het bestuur van de zon dag-tweedeklasser beëindigde dins dagavond de samenwerking met de oefenmeester, die aan zijn eer ste jaar bezig was bij de club. Over het hoe en waarom wilde voorzit ter Frans Reijniers geen mededelin gen doen. Hij verwees naar een persbericht, waarin staat dat „het bestuur helaas heeft moeten con stateren, dat er geen goede samen werking is ontstaan tussen de spe lers en de trainer. Gesprekken om dit te verbeteren hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Bin nen de groep is er geen draagvlak meer om verder te gaan met de trainer. Het bestuur heeft daarom besloten om het contract met on middellijke ingang te ontbinden." Ook Zwegers hield de kaken op el kaar. „Er is maar één ding dat telt en dat is Aardenburg." Verder ver wees ook hij naar het persbericht. Zwegers had een driejarig contract bij Aardenburg. Aardenburg kende een moeizame seizoensstart. De ploeg staat mo menteel op de twaalfde plaats met zes punten. Afgelopen zondag werd nog met 2-6 verloren van Sar- to. Zondag spelen de Zeeuws-Vla mingen de uitwedstrijd tegen Boei- meer. Wie er dan voor de groep zal staan, is nog niet bekend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 26