168 Cardioloog Klazen vertrekt met pijn in het hart Echt op weg geholpen Die school heeft me sterker gemaakt 23 H5H donderdag 1 november 2012 leerlingen telt OPDC Griffioen op dit moment. Het leerlingaantal is de laatste jaren stabiel. Leerlingen van OPDC Griffioen krijgen kookles, voornamelijk om beter te leren samenwerken. Kom naar de reünie! OPDC Griffioen in Middelburg houdt op vrijdag 9 november een reünie voor oud-leerlingen en (oud)-personeelsleden. 's Middags is er van 15.00 tot 18.00 uur een programma aan Grif fioenstraat 34 in Middelburg. Daar kunnen herinneringen opgehaald worden met foto's, filmpjes en schoolspullen van vroeger. Er is ook een buffet (kosten: 15 euro). Vanaf 20.00 uur is er een muziek avond in het Arsenaal in Vlissïn- gen, oa. met de personeelsband. Aanmelden via e-mailadres lbostelaar@opdcgriffioen.nl. Als leerling van de Tooren- vliedtschool kwam Michiel Hardy (33) uit Vlis singen voor het eerst in aanraking met kinderen die het thuis niet zo goed hadden als hijzelf! „Ik kom uit een warm nest, maar leerde op school een andere wereld kennen. Ik hoorde van de problemen die mijn leeftijdsgenootjes thuis had den. Daar heb ik veel van opgesto ken." Hardy werkt bij het Badpaviljoen Domburg, heeft een cateringbe drijf én geeft les op de horeca-op- leiding van Scalda in Terneuzen „Als kinderen hier op school komen, willen we er vooral voor zorgen dat ze zich veilig voelen. Want als kinderen zich niet op hun gemak voelen, hebben ze ook geen ruimte voor taal en rekensommen." Pim van Kampen, directeur van OPDC Griffioen in Middelburg (het voormalige ROC Westerschel- de). „Als docent kan ik me door mijn ervaringen bij de Tooren- vliedtschool beter in leerlingen ver plaatsen. Die schoolperiode is me altijd bijgebleven." Hardy ging meteen na de basis school naar de Toorenvliedt- school, omdat hij zwaar dyslec tisch was. „De leerkrachten heb ben me daar echt op weg gehol pen en me ezelsbruggetjes geleerd. Ik heb een gedegen mavo-oplei ding gevolgd en hulpmiddelen aan gereikt gekregen. Daardoor kan ik nu goed functioneren." foto's Mechteld Jansen Michiel Hardy foto Ruben Oreel Marien Dorleijn Op de Toorenvliedtschool had ik voor het eerst het gevoel dat ik geaccepteerd werd zoals ik was", zegt oud-leer ling Marien Dorleijn (35) die oor spronkelijk uit Middelburg komt. Hij is inmiddels bekend als zanger van de band Moss. Dorleijn kwam begin jaren negen tig op de school terecht. „Ik zat eerst op de Oranje Nassauschool, maar daar werd ik gepest. Het ging niet goed en ik had een leerachter- stand van een half jaar. Ik voelde me niet thuis op die school. Ik hou niet van de massa." Op de Toorenvliedt ging het beter. „Ik heb er een hele toffe tijd ge had. Het was zorgeloos. De klas sen zijn klein en iedereen kreeg veel aandacht van leraren. Die lera ren zijn echt goed. Ze gaan voor de kinderen en snappen de jeugd. Je mocht in je eigen tempo wer ken en kreeg veel vrijheid. Mijn problemen waren niet zo heel groot, maar die school heeft me sterker gemaakt. Er is daar een zaadje geplant voor de persoon die ik nu ben." door Ondine van der Vleuten VLISSINGEN - Met pijn in het hart neemt cardioloog Cees Klazen vrij dag afscheid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. „Ik was het liefst nog een paar jaar doorge gaan." Vlissingen, het voormalige Zieken huis Walcheren: dat is voor Klazen - die in 1983 als cardioloog aantrad in het toenmalige Gasthuis in Mid delburg - altijd zijn 'thuis' geble ven. Over de fusie van de zieken huizen in Vlissingen en Goes is hij desondanks positief: „Wil je bin nen de provinciegrenzen adequate zorg blijven leveren, dan zul je mee moeten met de landelijke ont wikkelingen, of je wil of niet. Te gen mijn Walcherse patiënten zeg ik: het is niet leuk, ik had het ook liever anders gezien, maar het was onontkoombaar. In bijna drie decennia zag Klazen veel ten goede veranderen. Zo is het aantal hartinfarcten met ruim een kwart teruggedrongen. Voor een deel dankzij preventie, zoals goede publieksvoorlichting over het voorkómen van hart- en vaat ziekten. Ook de behandeling en be geleiding werden steeds beter. „Er gaan nog steeds veel mensen dood aan hart- en vaatziekten. Maar een situatie die aanvankelijk dramatisch is, kan tegenwoordig een aanzienlijk minder dramatisch verloop hebben, dankzij ingrepen als dotteren, een bypass, medicij nen en geregelde controles." Kla zen gaf in 1992 de aanzet tot de samenwerking met het UzA, het Universitair Ziekenhuis Antwer pen. Hartoperaties kunnen in Zee land niet uitgevoerd worden; daar voor zijn specialistische voorzie ningen nodig zoals een cardiochi- rurgische intensive care. Antwer pen heeft alles in huis. Als het no dig is, kan een ambulance die hier met gillende sirenes vertrekt, in drie kwartier daar zijn. Klazen reed zelf eens mee: ,;Bij Zandvliet komt er dan een escorte van de Belgische gendarme: een wagen met zwaailichten van de Rijkspoli tie en eventueel een motorrijder." Als er een spoedgeval is, tellen de seconden. En dan te bedenken dat vóór de samenwerking met Ant werpen hartpatiënten altijd naar Utrecht moesten: een reis van twee uur. „We waren zo'n ambu lance bovendien meer dan een hal ve dag kwijt. Zo lang duurde het om heen en weer te rijden. Het was begin jaren negentig, en de fi les werden steeds langer. Toen heb ik contact gezocht met Antwer pen." Op volle kracht bestaat de vakgroep cardiologie van het ADRZ uit acht specialisten. Met het vertrek van Klazen zijn er drie vacatures. Ook daar ziet Klazen kansen: „Door het samengaan van de vakgroepen Vlissingen en Goes ontstaat de mogelijkheid specialis ten aan te trekken. Zo hebben wij nog niemand die gespecialiseerd is in de elektrofysiologische kant van het hart. Alleen zo iemand is be voegd om een icd - een intracardia- le defibrillator - te programmeren en bij te stellen. Nu moeten men sen daarvoor nog naar bijvoor beeld Antwerpen reizen." Klazen verhult niet dat er ook din gen zijn die hem zorgen baren. „Artsen moeten zich in toenemen de mate bezig houden met zaken die niets met de directe zorg te ma ken hebben. Om de kwaliteit op peil te brengen, dat begrijp ik best. Maar de patiënt wil vooral dat je bij hem zit en dingen uitlegt." Wie Klazen morgen de hand wil schudden, is om 17.00 uur welkom in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 23