§fe Veteranen en jeugd herdenken samen 20[ zeeland Bakker en klanten dupe van internetoplichter DE WEEK VAN HET ZEEUWSE BOEK 31/10-10/11 2012 SLIK OP DE WEG donderdag 1 november 2012 De Zeeuw achter de suikerbiet door Henk Boot zaamslag - Bakkerij Risseeuw in Zaamslag verkoopt sinds kort wel 'Neuzenaertjes' met schuim, crème en hazelnoot, maar geen goedkope Samsung Galaxy S-mo- biele telefoons. Minimaal twintig bezoekers van Marktplaats.nl, de grootste advertentiesite voor nieu we en tweedehands spullen op in ternet, bellen hem deze dagen vooral over die gsm's. Ze dachten namelijk voor 65 euro bij Ris seeuw een mobieltje te hebben ge kocht. Hoe dat zo? „Die mensen maken geld over op een rekening en krijgen dan een mail die is on dertekend door 'Vinny en Els Jans sen', met daarin ons adres Plein 25 Zaamslag. Dus na verloop van tijd bellen ze ons: waar blijft die gsm nu?", aldus Martein Risseeuw van de bakkerij in Zaamslag. Hij moet de bellers teleurstellen. „We heb ben via mijnpolitie.nl gemeld wat ons is overkomen. Dat is nog een heel gedoe. Maar we zijn formeel geen slachtoffer van oplichting. Dat zijn de mensen die wel heb ben betaald maar geen mobieltje hebben ontvangen." Volgens hem moet het voor de politie niet zo moeilijk zijn om de kwade genius achter de gsm-truc te traceren. „Zijn of haar bankrekeningnum mer is namelijk bekend." Ris seeuw heeft vooral meelij met de jonkies die nu naar hun centen kunnen fluiten. „Die jongens en meisjes hebben er soms een maand voor moeten werken." De bevrijding van Walcheren in november 1944 liet diepe spo ren na. Zo werd Westkapelle zwaar getroffen toen de gealli eerden de dijk bombardeerden voor de militaire operatie Infa tuate. Vanaf vandaag herdenkt Walcheren die doden en de slachtoffers van de Tweede We reldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de burgers en de militairen die het leven lieten tussen 1940 en 1945. Kinderen en veteranen spelen met name in de gemeen te Veere een grote rol bij de plechtigheden. door Annemarie Zevenbergen In Westkapelle is vandaag de eerste herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De Liberty Bridge bij het Polderhuis in West kapelle staat centraal tijdens de herdenking van zowel de militaire als burgerslachtoffers die bij de be vrijding van Westkapelle zijn ge vallen. De reeks herdenkingen op Walche ren duurt tot en met donderdag 8 november. Vrouwenpolder besluit dan de plechtigheden. Het programma van de herdenkin gen op Walcheren ziet er als volgt uit: DONDERDAG Westkapelle Om 11.00 uur is er een herdenking van de militaire slachtoffers bij de Liberty Bridge bij het dijk- en oor logsmuseum Het Polderhuis, die ook de organisator is van deze her denking. Een groep afgevaardig den van de 41e, 47e en 48e Royal Marines is uitgenodigd, net als ver tegenwoordigers van de Franse, de Zuid-Afrikaanse, de Britse en de Noorse ambassades. Ook zullen Belgische commando's bij de her denking aanwezig zijn. Aansluitend, rond 12.30 uur, is er een herdenking bij het monument achter de vuurtoren voor de bur gerslachtoffers. Burgemeester Rob van der Zwaag is tijdens beide herdenkingen aan wezig om een krans te leggen. Bij de vuurtoren houdt hij een korte toespraak. Domburg Om 14.00 uur begint een bijeen komst in het Schuttershof in Dom burg. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur. De organisatie is in han den van het Comité Herdenking Domburgse Oorlogsslachtoffers 1940-1945. De kinderen spelen hier traditiegetrouw een belangrij ke rol. Zij dragen onder meer enke le zelf geschreven gedichten voor. Ook worden er persoonlijke herin neringen voorgelezen. Muziekver eniging Apollo speelt het Zeeuws volkslied. Het gezelschap gaat ver volgens naar de begraafplaats. Bij het monument voor de Dom burgse oorlogsslachtoffers wordt een gedicht voorgedragen, de Last Post gespeeld en een minuut stilte in acht genomen. Na de reveille .worden bloemen gelegd en de na men van de slachtoffers genoemd. Tot slot speelt Apollo het Wilhel mus. Burgemeester Rob van der Zwaag legt bloemen en houdt een toespraak. Na afloop van het pro gramma op de begraafplaats is er in Het Schuttershof gelegenheid tot napraten. VRIJDAG Zoutelande De herdenking in Zoutelande be gint om 10.30 uur met een kerk dienst in de Catharinakerk aan het Willibrodusplein. De Willibrordus- school uit Zoutelande organiseert deze herdenking. De kinderen van groep 8 zijn betrokken bij de dienst. Opening door P. de Nooijer. Daarna houdt burgemees ter Rob van der Zwaag een korte toespraak. Er wordt gebeden, ge zongen, er zijn verschillende decla-' maties en bijbellezingen. Vetera nen lezen daarna de namen voor die op de Roll of Honour van het 48 RMC. Een aantal schoolkinderen leest vervolgens de namen voor van om gekomen inwoners van Zoutelan de. Muziekvereniging Luctor et Emergo speelt de Last Post ge volgd door een minuut stilte en twee coupletten van het Wilhel mus. Een van de schoolkinderen spreekt tot slot een dankwoord uit (in het Engels) aan de oud-strij ders. Daarna gaat het gezelschap naar buiten voor de kranslegging bij het monument. Ook inwoners van Zoutelande en belangstellen den kunnen hun bloemen neerleg gen. ZATERDAG Vlissingen Vlissingen herdenkt om 11.00 uur de bevrijding. Het is dit jaar 68 jaar geleden dat de geallieerden bij de Commandoweg aan land kwa men. De herdenking is een sobere plechtigheid bij het monument van de Commando's no. 4 en de herdenkingssteen van de 52ste Lowland Division aan de Com mandoweg, de plaats waar destijds de geallieerde troepen aan land kwamen. Na een korte toespraak van burge meester René H. Roep en één mi nuut stilte, worden diverse kran sen en bloemen bij de monumen ten gelegd. De Koninklijke Harmo nie 'Ons Genoegen' en twee of meerdere leden van Inter Scaldis Pipes and Drums brengen muziek ten gehore Westkapelle De herdenkingscommissie van de Commandostichting houdt vanaf 14.00 uur de herdenking van Ope ratie Infatuate bij het monument bij de walradartoren bij Erica. De commandant van het Korps Com mandotroepen houdt een toe spraak en legt namens de com mando's een krans. De organisatie is in handen van de Commando stichting Korps Commandotroe pen Roosendaal. Kinderen van de Christelijk basisschool De Licht straal zijn ook aanwezig. Aansluitend is er om 14.45 uur een herdenking op de begraafplaats bij de vuurtoren. Ook hier worden toespraken gehouden en bloemen gelegd, waarbij de kinderen een grote rol spelen. De regie is in han den van De Lichtstraal. Burgemees ter Van der Zwaag houdt op beide locaties een toespraak. MAANDAG Koudekerke Om 10.30 uur begint de herden king in Koudekerke bij het monu ment voor de algemene begraaf plaats aan de Biggekerksestraat. De kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Sprong en Klinket en enkele nabestaanden van slachtoffers wiens namen in de zuil van het monument zijn ge graveerd, zijn hierbij aanwezig. Twee leerlingen van iedere school noemen de namen van de burger slachtoffers. Gemeenteraadslid Peter Holtring houdt een korte toe spraak en twee kinderen dragen een gedicht voor. De Last Post wordt gespeeld door Leo Jobse, ge volgd door een minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus. Daarna wordt de vlag gehesen. Twee kinderen houden een voor dracht en daarna worden bloemen gelegd door de kinderen, de nabe staanden en Peter Holtring. DONDERDAG 8 NOVEMBER Vrouwenpolder In Vrouwenpolder wordt de reeks herdenkingen afgesloten. Om 10.45 uur vertrekt een stoet vanaf basisschool de Goede Polder rich ting het monument aan de Fort den Haakweg. Daar begint om 11.00 uur een korte herdenkingsce remonie. Niet alleen de slachtof fers ook Fred Boogaart en Ad van Dijk worden herdacht. Zij hebben beide een belangrijke bijdrage gele verd aan de herdenkingen door de jaren heen. De organisatie is in handen van de Commissie herdenkingen Vrou wenpolder. Burgemeester Rob van der Zwaag houdt een toespraak en legt samen met de kinderen bloe men. De kinderen van groep 7 en 8 brengen 's middags om 13.00 uur een bezoek aan het Polderhuis in Westkapelle Middelburg Middelburg herdenkt de bevrij ding van Walcheren eens per vijf jaar. Dit jaar is er geen officiële plechtigheid. De eerstvolgende gro te herdenking is in 2014.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 20