Hofleverancier in beklaagdenbankje 21 zeeland Boekje De krant 6 weken voor 18 euro! Piet Vroon uit Breskens blijft de rijkste Zeeuw in Quote 500 PZC donderdag 1 november 2012 Het begon allemaal met de Klotenstoters, een nogal rommelig en ru moerig biljartclubje dat slechts drie leden telt: vriend S. te K., vriend J. te N. en ik. Eén keer per week komen wij bij een in café Baarends te Goes en leggen daar dan een biljartje. De uitslag staat meestal vast, nog voordat er ook maar een bal is ge stoten: vriend J. wint, vriend S. monkelt dat hij eigenlijk had moe ten winnen en ik leg mij nederig neer bij weer een nederlaag. Eén troost had ik: ik rookte nog. Elke donderdagmiddag, voordat we van acquit gaan, liep ik het be lendende rookwarenwinkeltje van de weduwe Van Kalmthout even binnen om er twee pakjes pijptabak te kopen. En daar, in dat winkeltje van Jo van Kalmthout, werd het idee geboren om een boekje te maken over 'Zeeuwse zaakjes die er bijna niet meer zijn'. Borreltje, bitterbal, toespraakje. Gisteren, bij het begin van de Week van het Zeeuwse boek, mochten we in Middelburg ons COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Directeur/uitgever Charles van den Oosterkamp c.vdoosterkamp@pzc.nl Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91,4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80,4300 AB Zierikzee T: 0111- 45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Commercieel manager Ivo van der Velde Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118-434070 E: teamzeeland@pzc.nl Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Familieberichten: 088- 0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bei: 088-013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Antwoordnr 10008, 5680 VB Best Abonnementsprijzen Maand 27,50 (acceptgiro €30,75) Kwartaal 77,65 (acceptgiro €80,85) Jaar €296,50 (acceptgiro 299,95) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 4 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 77.65 per kwartaal ina28) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 80.85 per kwartaal (nazsi D ik neem een proefabonnement van 6 weken voor 18,-. Na deze penode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P6) Stuur de bon naar- PZC. Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg, Bellen kan ook: 088-013 9910 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres 'Juist dergelijke instanties moeten handelen op basis van feiten, niet aan de hand van aannames' Anton van Oost, directeur Prins Dingemanse meesterwerkje presenteren. 'Er zit geen brood meer in', is de titel en het bevat tien portretten (in woord en beeld) van zaakjes die binnen afzienbare tijd vermoede lijk zijn verdwenen. We dronken bier in het café van Greetje Hermie in Sint-Kruis, kochten een visje van Kees Mar- teijn uit Arnemuiden. We luister den naar Cliff Richard in het krui denierswinkeltje van Atie de Nooijer in Brouwershaven, proef den in Ouwerkerk een volkoren van bakker Boot. We hoorden ver halen over tegenslagen, over con currentie van grote winkelketens, over gebrek aan perspectief. En noteerden: „Ach meneer, er zit geen brood meer in." Sinds gisteren ligt het resultaat in de winkel. Kopen!, zou ik u wil len adviseren. 'Ja, hallo, Van Dam, nou maak je wel op een heel onbeschaamde manier reclame voor je eigen boe- kie', hoor ik u mopperen. Daarin heeft u het grootste gelijk van de wereld. Maar ik geneer me geens zins. Er moet tenslotte brood op de plank komen. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns De betrouwbaarheid van Prins Dingemanse is in het geding. De inzet is een partij besmette mosselen in België. De NVWA neemt daarin geen enkel risico. door Marcel Modde Uit de stem van de tele foniste spreekt iets van moedeloosheid. Prins 8c Dingeman se, hofleverancier no ta bene en al 127 jaar borg voor kwaliteit, ligt opeens onder vuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Ko ninklijke uit Yerseke wordt in ver band gebracht met een partij ziek makende mosselen in België. Mos selen die volgens de autoriteit af komstig waren van een zelfde kweekperceel in Ierse wateren waar ook Prins 8c Dingemanse z'n schelpdieren vandaan haalt. En dus mag geen enkel risico worden genomen, moet de handelaar be kendmaken aan wie de partij is verkocht en die mosselen direct uit de handel nemen, zegt NVWA-woordvoerder Roel Vin- cken. Prins 8c Dingemanse weigert aan vankelijk op straffe van een dwang som van 80.000 euro medewer king aan het onderzoek. Het be drijf zegt met klem niets met de besmette mosselen te maken te hebben. Die kwamen namelijk niet uit Ierland, beweert directeur Anton van Oost, maar werden 'door een scharrelaar illegaal ge raapt bij Zandvoort en Hoek van Holland'. De NVWA weet dat in middels ook, aldus Van Oost. Der halve is hij woest op de handels wijze van de autoriteit. „Dit voelt heel frustrerend! Onze goede naam wordt op een verschrikkelijk manier te grabbel gegooid! Wij zijn ontzettend beschadigd. Dit werkt ook heel demotiverend op het personeel. We zijn topleveran- cier met een topproduct en dan krijg je dit!" Pas later dinsdagavond liet het Yer- sekse bedrijf de NVWA weten als nog bereid te zijn de geoormerkte mosselen direct terug te halen bij de afnemers. Volgens Van Oost gaat dat in totaal om 40 tot 50 ton. De terugroepactie is voor de NVWA reden de opgelegde dwang som in te trekken. Van Oost stoort zich aan het ge mak waarmee de NVWA de repu tatie van een gerespecteerd bedrijf kan kraken. „Het is een autoriteit- De financiële autoriteit heeft des Een slechte dag voor de Zeeuwse hofleverancier van Zeeuwse mosselen. Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. RekeningnummerHandtekening MIDDELBURG - Piet Vroon van de gelijknamige rederij uit Breskens blijft de rijkste Zeeuw volgens het blad Quote 500. Zijn vermogen wordt geschat op 1 miljard euro. Op de tweede plaats staat Wim de Pundert uit Goes die een vermo gen van naar schatting 400 mil joen euro opbouwde met de aan koop en verkoop van bedrijven. Op de derde plek van de rijkste Zeeuwen staat Kees Meijer van de aardappelverwerkende fabriek in tijds van de één op andere dag de DSB Bank kapot gemaakt. Juist dergelijke instanties moeten han delen op basis van feiten, niet aan de hand van aannames." De direc teur wijst op de drievoudige kwali teitscontrole: op de percelen, door een gespecialiseerd laboratorium (SGS) in Antwerpen en door de bedrijven zelf. „Met zo'n illegale partij gebeurt dat niet. Dan kan daar dus makkelijk een.bacterie in zitten." Hij eist dat de NVWA een bericht laat uitgaan, waarin klip en klaar staat dat er niks mis is met de kwaliteit van mosselen van Prins 8c Dingemanse. De NVWA spreekt de bewe ring van Van Oost tegen, dat de herkomst van de met marine biotoxines besmette mosselen zou zijn herleid tot een illegale handel. De aangetroffen giftige stof op het Belgische maal sluit volgens Vin- cken tevens uit dat er iets mis is ge gaan bij de bereiding in het verzor gingshuis. Marine toxines worden geproduceerd door algen. „Alles wijst er op dat de ziekma kende mosselen van het Ierse kweekperceel kwamen", aldus Vin- cken. Ook al mocht later ('uit voortschrijdend inzicht') blijken dat Prins 8c Dingemanse daar ver der niets mee te maken heeft, zegt Vincken, dat ontslaat het bedrijf nü niet van zijn wettelijke plicht uit voorzorg de als gevaarlijk geoor merkte partij uit de handel te ne men. „Het risico voor de volksge zondheid gaat wat ons betreft ver boven eventuele imagoschade. Daarom hebben we ook die dwangsom opgelegd." Van het pu bliceren van een rectificatie kan volgens Vincken dan ook geen sprake zijn. „Het bedrijf had zelf ook actief met de nodige informa tie kunnen komen. Dan was er misschien helemaal niets aan de hand geweest" De telefoniste verbindt de zoveel ste journalist door met de directie. Een krakerig wachtmuziekje klinkt: Zoute zee slaakt een diepe zil te zucht... Kruiningen. Quote 500 is vanaf vandaag te koop. De rijkste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken met een ge schat vermogen van 5,4 miljard eu ro. John de Mol is de rijkste beken de Nederlander. Hij staat vijfde op de totaallijst met een geschat ver mogen van 1,9 miljard euro. Het blad heeft voor het eerst on derscheid gemaakt in Nederlandse regio's met rijke inwoners. Zee land zit daar niet bij. RELIGIE Zie voor nieuws, achtergronden en activiteiten op religieus gebied www.monnikenwerk@pzc.nl STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 2