De Branding is er voor jong en oud Veers zomerhuis inzet rechtszaak Open i8|zeelanci Vrouwe in den Polder wordt Beach Club Boete voor illegaal laten werken Chinese studenten fors verlaagd donderdag 1 november 2012 1 W den haag - De gemeente Veere moest dinsdag het onderste uit de kan halen om uit te leggen waar om er zo'n strenge zomerhuisver- huurregeling in het bestemmings plan Zoutelande staat. De regeling, opgenomen in alle be stemmingsplannen binnen de ge meente, is bedoeld voor alle 'klei ne' zomerhuisjes in de achtertui nen van woningen. In het verle den hadden inwoners het recht een zomerhuisje in de tuin te bou wen en te verhuren aan toeristen. Tegenwoordig zijn de zomerhuisje soms groter en luxueuzer dan de hoofdwoning, conculdeert de ge meente. Veere vreest verder dat projectont wikkelaars de woningen met zo merhuizen opkoopt en de zomer woningen afsplitst van de hoofd woningen. Daarom heeft de gemeente in het bestemmingsplan opgenomen dat alleen eigenaars-bewoners een zo merhuis in de achter- of zijtuin mogen verhuren. Huurders van de hoofdwoning mogen dat niet En dat is tegen het zere been van Pe tra van Ruiten. Zij is Zeeuwse maar woont al jaren in Roelof- arendsveen. Zij kocht jaren gele den een woning aan de Duinweg en verhuurt die. Zelf zit ze een paar weken per jaar in de zomer woning. De rest van het jaar mocht de huurder de zomerwo ning verhuren. Maar het nieuwe bestemmingsplan verbiedt dat. Voor Van Ruiten is dat een pro bleem omdat ze een nieuwe schuur heeft gebouwd om het klei ne oude bouwvallige zomerhuis te vervangen. Omdat ze zelf niet in de hoofdwoning woont, is dat niet langer mogelijk. De Raad van State zette tijdens de zitting kantteke ningen bij het beleid van de ge meente Veere. „Wat is het ruimte lijke ordeningsbelang van deze re geling? Als ik het goed zie niet veel. Waarom regelt de gemeente dat niet op een andere manier?" vroeg staatsraad F. Michiels. De ge meentewoordvoerder benadrukte dat een dergelijke verhuurregel het makkelijkste in een bestemmings plan valt te regelen; 'Als je het op een andere manier regelt, zoals in het privaatrecht, dan wordt het veel ingewikkelder en kan je als ge meente veel moeilijker handha ven'. Een negatieve uitspraak voor de gemeente kan ook gevolgen hebben voor andere bestemmings plannen in Veere. In geheel Veere gaat het om meer dan honderd wo ningen met zomerhuisjes. Uitspraak over enkele weken. door Henk Postma vrouwenpolder - Restaurant Vrouwe in den Polder, dat sinds kort leeg staat, wordt Beach Club. Initiatiefnemer is de 21-jarige Ro bin de Visser uit Vrouwenpolder. Hij wil Beach Club Meer, zoals het horecabedrijf gaat heten, in februa ri openen. Afgelopen maanden tekende De Visser het contract voor de huur van het pand bij de Veerse Gat- dam voor vijf jaar, met mogelijk heid om het te verlengen tot het gebouw wijkt voor natuurbouw. Twee weken terug nog verklaarde voormalig uitbater Marco Doele- de Rechtspraak Rechtbank Middelburg RECHTBANK MIDDELBURG Kousteensedijk 2 Bij beschikking van de kantonrechter te Terneuzen op 25 juli 2012 is bepaald dat de curatele over Mark Datthijn. geboren te Oostburg op 12 maart 1985, nadat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, is opgeheven. De griffier van de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen, N. Soolsma Welzijnsruimte De Branding aan de Westerscheldestraat in de Middelburgse Stromenwijk is op woensdag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur open voor de jeugd. Afgelopen vrijdag opende wethouder Saskia Szarafinski de nieuwe welzijnsruimte De Branding aan de Westerschelde straat in Middelburg. Woensdag middag kon de jeugd er voor het eerst terecht. door Theo Giele De ingang van De Branding ligt een beetje verstopt aan de doorgang tussen het nieuwe winkel centrum in de Middelburgse Stro menwijk en het naastgelegen ap partementsgebouw. De nieuwe welzij nsaccommodatie ligt half ver diept onder het appartementsge bouw. Na Dauwendaele en Middel burg-Noord heeft nu ook de Stro menwijk een eigen plek die voor al, maar niet uitsluitend, bedoeld is voor de jeugd. „De Branding is er voor jong én oud", benadrukt Mariska Burger van de Stichting Welzijn Middel burg. Maar op woensdagmiddag toch vooral voor 'jong'. De acht computers met internet-aanslui- ting zijn erg in trek, maar de tienja rige Ensar en de negenjarige Imad hebben hun zinnen gezet op de oer-Hollandse sjoeltafel. De stand wordt zorgvuldig op een papiertje bijgehouden. Beide jongens zitten op de Bever- burch. Ensar had al van het be staan van De Branding gehoord, Imad kwam toevallig langs en zag dat er wat te doen was. „Best wel leuk", zegt Ensar over de ruimte. Hij is nu aan het sjoelen, maar de Playstation is bij hem favoriet. „En de pingpongtafel", vult Imad aan. Peter Remijn van SWM is een van de mensen die toezicht houdt en de kinderen helpt als bijvoorbeeld het netje van de pingpongtafel los man nog niet te weten wat hij met het gebouw aanmoest. Toch liepen al geruime tijd gesprekken over verhuur van het gebouw aan De Visser. Die groeide op in een fami lie die in Vrouwenpolder actief is in de horeca en recreatiesector. De Visser deed de afgelopen jaren ervaring op in diverse horecabe drijven. Hij wil er 'een leuke hippe tent' van maken waar je 'goed en gezellig' vlees, vis en streekgerech- ten kan eten. Hij mikt op een 'surfsfeertje' waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen. Af en toe wil hij ook bandjes laten op treden, zoals in het Vlissingse Pan- ta Rhei. In De Branding staan acht computers op een rij. zit. De eerste middag zijn er twin tig tot dertig kinderen, voorname lijk uit de hoogste groepen van de basisschool. Remijn is best tevre den over de opkomst. Op woens dag- en vrijdagmiddag is de Bran ding open voor met name de oude re basisschooljeugd, op vrijdag avond richt De Branding zich op twaalf- tot zestienjarigen. In totaal gaat het om zestien uur in de week, maar dat is geen vaststaand gegeven. SWM wil de openingstijden en ac tiviteiten aanpassen aan de vraag uit de wijk. Wat SWM en de ge meente vooral willen, is dat men sen zelf initiatieven nemen. De Branding kan dan onderdak bie den en SWM kan helpen bij het uitwerken van de plannen. De Branding staat ook open voor volwassenen. SWM-medewerkster Car- la van der Schraaf is op donderdag van ïo.oo tot 12.00 aanwezig om met bewoners die ideeën hebben te praten over de mogelijkheden. „We willen vooral nieuwe activitei ten. De Branding moet ook geen concurrent worden van 't Getij", vertelt Burger. Voorbeelden van die nieuwe activi teiten zijn bijvoorbeeld een 'Ma ma-café' voor jonge moeders of een 'Puber-café' waar ouders van pubers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. „Er is ook al ie mand langs geweest met het idee van een 'Repair-café'. Eén keer per maand is er dan iemand die spul len kan repareren." Burger hoopt ook dat jong en oud samen activiteiten bedenken. Bur ger: „Koersballen en klaverjassen doen we hier niet. Maar koersbal len op de Wii zou wel kunnen." Wie Ensar en Imad ziet sjoelen, hoeft echter niet te vrezen voor de traditionele spelen waar geen stop contact voor nodig is. den haag - Een hotel-restaurant in Koudekerke dat 64.000 euro boete kreeg voor acht Chinese stu denten die zonder werkvergun ning kamers schoonmaakten hoeft maar 16.000 euro te betalen. Dit heeft de Raad van State definitief beslist in hoger beroep. De Raad van State vindt dat voor malig minister Henk Kamp (WD) van Sociale Zaken en Werkgelegen heid die de boete vaststelde te hard is geweest voor het horecabe drijf dat het hoofd amper boven water kan houden. De acht boetes van 8000 euro we gens overtreding van de Wet ar beid vreemdelingen (Wav) waren drie keer zo hoog als de jaarwinst. Het familiebedrijfje, twee ouders en hun zoon, heeft een lening te gen 7 procent moeten afsluiten om de 64.000 euro aan de minister te kunnen betalen. Daarvoor werd met het ministerie een afbetalings regeling getroffen van 24 maan den. Kamp zegt dat hij met de afbeta lingsregeling coulant genoeg is ge weest. Maar de Raad van State vindt dat hij te kort is geschoten door de boete niet te verlagen zo als de rechtbank in Middelburg eer der had gedaan. Met de verlaging was het ministerie het niet eens. In juli ging de minister in hoger be roep tegen de Middelburgse be stuursrechter die de boete had ge matigd tot 16.000 euro. De minis ter eiste dat het Koudekerkse be drijf de volle mep zou betalen maar de Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. De Zeeuwse horeca maakt vaak ge bruik van buitenlandse studenten. Bij een controle door de Arbeidsin spectie in 2009 bleek in het ho tel-restaurant een Chinese student aan het werk zonder de vereiste werkvergunning. Toen de admini stratie van het bedrijf werd nage plozen kwamen nog zeven Chine zen boven water die er zonder werkvergunning gewerkt hadden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 18